Transparența și accesul la informații

Informarea cetățenilor din mediul urban privind grănițuirea (/transparenta-accesul-la-informatii)

 1. Introducere

În cadrul proiectului „Creşterea transparenței, calității şi accesibilității serviciilor oferite cetățenilor de către sistemul judiciar, cu ajutorul tehnologiei”, se urmărește informarea cetățenilor din mediul urban privind domeniile de interes referitoare la justiție, creându-se astfel mijloacele necesare creșterii accesului la justiție al cetățenilor.

Crearea accesului la informații cetățenilor și transparența reprezintă unul dintre cele mai esențiale aspecte pentru ca încrederea cetățenilor în autoritățile și instituțiile publice să crească.

Pentru transmiterea sau aducerea la cunoștința publicului a informațiilor de interes public sunt utilizate paginile web, comunicatele, materialele publicitare, publicații proprii etc. Partea substanțială de date accesibile publicului se găsește în categoria informațiilor de interes public.

Potrivit legii, prin acestea se înțelege ,,orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației” (Art 2, din Legea nr. 544/ 2001). Acestea sunt oferite din oficiu sau la cerere, în mod obligatoriu.”

Accesul la informația de interes public poate fi definit drept posibilitatea oricărei persoane de a obține informații aflate în posesia instituțiilor statului. Accesul la informația de interes public a devenit, în ultimii ani, unul dintre criteriile cele mai importante, în funcție de care o societate este sau nu considerată democratică (Asociația ProDemocrația, Transparency Internațional România, 2007, p. 5).

În ansamblul lor, instituțiile/ autoritățile publice generează, administrează şi stochează o cantitate impresionantă de informaţii privind modul de administrare, procesul decizional, modul de administrare a bugetelor, deciziile adoptate, implementarea măsurilor adoptate, etc., informații la care cetățenii trebuie să aibă acces pentru ca transparența tuturor acestor informații să fie cât mai mare. Potrivit legislației în vigoare, cetățenii pot participa la ședințele publice în limita locurilor disponibile din sală în care se ține ședința și în funcție de interesul asociațiilor legal constituite.

Important de știut este că, prin exercitarea dreptului de acces la informaţia de interes public, fiecare din noi putem contribui la responsabilizarea celor care exercită puterea, precum și întărirea faptului că instituţiile/ autorităţile publice sunt unităţi aflate în serviciul public, deci al fiecărui cetăţean în parte.

Cetățenii trebuie să fie informați obligatoriu cu privire la următoarele:

 • „regulamentul de funcţionare şi organizare a acesteia;
 • structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe;
 • identitatea persoanelor din conducere şi a celor responsabile cu difuzarea informaţiilor publice;
 • datele de contact (denumirea oficială, adresa, numerele de telefon, fax, email, pagina de Internet);
 • sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 • programele şi strategiile proprii;
 • lista documentelor de interes public;
 • lista categoriilor de documente produse şi/ sau gestionate;
 • modalităţile de contestare a deciziei instituţiei/ autorităţii în cauză;
 • un buletin informativ;
 • raportul periodic de activitate” (https://www.transparency.org.ro/servicii/ghidurile_cetateanului/ghiduri/Raport%20privind%20liberul%20acces%20la%20informatiile%20de%20interes%20public%20in%20Romania.pdf).

Domeniul de drept care reglementează juridic serviciile în domeniul accesului la justiție și transparență este dreptul civil și serviciile cu componente juridice din cadrul primăriilor, servicii ale autorităților de stat privind accesul la informații și transparență.

Pentru crearea unei legături strânse între cetățeni și instituțiile publice este important ca acestea să asigure accesul la toate informațiile de interes public.

 1. Legislație

Accesul la informațiile de interes public și transparență este reglementat de Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public: sferă de aplicare, tipuri și modalități de acces la informațiile de interes public, aceasta stipulează că accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, reprezintă unul dintre principiile fundamentale ale cetățenilor.

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public a apărut din necesitatea de a apăra atât interesele majore ale statului – în domeniul siguranței naționale, cât şi interesele persoanelor juridice de drept public sau privat și interesele persoanelor fizice, pentru a se evita prejudiciile, care pot fi considerabile atât la nivel individual, dar mai ales la nivel de securitate națională.

Potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001, comunicarea din oficiu și accesul la informații se realizează prin mai multe mijloace: a) „afișare la sediul autorității sau al instituției publice sau prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicații proprii, precum și în pagina de Internet proprie b) consultarea lor la sediul autorității sau al instituției publice, în spații special destinate c) un buletin informativ care să cuprinde informațiile prevăzute anterior, publicat și actualizat anual de către autoritățile sau instituțiile publice” (Legea 544/2001). Referitor la informarea cetățenilor din oficiu, aceeași lege reglementează că este obligatorie informarea din oficiu atunci când este vorba despre: actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice, structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice, numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice, etc.

De asemenea, noi, în calitate de cetățeni, putem solicita să fim informați de către autoritățile publice în scris sau verbal cu privire la informațiile pe care dorim să le aflăm.

