Grănițuirea

Informarea cetățenilor din mediul urban privind grănițuirea (/granituirea)

În cadrul proiectului „Creşterea transparenței, calității şi accesibilității serviciilor oferite cetățenilor de către sistemul judiciar, cu ajutorul tehnologiei”, se urmărește informarea cetățenilor din mediul rural privind domeniile de interes referitoare la justiție, creându-se astfel mijloacele necesare creșterii accesului la justiție al cetățenilor.

Domeniul de drept care reglementează juridic serviciile privind grănițuirea este dreptul civil, și serviciile cu componente juridice implicate in domeniul grănițuirii din cadrul instituțiilor responsabile. „In Noul Cod de procedură civilă, acțiunea in grănițuire iși găsește reglementarea in art. 560, care prevede următoarele: „proprietarii terenurilor invecinate sunt obligați să contribuie la grănițuire prin reconstituirea hotarului si fixarea semnelor corespunzătoare, suportând, in mod egal, cheltuielile ocazionate de aceasta” (www.legestart.ro). Astfel, dorim să vă aducem la cunoștință care sunt instituțiile responsabile, dar și care sunt principalele documente necesare, astfel încât, in situația in care vă confruntați cu un litigiu dde acest gen să știți ceea ce trebuie să faceți.

 1. Instituții responsabile

Instituția responsabilă de eliberarea actelor privind grănițuirea sau revendicarea este primăria prin Serviciul de cadastru, iar pentru soluționarea litigiilor care țin de grănițuire sunt responsabile judecătoria, tribunalul și Curtea de Apel.

Atribuțiile Serviciului de cadastru:

 • „ Verificarea planurilor parcelare și planurilor de încadrare în tarla, eliberare planuri de punere în posesie în vederea înscrierii terenurilor în cartea funciară;
 • Verificarea rapoarte de expertiză tehnice judiciare în cazul dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată
 • Trasare parcele și întocmire procese verbale de predare primire în cazul terenurilor vândute
 • Participă la acţiunea de delimitare a teritoriului administrativ şi asigură conservarea punctelor de hotar materializate prin borne;
 • Efectuează măsurători topografice pentru punerea în posesie pe amplasamentele stabilite de comisia locală de fond funciar, asigură prelucrarea datelor culese din teren cu ajutorul programelor informatice, întocmește planurile de punere în posesie și planurile parcelare, asigură punerea în posesie a persoanelor îndreptățite, întocmește procesele verbale de punere în posesie și toate documentele necesare eliberării titlurilor de proprietate;
 • Întocmeşte fişele de punere în posesie
 • Întocmeşte documentaţiile de reglementare juridică în vederea închirierii, concesionării sau vânzării terenurilor aflate în domeniul public sau privat” (https://www.sibiu.ro/index.php/primaria/serviciu_primarie/serviciul-cadastru).
 1. Listă de documente de care instituția este responsabilă Serviciul de cadastru și publicitate imobiliară
 • „Avize și recepții
 • Inființare carte funciară
 • Emitere titluri de proprietate
 • Acte privind intabularea terenurilor/ imobilelor
 • Anulare operațiuni cadastrale
 • Extrase de carte funciară
 • Certificate privind identificarea numarului topografic/cadastral si de carte funciara dupa numele/denumirea proprietarului
 • Extrase din planul cadastral, pe ortofotoplan
 • Acte privind schimbarea certificatului de autorizare pentru persoane fizice/juridice/Emiterea certificatului de autorizare pentru geodezii cu drept de semnatură
 • Acte privind înscrierea/dezmembrare/comasare in cartea funciară, etc. (http://www.ocpict.ro).
 1. Listă de proceduri (de obținere a documentelor)

Acte necesare pentru eliberarea procesului verbal de vecinătate (grănițuire). Pentru obținerea procesului verbal de vecinătate, trebuie depusă cerere la registratura primăriei împreună cu celelalte documente:

 • „Copie certificat de urbanism prin care se solicita procesul verbal de vecinătate (grănițuire);
 • Copie extras de carte funciară;
 • Copie plan de situaţie cu viza OCPI
 • Plan de amplasament şi delimitare a parcelei cu coordonatele stereologice ale acesteia, semnat şi ştampilat de persoană fizică/juridică autorizată OCPI/ANCPI în cazul în care planul de situaţie cu viza OCPI nu conţine coordonatele stereologice” (https://www.sibiu.ro/index.php/primaria/document/63). Procesul verbal de vecinătate este necesar intabulării terenurilor intra și extravilane extins conform P.U.G. și va fi semnat de către proprietarii, concesionarii, administratorii sau titularii dreptului de folosință a imobilului vecin cu limita nematerializată cu gard sau cu limita nedelimitată de un detaliu stabil în timp (canal, curs de apă, drum, etc.). Acte necesare pentru eliberarea planului de punere în posesie
 • „ cerere;
 • copie titlu de proprietate;
 • copie certificat de mostenitor, act donatie, sau orice alt document care atestă dreptul de proprietate, in cazul in care solicitantul nu este aceeasi persoana cu cea/cele inscrise in titlul de proprietate” (https://www.sibiu.ro/index.php/primaria/document/63). Stabilirea limitelor unui teren Stabilirea limitelor unui teren este recomandată chiar înainte de achiziționarea acestuia, în scopul verificării. În urma efectuării acestui proces, pot fi constatate diverse probleme, precum:
 • „Suprapunerea terenului cu cel al vecinului
 • Lotul de teren nu se găsește în locul arătat de client sau agent imobiliar
 • Configurația din teren nu corespunde schiței cadastrale
 • Parcela este poziționată pe un drum public” (https://startcad.ro/etapa-de-trasare-teren/). Pentru realizarea acestei lucrări, este necesară apelarea la un topograf, care cu ajutorul unor instrumente specifice se va ocupa de operațiunea de trasare a terenului, iar ulterior va semna un proces verbal prin care își asumă responsabilitatea cu privire la aceasta. Acțiunea în grănițuire Acţiune în grăniţuire este acea acţiunea prin care se urmăreşte determinarea, prin hotărâre judecătorească, a limitelor dintre două proprietăţi vecine, iar prin această acţiune reclamantul pretinde ca, în contradictoriu cu pârâtul, instanţa să determine, prin semne exterioare, întinderea celor două fonduri învecinate. Acțiunea în grănițuire o acţiune reală, petitorie, imobiliară, declarativă de drepturi şi imprescriptibilă și poate fi exercitată, în primul rând, de titularul dreptului de proprietate asupra fondului, precum şi de orice persoană care are un drept real asupra acestuia. Acțiunea în grănițuire este inadmisibilă între coproprietari, iar dacă fondul este bun comun, acţiunea trebuie formulată de ambii soţi. Obiectul îl constituie delimitarea fondurilor învecinate sau, după caz, mutarea liniei de hotar, cu obligarea pârâtului la restituirea suprafeţei deţinute fără drept din terenul limitrof al reclamantului. În ceea ce privește primul caz, prin probele administrate trebuie să se dovedească numai traseul hotarului real, care urmează a fi marcat prin semne exterioare, fără a fi necesară şi dovedirea dreptului de proprietate al reclamantului, iar sarcina probei revine ambelor părţi, întrucât fiecare dintre ele are atât rolul de reclamant, cât şi de pârât. Fiind vorba despre o chestiune de fapt, pentru stabilirea liniei hotarului poate fi folosit orice mijloc de probă. Acțiunea în grănițuire produce efecte numai cu privire la delimitarea fondurilor ce aparţin părţilor, nu şi cu privire la însuşi dreptul real, ceea ce înseamnă că, ulterior, oricare dintre acestea poate introduce o acţiune în revendicare cu privire la suprafaţa determinată a fondului, fără să i se poată opune autoritatea de lucru judecat a hotărârii pronunţate în acțiunea de grănițuire. Cheltuielile de grăniţuire, respectiv cele necesare pentru trasarea şi marcarea hotarului stabilit de instanţă, se suportă în mod egal de ambele părţi. Dacă grăniţuirea s-a făcut prin convenţia părţilor, ele o pot contesta printr-o acţiune în anulare (https://legeaz.net).
 1. Exemple de spețe

Pentru o înțelegere mai corectă și eficiență a informațiile de mai sus și pentru a ne asigura că cetățenii vor asimila mai bine toate aceste informații au fost formulate câteva spețe privind dreptul la informațiile de interes public. Precizăm faptul că aceste spețe au fost preluate si adapatate de pe site-ul www.rolii.ro.