Alte documente legislative care reglementează accesul liber la informațiile de interes public sunt:

 • „Declaraţia Universală a Drepturilor Omului Conform acestui act legislativ, ,,orice persoană are dreptul la libertatea opiniei şi a expresiei, la accesul privind informațiile de interes general, acest drept include libertatea de a susţine opinii fără nici o interferenţă şi de a căuta, a primi şi a răspândi informaţii şi idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere" (https://portal.rna.ro/informare-public%C4%83/solicitare-informa%C5%A3ii-legisla%C8%9Bie/accesul-la-informa%C8%9Bii-de-interes-public).
 • Constituţia României Prin art. 31 din Constituția României este reglementat dreptul cetățenilor de a avea acces la orice informaţie de interes public, iar autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de personal.
 • Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 544 din 2001 Prin intermediul acestor norme, pentru organizarea și asigurarea accesului liber și neîngrădit al oricărei persoane la informațiile de interes public autoritățile și instituțiile publice au obligația de a organiza compartimente specializate de informare și relații publice sau de a desemna persoane cu atribuții în acest domeniu. La nivelul Administrației Prezidențiale, aparatului de lucru al Camerei Deputaților și al Senatului, aparatului de lucru al Guvernului, al ministerelor, al celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, sediilor centrale ale regiilor autonome și al altor instituții publice centrale, precum și la nivelul autorităților administrative autonome, prefecturilor, consiliilor județene și consiliilor locale ale municipiilor și orașelor, structurile organizatorice existente de comunicare trebuie să fie organizate în compartimente de informare și relații publice și trebuie să dețină în mod obligatoriu cel puțin un birou de informare publică la care cetățenii să poată apela atunci când au nevoie de informații publice suplimentare.

Legea nr. 51 din 1991 privind siguranţa naţională Prin intermediul acestei legi se urmărește siguranța națională, astfel că art. 12 al acestei legi reglementează faptuul că nicio persoană nu are dreptul să facă cunoscute activități secrete privind securitatea națională, prevalându-se de accesul neîngrădit la informații, de dreptul la difuzarea acestora și de libertatea de exprimare a opiniilor. Aceste prevederi nu aduc atingere libertății de opinie și exprimare, dreptului persoanei de a nu fi tulburată în vreun fel pentru opiniile sale, ca și în acela de a căuta, de a primi și de a răspândi informații și idei, prin orice mijloace de exprimare, dacă aceste drepturi se exercită în conformitate cu celelalte legi care reglementează accesul la informații.

 • Considerăm că, este important ca cetățenii să știe care este importată cunoașterii legislației Legii nr. 544 din 2001, astfel că, această lege este importantă pentru că:  „dreptul de acces la informaţiile de interes public este unul din principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice  prin intermediul acestei legi institutțiile și autoritățile publice sunt obligate să informeze cetățenii din oficiu sau la cerere  prin intermediul acestei legi este impus un nivel ridicat de transparență intre cetățeni și autoritățile/instituțiile publice” (Legea nr. 544/2001). În vederea asigurării şi facilitării accesului la diverse documente şi a studiului acestora, instituţiile/autorităţile publice trebuie să amenajeze un spaţiu special destinat acestui scop.

Model cereri a) Model reclamație administrativă Această cerere trebuie completată documentele de interes public pe care le solicitați, adresa domiciliului solicitantului, antetul cu numele instituției căreia i se adresează cererea. Această cerere poate fi completată și depusă doar în situația in care am primit un răspuns negativ la solicitarea anterioară privind informarea publică, sau atunci când nu suntem mulțumiți de răspunsul oferit de instituție. b) Model solicitare informații de interes public Acest tip de cerere trebuie completat cu antetul instituției la care ne adresăm (numele instituției, adresa și data), de asemenea se precizează aspectele de care dorim să fim informați, precum și modalitatea de furnizare a informațiilor solicitate. Cererea trebuie completată cu numele și prenumele solicitantului, cu datele de contact ale acestuia și trebuie datată și semnată de către solicitant. c) Model – scrisoare de răspuns la cerere Acest tip de scrisoare este eliberată de către instituția la care am depus cererea și prin această scrisoare ne sunt furnizate informațiile de interes public solicitate în cerere.

 1. Instituții responsabile

Toate instituțiile și autoritățile publice din România sunt responsabile de asigurarea și facilitarea accesului la informațiile de interes public și să să asigure ă tranparență în cee ace privește activitatea acestora. Cu privire la soluționarea plângerilor privind îngrădirea accesului la informațiile de interes public, instituția responsabilă de rezolvarea acestora este tribunalul (secția de contencios-administrativ) din localitatea in care locuiți.

Apelurile făcute la deciziile tribunalul sunt soluționate de Curtea de Apel.

Atribuțiile tribunalului

 • Judecă în primă instanță, toate cererile care nu sunt date prin lege în competența altor instanțe
 • Judecă ca instanță de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate de judecătorii în primă instanță
 • orice alte cereri date prin lege în competența lor.

Atribuțiile Curții de Apel

 • „ judecă apelurile declarate împotriva hotărîrilor pronunţate în primă instanţă de tribunale şi judecătoriile specializate;
 • Judecă în primă instanță, cererile în materie de contencios administrativ și fiscal, potrivit legii speciale;
 • judecă recursurile declarate împotriva hotărîrilor pronunţate de tribunale în apel, precum şi în alte cauze prevăzute de lege
 • judecă, în limitele competenţei sale, cauzele supuse căilor exraordinare de atac
 • generalizează practica judiciară
 • soluţionează conflictele de competenţă apărute între tribunale;
 • exercită alte atribuţii, conform legi” (http://www.justice.gov.md/).
 1. Listă de documente de care instituția este responsabilă

Principalele documente de interes public sunt:

 • „componența aparatului de specialitate a primarului, a consiliului local
 • bugetul
 • bilanţul contabil
 • registrul privind înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public (conform Legii nr. 544/2001)
 • Raportul anual de activitate, întocmit conform Legii nr. 544/2001
 • Informări statistice
 • lista atestatelor de producător
 • registru cu hotărârile Consiliului Local
 • anunțul colectiv de publicare privind somațiile, etc
 • informări ale primarului despre starea socială și economică a unității administrativ-teritoriale
 • programul achizițiilor publice pentru anul in curs
 • nomenclatorul stradal
 • lista autorizațiilor de construire
 • planul de dezvoltare locală
 • anunțuri in vederea ocupării locurilor vacante
 • raportul anual privind activitatea de audit intern
 • transparența salarială, etc.” (http://portal.just.ro/).
 1. Listă de proceduri (de obținere a documentelor)

Așa cum a fost deja menționat, putem solicita informații publice astfel: - verbal, - vă puteți adresa birourilor de informare publică sau persoanelor responsabile de informarea publică, unde, dacă este disponibilă, informaţia solicitată va fi furnizată pe loc. În situația in care acest lucru nu este posibil, veţi fi îndrumat să depuneţi o solicitare în scris, excepţie făcând reprezentanţii mass-media, cărora răspunsul la solicitările de informaţii de interes public le vor fi furnizate în cel mult 24 de ore. - în scris, pe suport de hârtie sau electronic – vi se pune la dispoziţie un formular-tip de solicitare a informaţiilor de interes public, care va căpătă număr de înregistrare.

Cererea trebuie făcută în cadrul programului de lucru al biroului de relaţii cu publicul şi trebuie adresată funcţionarilor care răspund de acest domeniu, în cazul în care nu cunoaşteţi aceste date, este bine să le aflaţi înainte, biroul de relații cu publicul fiind cel responsabil de expedierea răspunsului către petiționar. După expedierea răspunsului către petiționar, acesta se clasează și se arhivează.

Dacă suntem în situația in care dorim să trimitem cererea pe fax, cererea trebuie să cuprindă:

 • „numele instituţiei / autorităţii publice căreia se adresează cererea;
 • informaţia solicitată, formulată clar şi precis;
 • numele, prenumele şi semnătura solicitantului;
 • data la care a fost depusă cererea;
 • adresa la care se solicită primirea răspunsului.
 • modalitatea preferată de răspuns (scrisoare, fax etc.)
 • datele necesare pentru aceasta (adresa poştală, număr de fax)”.

În cazul trimiterii prin email, cererea trebuie să cuprindă următoarele:

 • „ titlu (de ex.: „cerere de informaţie”, „Departamentului de relaţii cu publicul”, „în atenţia doamnei /domnului X”, în funcţie de coordonatele cunoscute ale reprezentantului instituţiei /autorităţii publice vizate);
 • informaţia solicitată, formulată clar şi precis;
 • numele şi prenumele solicitatorului (semnătura electronică);
 • modalitatea preferată de răspuns (scrisoare, fax etc.)
 • datele necesare pentru aceasta (adresa poştală, număr de fax)” (https://www.transparency.org.ro/).

Răspunsul la cererea de informații publice se comunică de către autoritatea/ instituția publică în scris, în termen de 10 zile sau, cu titlu de excepție, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea cererii, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării. Totuși, în cazul în care durata necesară pentru identificarea și difuzarea informației solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

Cu alte cuvinte, autoritatea publică nu trebuie să rămână pasivă timp de 30 de zile, chiar dacă nu poate furniza în acest timp informațiile solicitate, ci trebuie să comunice, în termen de 10 zile, un răspuns solicitantului, care să conțină fie informațiile solicitate, fie informarea că este necesar un termen mai lung pentru răspuns, având în vedere dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor.

De reținut este și faptul că, putem depune o reclamație dacă ni s-a încălcat dreptul la liberul acces la informații. Reclamaţia se poate depune în cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicat sau tacit al instituţiei. Reclamaţia trebuie adresată conducătorului unităţii căreia i-aţi adresat solicitarea. Dacă reclamaţia este întemeiată, răspunsul va fi dat în 15 zile de la depunere şi va conţine informaţiile solicitate, precum şi menţionarea sancţiunilor disciplinare aplicate funcţionarului vinovat.

Totoodată ne putem adresa și justiției dacă dreptul de liber acces la informații ne-a fost lezat. În această situație este necesară depunerea unei plângeri secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază domiciliaţi. Plângerea poate fi făcută în termen de 30 de zile de la data expirării termenelor prevăzute de lege pentru a se comunica răspunsul la solicitările informaţiilor de interes public. Instanţa poate obliga autoritatea să furnizeze informaţiile solicitate şi să plătească daune morale şi / sau patrimoniale. Dacă sunteţi nemulţumit de hotărârea instanţei puteţi ataca hotărârea instanţei prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curtii de Apel rămâne definitivă şi irevocabilă. Important de știut este că, atât acţiunea depusă la prima instanţă, cât şi recursul de la Curtea de Apel sunt scutite de la plata taxei de timbre.