Speța nr. 1 Pe rol se află judecarea cererii de chemare în judecată privind pe reclamantele D.C si D.I, ambii cu domiciliul in Tg. Mureș , in contradictoriu cu pârâții B.F si B.N., ambii cu domiciliul in Tg. Mureș, având ca obiect grănițuire. La apelul nominal făcut în ședința publică au răspuns reclamantele personal si pârâtul B.F. personal, lipsa fiind celalalt pârât. Procedura de citare legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință dupa care, Pârâtul B.F invederează instanței ca se oblige să-ți retragă gardul si că a plătit cheltuieli de judecată de 3400 de lei. Reclamantele solicită ca pârâții să plătească pentru că cinci ani de zile a folosit terenul, si să ii construiască un alt gard. Instanta invederează părtilor că folosinta pe cinci ani nu face obiectul prezentei cauze si nici că pârâții să le ridice un alt gard. Reclamantele având cuvântul precizează că in momentul de față pârâtul B.N nu mai este vecinul lor. Instanta invocă din oficiu exceptia lipsei calității procesual pasive a pârâților, si acorda cuvântul părtilor cu privire la exceptia invocată. Reclamantele și pârâtul in ceea ce privește exceptia invocată, lasă la aprecierea instantei. La aceasta instanța hotărăște: Admite excepția lipsei calității procesual pasive a pârâților B.F și B.N invocata de instanta din oficiu. Respinge cererea de chemare în judecată privind pe reclamantele D.C și D.I, in contradictoriu cu pârâții B.N. ți B.F, având ca obiect grănițuire, pentru lipsa calității procesul pasive.

Speța nr. 2 Prin cerere înregistrată pe rolul Judecatoriei Cluj Napoca în data de 14.03.2020 sub nr. XXX reclamanții L.D și M.E au chemat în judecată pe pârâții O.P. și O.M. pentru ca prin hotărârea ce se va pronunța, instanța să se dispună stabilirea liniei de hotar care desparte proprietăților, obligarea pârâților la cheltuieli de judecată. In fapt, reclamanții arată că sunt proprietarii imobilului (teren si construcție) din Bistrița Năsăud, dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.127/24.03.2016, imobil ce a constituit lotul 3 la momentul dezmembrării si care se invecinează cu lotul 2, proprietatea pârâților. Au mai precizat că au formulat prezenta acțiune in grănițuire intrucât există neinâelegeri si nu se află o linie de hotar stabilită prin semne vizibile. In drept, au fost invocate dispozitiile art. 584 cod civil. In susținerea cererii s-au depus in copie inscrisuri la dosar. In baza art.137 al.1 C.p.c. instanta se va pronunța cu prioritate asupra excepției necompetenței teritoriale a Judecatoriei Cluj Napoca, invocata din oficiu la termenul de judecată din 11.11.2020. Astfel, potrivit contractului de vânzare-cumpărare si extrasului de carte funciară se constată că imobilele in litigiu sunt situate în Bistrița Năsăud sunt arondate circumscriptiei Judecatoriei Bistrița Năsăud. La aceasta, instanța hotărăște: Admite excepția necompetenței teritoriale a Judecătoriei Cluj Napoca. Declină competența soluționării cererii privind pe reclamanții L. D și M. și pârâții O.P și O.M în favoarea Judecătoriei Bistrița Năsăud. Aceste spețe au rolul de a contribui la creșterea gradului de informare a cetățenilor cu privire la acest domeniu.

 1. Scenariu educațional

În contextul creşterii informării cetățenilor cu privire la aspectele importante ale dreptului privind accesul la informațiile de interes public se impune elaborarea unui scenariu educațional pentru ca cetățenii să înțeleagă mai bine toate aceste aspecte. Educația juridică a cetățenilor trebuie văzută ca un proces continuu, astfel pornind de la legislația în vigoare a fost creat următorul scenariu:

Bunea Răzvan a cumpărat de la vânzătorul D.I un imobil situat în localitatea Sibiu județul Sibiu, compus din casă de locuit cu 4 camere, bucătarie, anexe și din suprafața de 229 m.p. teren (real măsurată: 225,21 m.p). După încheierea contractului menționat, Răzvan B. a observat că suprafața de teren din îngrăditură este mai mică decât cea menționată în documentația cadastrală întocmită la încheierea contractului de vânzare-cumpărare. Această diferență de teren lipsă se regăsește la vecinul său din partea de nord al imobilului său, iar o altă parte din terenul lipsă se regăsește la vecinul de la sud al imobilului însă cu vecinul de la sud Răzvan a ajuns la o înțelegere. Pe suprafața de 25 m.p. teren proprietatea lui Răzvan, ocupată de vecinul de nord, acesta a edificat un garaj și refuză să elibereze de bunăvoie acest teren. Astfel că, Răzvan vrea să inainteze o acțiune in instanță împotriva vecinului de nord prin care vrea să solicite ca vecinul de nord să își ridice construcțiile de pe terenul său. Pentru acest lucru, Răzvan descarcă de pe internet cererea de acțiune în grănițuire pentru a putea să o depună la dosar. În cerere, Răzvan solicită ca prin sentința ce se va pronunța:

 • să fie obligat vecinul de nord D.E să-i lase, în deplină proprietate și posesie, suprafața de 25 m.p. teren, situată în localitatea Sibiu, județul Sibiu
 • vrea ca vecinul de nord să ridice construcțiile edificate pe terenul proprietății sale sau, în cazul în care vecinul va refuza îndeplinirea acestei obligații, atunci să i se ofere lui dreptul de a ridica construcțiile pe cheltuiala vecinului.
 • să se dispună grănițuirea imobilului de proprietatea vecinului de nord și de asemenea vecinul să suporte cheituielile de judecată. Răzvan își motivează cererea pe baza contractului de vânzare-cumpărare și depune ca și probă expertiza topografică și în construcții. După ce completează cererea și depune toate documentele necesare la dosar, merge la instanță pentru a depune cererea. În urma acestui scenariu, se urmărește ca cetățenii să fie mai bine informați cu privire la grănițuire, la modul în care își pot apăra drepturile, și în general, se urmărește creșterea accesului la justiție privind domeniile de interes ale cetățenilor.

Bibliografie 1. Noul Cod de procedură Civilă, disponibil online la http://legislatie.just.ro/ 2. www.legestart.ro 3. https://lege5.ro/Gratuit/gi2tsmbqhe/art-560-obligatia-de-granituire-codul-civil?dp=gu3dmnbygu3to 4. https://www.sibiu.ro/index.php/primaria/document/63 5. www.rolii.ro 6. http://www.ocpict.ro 7. https://www.sibiu.ro/index.php/primaria/serviciu_primarie/serviciul-cadastru 8. http://www.dreptonline.ro/institutii/tribunale.php 9. http://www.dreptonline.ro/institutii/judecatorii.php 10. http://www.justitia-romana.org/curtea-de-apel/Curtea-de-Apel-TIMISOARA 11. http://portal.just.ro/ 12. https://www.avocat-bucuresti.info/cerere-de-chemare-in-judecata-in-actiune-de-granituire/ 13. https://startcad.ro/etapa-de-trasare-teren/

Anexe – date de contact ale instituțiilor responsabile

Tribunalul: ORAȘ ADRESĂ TRIBUNAL DATE DE CONTACT TRIBUNALUL BUCUREȘTI Bulevardul Unirii nr.37, sectorul, 3 Telefon: 021.408.36.00 TRIBUNALUL ALBA P-ta Iuliu Maniu, Numarul 24, Alba Iulia Telefon: 0258.813510, 0258.811184 TRIBUNALUL ARGEȘ Str. Eroilor, Numarul 5, Pitești elefon: 0248.216599 TRIBUNALUL ARAD B-dul General V. Milea, Numarul 2-4, Arad, judetul Arad, Telefon: 0257.250114 TRIBUNALUL BACĂU Str. Cuza Voda nr. 1, Bacau, judetul Bacau, Telefon: 0234.207604 TRIBUNALUL BIHOR Parcul Traian, Numarul 10, Oradea, judetul Bihor, Telefon: 0259.414896 TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD Str. Alba Iulia, Nr.1, Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, Telefon: 0263.213528 TRIBUNALUL BOTOȘANI Str. Maxim Gorki, Nr.8, Botosani, judetul Botosani, Telefon: 0231.511739 TRIBUNALUL BRAȘOV B-dul 15 Noiembrie, NUmarul 45, Brasov, judetul Brasov, Telefon: 0268.419615 TRIBUNALUL BRĂILA Calea Calarasilor, Numarul 47, Braila, judetul Braila, Telefon: 0239.613975 TRIBUNALUL BUZĂU B-dul Nicolae Balcescu, Numarul 8-10, Buzau, Telefon: 0238.717.960 TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN Str. Horea, Numarul 2-4, Resita, judetul Caras-Severin, Telefon: 0255.213304