 1. Exemple de spețe

Pentru o înțelegere mai corectă și eficiență a informațiile de mai sus și pentru a ne asigura că cetățenii vor asimila mai bine toate aceste informații au fost formulate câteva spețe privind dreptul la informațiile de interes public. Precizăm faptul că aceste spețe au fost preluate si adapatate de pe site-ul www.rolii.ro.

Speța nr. 1 TRIBUNALUL IAȘI SECȚIA A II-A – C_ ADMINISTRATIV ȘI FISCAL SENTINȚA CIVILĂ NR. 4876 ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN DATA DE 10.06.2019 Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe sub nr.XXX, reclamanta SC DM CONSTRUCT SRL, în contradictoriu cu pârâtul CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI, a solicitat obligarea pârâtului să îi furnizeze informațiile de interes public ce fac obiectul cererilor nr. xxxxx TRP-4.1-2/07.10.2018 si nr.xxxxx URN -4.1-2/07.10.2018, cu fixarea unui termen pentru executarea sentinței. În motivarea cererii, reclamanta a arătat că pîrîtul refuză în mod nejustificat să îi comunice informațiile referitoare la prețul unitar de cumpărare pentru consumabile de laborator și reactivi de laborator, copiile referatelor de necesitate si notei justificative privind achizitia acestora; copiile contractelor de achizitii publice avand ca obiect aceste produse. În drept, reclamanta a invocat dispozițiile legii nr.544/2001. În dovedirea cererii, s-a depus la dosar, în copie, solicitarea de informații. Pârâtul a depus întâmpinare prin care a invocat excepția tardivității plângerii promovate și lipsa de interes, iar pe fond a cerut respingerea acțiunii ca neîntemeiată, considerând că facturile fiscale nu sunt incluse de lege in sfera informatiilor de interes public. Constatând că s-a solicitat judecarea cauzei in lipsa si nemaifiind alte cereri prealabile de formulat, tribunalul consideră cauza în stare de judecată și o reține spre soluționare asupra excepțiilor invocate și asupra fondului. In privinta excepției lipsei de interes, tribunalul constată că si aceasta este neintemeiată si va fi respinsă ca atare intrucât, pe de o parte motivele invocate in sustinerea acesteia vizează fondul cauzei si vor fi analizate in acest context, iar pe de alta parte pentru că legea nr. 544/2001, nu impune celui care solicită informații de interes public, să justifice un alt interes public sau privat, pentru a-si putea exercita dreptul de acces la informațiile de interes public.

Speța nr.2 Prin cererea de chemare in judecată înregistrată sub nr. YYYY reclamantul D.R., în contradictoriu cu pârâtul CONSILIUL LOCAL com. Florești, a solicitat pronunțarea unei hotărâri judecătorești prin care să se dispună obligarea pârâtului să îi furnizeze informațiile de interes public ce fac obiectul cererilor nr. xxxxx MBL-4.1-2/28.10.2019, nr. xxxxx EIA-4.1-2/28.10.2019, nr. xxxxx URN-4.1-2/28.10.2019 și nr. xxxxx TRP-4.1-2/28.10.2019, cu fixarea unui termen pentru executarea sentinței. Mai exact, reclamantul solicita pârâtului să îi comunice, in copie, facturi și contracte de achiziție publică, din care să rezulte prețul unitar de cumpărare pentru diverse consumabile și reactivi de laborator, referate de necesitate și note justificative, aprobate de conducatorul autoritatii contractante și avizate de compartimentul juridic. În motivarea cererii, reclamantul a arătat, in esenta, că paratul refuză în mod nejustificat să îi comunice informațiile solicitate, desi aceste informatii sunt de interes public. În drept, reclamantul a invocat dispozițiile Legii nr. 544/2001. În dovedirea cererii, reclamantul a depus inscrisuri. Astfel, tribunalul a hotărât: Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești. La a doua strigare, în ședință publică, au lipsit părțile. Verificându-și din oficiu competența, în temeiul art. 131 C.pr.civ., instanța constată că este competentă general, material și teritorial să judece pricina, în cauză fiind incidente dispozițiile art. 22 alin. 1 din Legea nr. 544/2001. Potrivit art. 238 N.C.Proc.Civ., stabilește durata estimativa a cercetării procesului la o lună, încuviințează proba cu înscrisuri pentru părți, potrivit disp. art. 255 raportat la art. 258 Cod Proc. Civ, apreciind-o concludentă, pertinentă și utilă soluționării, înscrisuri pe care le constată administrate. Nemaifiind alte cereri de formulat, excepții de invocat ori probe de administrat, instanța constată cercetarea procesului încheiată cf. art. 244 N.C.Proc.Civ., iar în conformitate cu dispozițiile art. 394 N.C.Proc.Civ. declară dezbaterile închise și reține cauza spre soluționare asupra fondului.

Speța nr. 3 Prin cererea inregistrata sub nr. XX, reclamanta S.D, in contradictoriu cu pârâtul M.A, a solicitat ca prin hotarârea ce se va pronunța să se dispună: 1) obligarea pârâtului să-i comunice informațiile de interes public solicitate prin cererea inregistrată sub nr. xxx/15.01.2020 2) obligarea pârâtului să-i acorde daune cominatorii de 100 lei pe fiecare zi de intârziere pentru necomunicarea informațiilor de interes public solicitate, din momentul introducerii cererii de chemare in judecată si până la data primirii efective a informațiilor solicitate 3) obligarea pârâtului să-i achite 1.000 lei, cu titlu de daune morale. La aceasta tribunalul, a hotărât. Verificând conținutul cererii de chemare în judecată constată că partea contestatoare a solicitat proba cu înscrisuri, iar intimata a depus acte, sens în care a înțeles să solicite proba cu înscrisuri și , în temeiul art.167 Cod de Procedură civilă, apreciind utilă și pertinentă soluționării cauzei, încuviințează proba cu înscrisuri și constată că este administrată în cauză. Nemaifiind alte cereri de formulat, probe de administrat, constată cercetarea judecătorească efectuată, cauza în stare de judecată și rămâne în pronunțare pe excepțiile invocate de pârât prin întâmpinare și pe fondul cauzei.

 1. Scenariu educațional

În contextul creşterii informării cetățenilor cu privire la aspectele importante ale dreptului privind accesul la informațiile de interes public se impune elaborarea unui scenariu educațional pentru ca cetățenii să înțeleagă mai bine toate aceste aspecte. Educația juridică a cetățenilor trebuie văzută ca un proces continuu, astfel pornind de la legislația în vigoare a fost creat următorul scenariu: La data de 12.02.2020, Dl. Badea I., locuitor al Mun. Cluj-Napoca merge la sediul primăriei pentru a depune o cerere prin care dorește să fie informat cu privire la sumele de bani care vor fi alocate pentru ajutorul social pentru anul 2020. Ajunge la primărie, merge biroul de secretariat, o salută respectuos pe secretară, această îi răspunde și îl întreabă cu ce îl poate ajuta. Dl. Badea îi spune acesteia că ar vrea să știe cum poate afla care este bugetul alocat pentru ajutorul social pentru anul în curs, deoarece, atât el cât și ceilalți locuitori nu au fost informați cu privire la acest lucru. Secretara, îi spune că pentru a afla acest lucru, poate solicita printr-o cerere informațiile pe care vrea să le afle. Acesta îi răspunde că ar vrea să depună o astfel de cerere, iar secretara îi intinde un formular tipizat și îi arată că trebuie completat cu denumirea instituției, adresa și data, să specifice informațiile exacte de care este interesat, să bifeze modalitatea prin care dorește să îi fie furnizat răspunsul la solicitare, numele și prenumele și adresa la care solicită primirea răspunsului, după care să nu uite să și semneze cererea. Dl. Badea ia loc la o masă și completează cererea după instrucțiunile primite de la secretară. Termină de completat cererea, o semnează și merge din nou la secretară pentru a-i înmâna cererea. Secretara ia cererea, iar dl. Badea o întreabă în cât timp va fi informat. Secretara îi răspunde că in termen de maxim 30 de zile. Dl. Badea îi mulțumește și pleacă. Ceea ce trebuie să rețineți dumneavoastră este faptul că, accesul la informațiile de interes public este un drept neîngrădit de care toți trebuie să beneficiem și ne putem folosi de acest drept de fiecare dată când dorim să avem acces la informațiile de interes public, dacă acestea nu au fost deja furnizate de către instituțiile/autoritățile publice, astfel încât să nu abuzăm totuși de acest drept.

Bibliografie 1. Asociația Pro Democrația, Transparency Internațional România, „Raport privind liberul acces la informațiile de interes public în România – analiză comparativă 2003-2007”, disponibil online la http://arhiva.apd.ro/files/publicatii/Raport%20privind%20liberul%20acces%20la%20informatiile%20de%20interes%20public%20in%20Romania.pdf. 2. Legea 544/2001, privind liberul acces la informațiie de interes public, disponibilă online pe site-ul http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=30060. 3. https://portal.rna.ro/informare-public%C4%83/solicitare-informa%C5%A3ii-legisla%C8%9Bie/accesul-la-informa%C8%9Bii-de-interes-public 4. https://portal.rna.ro/ 5. http://www.dreptonline.ro/institutii/tribunale.php 6. http://www.justitia-romana.org/curtea-de-apel/). 7. https://www.transparency.org.ro/servicii/ghidurile_cetateanului/ghiduri/Raport%20privind%20liberul%20acces%20la%20informatiile%20de%20interes%20public%20in%20Romania.pdf 8. www.rolii.ro 9. http://portal.just.ro/

Anexe – Model cereri

a) MODEL RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ Denumirea autoritatii sau institutiei publice: ............................................................................. Adresa: ....................................................................................................................................... Data: ............................................. Stimate domnule/Stimata doamna......................................................................

Prin prezenta formulez o reclamatie administrativa, conform Legii privind liberul acces la informatiile de interes public, întrucât la cererea numarul............ din data de........... am primit un răspuns negativ, la data de............, într-o scrisoare semnata de............................................................ (completati numele respectivului functionar).

Documentele de interes public solicitate erau urmatoarele: ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Documentele solicitate se încadreaza în categoria informatiilor de interes public din urmatoarele considerente:......................................................................................................................................

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informatiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând ca dreptul meu la informatie, conform legii, a fost lezat.

Va multumesc pentru solicitudine, .................................. (semnatura petentului) Numele si adresa petentului: ......................................................................................................................... Adresa: ............................................................................................................ Telefon: ....................................... Fax: …………………………………………..

b) MODEL SOLICITARE Legea 544/2001

Denumirea autorității sau instituției publice____ Adresa:_ Data: __

Stimate domnule/Stimată doamnă

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doresc ca informațiile solicitate să îmi fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresă de e-mail:_ /prin poștă la adresa_ /prin fax la numărul__ Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris). Vă mulțumesc pentru solicitudine, Numele și prenumele petentului____ Adresa/e-mail:__ Telefon/fax (opțional) ____

b) Model - Reclamaţie administrativă (2)

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice…. ............................ Sediul/Adresa ............................................................ Data ..................................................................... Stimate domnule/Stimată doamnă .........................................., Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât la cererea nr. ............. din data de ..................... nu am primit informaţiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege. Documentele de interes public solicitate erau următoarele: .......................................................................... Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente: .......................................................................... Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat. Vă mulţumesc pentru solicitudine, ....................................... Numele şi adresa petentului .............................................. Adresa ................................................................... Telefon ..................................................................

c) Model - Scrisoare de răspuns la cerere De la: Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ............................ Sediul/Adresa ............................................................ Persoana de contact*) .................................................... Nr.**) ......... Data ................ Către: Numele şi prenumele petentului ........................................... Adresa ................................................................... Stimate domnule/Stimată doamnă .........................................., În urma cererii dumneavoastră nr. ............. din data de ...................., prin care, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, solicitaţi o copie de pe următoarele documente: .......................................................................... 1. vă trimitem, în anexa la prezenta scrisoare, informaţiile solicitate; 2. vă informăm că informaţiile solicitate nu au putut fi expediate în termenul iniţial de 10 zile datorită complexităţii acestora, urmând să vă parvină în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii dumneavoastră; 3. vă informăm că pentru rezolvarea cererii dumneavoastră, întrucât instituţia noastră nu deţine informaţiile la care faceţi referire, solicitarea dumneavoastră a fost redirecţionată către .... (instituţia/autoritatea publică competentă) ...., de unde urmează să primiţi răspuns; 4. vă informăm că informaţiile solicitate nu se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, fiind exceptate de la accesul liber al cetăţenilor. Informaţiile solicitate v-au fost furnizate în format electronic, la următoarea adresă de e-mail (opţional): .......................................................................... Vă informăm că costurile aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate sunt următoarele (când este cazul): .......................................................................... După plata serviciilor de copiere a documentelor solicitate la casierie, în contul de trezorerie ................ (al fiecărei autorităţi sau instituţii publice) sau prin transfer bancar în contul ............................................, vă rugăm să vă prezentaţi pentru înmânarea documentelor solicitate. Cu stimă, .............. (semnătura funcţionarului) (https://lege5.ro/Gratuit/gezdgnrugq3q/model-formular-tip-cerere-de-informatii-de-interes-public-hotarare-478-2016?dp=geydemzrge4tqmy).

Anexe 2 – date de contact ale instituțiilor responsabile

Date de contact tribunal: Tribunale: ORAȘ ADRESĂ TRIBUNAL DATE DE CONTACT TRIBUNALUL BUCUREȘTI Bulevardul Unirii nr.37, sectorul, 3 Telefon: 021.408.36.00 TRIBUNALUL ALBA P-ta Iuliu Maniu, Numarul 24, Alba Iulia Telefon: 0258.813510, 0258.811184 TRIBUNALUL ARGEȘ Str. Eroilor, Numarul 5, Pitești elefon: 0248.216599 TRIBUNALUL ARAD B-dul General V. Milea, Numarul 2-4, Arad, judetul Arad, Telefon: 0257.250114 TRIBUNALUL BACĂU Str. Cuza Voda nr. 1, Bacau, judetul Bacau, Telefon: 0234.207604 TRIBUNALUL BIHOR Parcul Traian, Numarul 10, Oradea, judetul Bihor, Telefon: 0259.414896 TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD Str. Alba Iulia, Nr.1, Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, Telefon: 0263.213528 TRIBUNALUL BOTOȘANI Str. Maxim Gorki, Nr.8, Botosani, judetul Botosani, Telefon: 0231.511739 TRIBUNALUL BRAȘOV B-dul 15 Noiembrie, NUmarul 45, Brasov, judetul Brasov, Telefon: 0268.419615 TRIBUNALUL BRĂILA Calea Calarasilor, Numarul 47, Braila, judetul Braila, Telefon: 0239.613975 TRIBUNALUL BUZĂU B-dul Nicolae Balcescu, Numarul 8-10, Buzau, Telefon: 0238.717.960 TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN Str. Horea, Numarul 2-4, Resita, judetul Caras-Severin, Telefon: 0255.213304

TRIBUNALUL CĂLĂRĂȘI Str. Bucuresti nr. 106, Calarasi, judetul Calarasi, Telefon: 0242.311947 TRIBUNALUL CLUJ Calea Dorobantilor, Numarul 2-4, Cluj-Napoca, judetul Cluj, Telefon: 0264.596110 TRIBUNALUL CONSTANȚA Strada Traian, nr. 23 in sediul Palatului de Justitie, Constanta, judetul Constanta, Telefon: 0241.551345 TRIBUNALUL COVASNA Str. Kriza Janos, Numarul 2, Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, Telefon: 0267.311606 TRIBUNALUL DÂMBOVIȚA Bulevardul Independentei, nr. 34, Targoviste, judetul Dambovita, Telefon: 0245.612344 TRIBUNALUL DOLJ Str. Brestei, Numarul 12, Craiova, judetul Dolj, Telefon: 0251.418612 TRIBUNALUL GALAȚI Str. Brailei, Numarul 153, Galati, judetul Galati, Telefon: 0236.460.331 TRIBUNALUL GIURGIU Str. Portului, Numarul 13, Giurgiu, judetul Giurgiu, Telefon: 0246.212725 TRIBUNALUL GORJ B-dul Tudor Vladimirescu, Numarul 34, Targu Jiu, judetul Gorj, Telefon: 0253.218661 TRIBUNALUL HARGHITA Str. Gheorghe Doja, Numarul 6, Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, Telefon: 0266.371616 TRIBUNALUL HUNEDOARA Str. 1 Decembrie, Numarul 35, Deva, judetul Hunedoara Telefon: 0254.211574 TRIBUNALUL IALOMIȚA Str. Cosminului, nr. 12, Slobozia, judetul Ialomita, Telefon: 0243.236.950 TRIBUNALUL IAȘI Str. Anastasie Panu, Numarul 25, Iasi, judetul Iasi, Telefon: 0232.260600 TRIBUNALUL ILFOV Str. Stirbei Voda nr. 18

TRIBUNALUL MARAMUREȘ B-dul Republicii, Numarul 2 A, Baia Mare, judetul Maramures, Telefon: 0262.218235 TRIBUNALUL OLT Slatina, Str. Manastirii, Nr. 2, judetul Olt, Telefon: 0249.414989 TRIBUNALUL NEAMȚ Str. Mihai Eminescu, Numarul 30, Piatra Neamt, judetul Neamt, Telefon: 0233.212717 TRIBUNALUL MUREȘ Str. Bolyai nr.30, Targu Mures, judetul Mures, Tel: 0265.260323 TRIBUNALUL MEHEDINȚI B-dul Carol I, Numarul 14, Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti, Telefon: 0252.403100 TRIBUNALUL PRAHOVA str. Gheorghe Lazar, Numarul 6, Ploiesti, judetul Prahova, Telefon: 0244.544781 TRIBUNALUL SUCEAVA Str. Stefan cel Mare, Numarul 62, Suceava, judetul Suceava, Telefon: 0230.214948 TRIBUNALUL SIBIU B-dul Victoriei, nr. 11, Sibiu, judetul Sibiu, Telefon: 0269.217104 TRIBUNALUL SĂLAJ Str. Tudor Vladimirescu nr. 12, Zalau, judetul Salaj, Telefon: 0260.611085 TRIBUNALUL SATU MARE Str. Mihai Viteazul nr.8, Satu Mare, judetul Satu Mare, Telefon: 0261.716375 TRIBUNALUL VASLUI Str. Stefan cel Mare nr. 54, Vaslui, judetul Vaslui, Telefon: 0235.311032 TRIBUNALUL TULCEA Str. Pacii, Numarul 83, Tulcea, judetul Tulcea, Telefon: 0240.512359 TRIBUNALUL TIMIȘ str. Piata Tepes Voda Numarul 2, Timisoara, judetul Timis, Telefon: 0256.430443 0256.498044 TRIBUNALUL TELEORMAN Str. Independentei, Numarul 22, Alexandria, judetul Teleorman, Telefon: 0247.311.323 tel. 0247.406016 TRIBUNALUL VÂLCEA Scuarul Revolutiei nr. 1, Ramnicu Valcea, judetul Valcea, Telefon: 0250.739120 TRIBUNALUL VRANCEA Str. Cuza Voda, Numarul 8, Focsani, judetul Vrancea, Telefon: 0237.216000, 0237.612665, (http://www.dreptonline.ro/institutii/tribunale.php).

CURTEA DE APEL: Curtea de APEL date de contact CURTEA DE APEL ALBA IULIA Adresa: Alba Iulia, str. I.C. Brătianu, nr. 1 Tel.: 0258810289 ; 0258810293; CURTEA DE APEL BUCUREŞTI Adresa: Bucureşti, Spl. Independenţei, nr. 5, sectorul 4 Tel.: 0213195181 ; 0213195183 ; 0372125300; 0213195180 ; CURTEA DE APEL CRAIOVA Adresa: Craiova, str. C. Brancusi, nr. 5A Tel.: 0251418568; 0351403100; CURTEA DE APEL ORADEA Adresa: Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr. 12 Tel.: 0259426883; 0259426884; 035941002 ; 0359410033; Fax: 0259426881; CURTEA DE APEL SUCEAVA Adresa: Suceava, str. Ştefan cel Marem nr. 62 Tel.: 0230216321; CURTEA DE APEL BACĂU Adresa: Bacău, str. Cuza Vodă, nr. 1 Tel.: 0234513678 ; 0234514750 ; 0234513296 ; 0234514396; Fax: 0234514480; CURTEA DE APEL CLUJ NAPOCA Adresa: Cluj-Napoca, P-ţa Ştefan cel Mare, nr. 1 Tel.: 0264504301 ; 0264504302 ; 0264504303; 0264504300 ; Fax: 0264593866; CURTEA DE APEL GALAȚI Adresa: Galaţi, str. Brăilei, nr. 153 Tel.: 0236460027; CURTEA DE APEL PITEȘTI Tel.: 0248219375; 0248219374; CURTEA DE APEL TÂRGU MUREȘ Adresa: Târgu Mureş, str. Justiţiei, nr. 1 Tel.: 0265263694 ; 0265265908 ; 0265269363 ; 0265263813; Fax: 0265267920; CURTEA DE APEL BRAȘOV Adresa: Brasov, b-dul. Eroilor, nr. 5, et. II-III
Tel.: 0268414054 ; 0268477961; 0268414114 ; CURTEA DE APEL CONSTANȚA Adresa: Constanţa, strada Traian, nr. 35c Tel.: 0241606597; 0241606572; 0241616003; 0241606591 ; 0241551356 ; CURTEA DE APEL IAȘI Adresa: Iaşi, str. Anastasie Panu, nr. 25 Tel.: 0232217808; Fax: 0232255907; 0232260600 ; CURTEA DE APEL PLOIEȘTI Adresa: Ploieşti, str. Emil Zola, nr. 4 Tel.: 0244522445 ; 0244522446; CURTEA DE APEL TIMIȘOARA Adresa: Timişoara, Piaţa Ţepeş Vodă, nr. 2A Tel.: 0256498054; 0256494650 (http://www.justitia-romana.org/curtea-de-apel/).

Anexa 3 – Quizz

Fiecare întrebare de mai jos poate avea: toate răspunsurile corecte, niciun răspuns corect sau unul sau mai multe răspunsuri corecte. Încercuiți varianta/variantele corecte de răspuns. 1. Potrivit Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, prin informare de interes public se înțelege: a) orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publicesau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare ainformaţiei b) orice autoritate ori instituţie publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, companie naţională, precum şi orice societate reglementată de lege c) orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă d) orice informaţie privind o persoană juridică identificată sau identificabilă 2. Sunt surse de informare a cetățenilor: a) Site-urile primăriilor b) Comunicatele c) Materialele publicitare d) Ședințele publice 3. Este obligatorie informarea din oficiu pentru: a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției publice b) programul de audiențe c) programele şi strategiile proprii de intervenție și control d) lista cuprinzând documentele de interes national

 1. Sunt documente de interes public: a) Bugetul și bilanţul contabil b) registrul privind înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public c) Raportul anual de activitate d) programul achizițiilor publice pentru anul in curs
 2. Termenul maxim pentru transmiterea răspunsului la o solicitare de informații de interes public este: a) 10 zile b) 15 de zile c) 30 de zile d) 45 de zile
 3. Curtea de Apel judecă: a) în primă instanță, toate cererile care nu sunt date prin lege în competența altor instanțe b) Judecă ca instanțe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate de judecătorii în primă instanță c) judecă apelurile declarate împotriva hotărîrilor pronunţate în primă instanţă de tribunale şi judecătoriile specializate d) Judecă în primă instanță, cererile în materie de contencios administrativ și fiscal, potrivit legii special
 4. Participarea cetățenilor interesați la ședințele publice: a) Este interzisă b) Pot participa în funcție de numărul de locuri disponibile din sală, în ordinea de precădere data de interesul asociațiilor legal constituite în raport cu subiectul ședinței publice c) Sunt obligați să participe d) Nici una din variantele de mai sus
 5. Termenul legal de transmitere a refuzului de comunicare a informației și a motivării refuzului este de: a) 7 zile b) 5 zile c) 15 zile d) 10 zile
 6. Termenul în care o persoană care se consideră vătămată în drepturile sale în care poate depune o reclamație administrativă este de: a) 5 zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit b) 10 zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit c) 15 zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit d) 25 zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit
 7. Solicitarea în scris a informațiilor de interes public trebuie să cuprindă: a) Inclusiv datele de identificare ale solicitantului b) Adresa la care se solicită primirea răspunsului c) Nu este obligatorie adresa la care se solicită primirea răspunsului d) Descrierea detaliată a problemei care se dorește a fi soluționată
 8. În cazul unei reclamații care se dorește întemeiată, răspunsul va cuprinde: a) Scuzele autorității responsabile b) Informațiile solicitate c) Invitația de a se adresa intanței de contencios administrativ d) Menționarea sancțiunilor disciplinare aplicate funcționarului vinovat
 9. Instanța responsabilă de soluționarea reclamațiilor administrative este: a) Judecătoria b) Avocatul Poporului c) Tribunalul (secția de contencios-administrativ) d) Înalta Curte de Casație și Justiție
 10. Expedierea răspunsului către petiționae se face de către: a) Compartimentul pentru relații cu publicul b) Departamentul competent de fond c) Direcția de asistență socială d) Cabinetul ministrului
 11. După ce este trimis către petent, răspunsul la solicitare: a) Se distruge b) Se păstrează pentru o perioadă de maxim 30 de zile c) Se clasează d) Se arhivează
 12. Informația cu privire la datele personale este: a) O informație personală b) O informație privind o persoană fizică identificată c) O informație clasificată d) Nici una din variantele de mai sus