TRIBUNALUL CĂLĂRĂȘI Str. Bucuresti nr. 106, Calarasi, judetul Calarasi, Telefon: 0242.311947 TRIBUNALUL CLUJ Calea Dorobantilor, Numarul 2-4, Cluj-Napoca, judetul Cluj, Telefon: 0264.596110 TRIBUNALUL CONSTANȚA Strada Traian, nr. 23 in sediul Palatului de Justitie, Constanta, judetul Constanta, Telefon: 0241.551345 TRIBUNALUL COVASNA Str. Kriza Janos, Numarul 2, Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, Telefon: 0267.311606 TRIBUNALUL DÂMBOVIȚA Bulevardul Independentei, nr. 34, Targoviste, judetul Dambovita, Telefon: 0245.612344 TRIBUNALUL DOLJ Str. Brestei, Numarul 12, Craiova, judetul Dolj, Telefon: 0251.418612 TRIBUNALUL GALAȚI Str. Brailei, Numarul 153, Galati, judetul Galati, Telefon: 0236.460.331 TRIBUNALUL GIURGIU Str. Portului, Numarul 13, Giurgiu, judetul Giurgiu, Telefon: 0246.212725 TRIBUNALUL GORJ B-dul Tudor Vladimirescu, Numarul 34, Targu Jiu, judetul Gorj, Telefon: 0253.218661 TRIBUNALUL HARGHITA Str. Gheorghe Doja, Numarul 6, Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, Telefon: 0266.371616 TRIBUNALUL HUNEDOARA Str. 1 Decembrie, Numarul 35, Deva, judetul Hunedoara Telefon: 0254.211574 TRIBUNALUL IALOMIȚA Str. Cosminului, nr. 12, Slobozia, judetul Ialomita, Telefon: 0243.236.950 TRIBUNALUL IAȘI Str. Anastasie Panu, Numarul 25, Iasi, judetul Iasi, Telefon: 0232.260600 TRIBUNALUL ILFOV Str. Stirbei Voda nr. 18

TRIBUNALUL MARAMUREȘ B-dul Republicii, Numarul 2 A, Baia Mare, judetul Maramures, Telefon: 0262.218235 TRIBUNALUL OLT Slatina, Str. Manastirii, Nr. 2, judetul Olt, Telefon: 0249.414989 TRIBUNALUL NEAMȚ Str. Mihai Eminescu, Numarul 30, Piatra Neamt, judetul Neamt, Telefon: 0233.212717 TRIBUNALUL MUREȘ Str. Bolyai nr.30, Targu Mures, judetul Mures, Tel: 0265.260323 TRIBUNALUL MEHEDINȚI B-dul Carol I, Numarul 14, Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti, Telefon: 0252.403100 TRIBUNALUL PRAHOVA str. Gheorghe Lazar, Numarul 6, Ploiesti, judetul Prahova, Telefon: 0244.544781 TRIBUNALUL SUCEAVA Str. Stefan cel Mare, Numarul 62, Suceava, judetul Suceava, Telefon: 0230.214948 TRIBUNALUL SIBIU B-dul Victoriei, nr. 11, Sibiu, judetul Sibiu, Telefon: 0269.217104 TRIBUNALUL SĂLAJ Str. Tudor Vladimirescu nr. 12, Zalau, judetul Salaj, Telefon: 0260.611085 TRIBUNALUL SATU MARE Str. Mihai Viteazul nr.8, Satu Mare, judetul Satu Mare, Telefon: 0261.716375 TRIBUNALUL VASLUI Str. Stefan cel Mare nr. 54, Vaslui, judetul Vaslui, Telefon: 0235.311032 TRIBUNALUL TULCEA Str. Pacii, Numarul 83, Tulcea, judetul Tulcea, Telefon: 0240.512359 TRIBUNALUL TIMIȘ str. Piata Tepes Voda Numarul 2, Timisoara, judetul Timis, Telefon: 0256.430443 0256.498044 TRIBUNALUL TELEORMAN Str. Independentei, Numarul 22, Alexandria, judetul Teleorman, Telefon: 0247.311.323 tel. 0247.406016 TRIBUNALUL VÂLCEA Scuarul Revolutiei nr. 1, Ramnicu Valcea, judetul Valcea, Telefon: 0250.739120 TRIBUNALUL VRANCEA Str. Cuza Voda, Numarul 8, Focsani, judetul Vrancea, Telefon: 0237.216000, 0237.612665, (http://www.dreptonline.ro/institutii/tribunale.php).

Judecătorii ORAȘ ADRESĂ DATE DE CONTACT JUDECATORIA SECTORULUI 1 Bucuresti, Str. Danielopol Gheorghe nr. 2-4, sector 4, Telefon: 021.318.77.01 JUDECATORIA SECTORULUI 6 Str. Stirbei-Voda Numarul115, Telefon: 021.637.23.18 JUDECATORIA SECTORULUI 5 Bucuresti, Str. Splaiul Independentei nr. 5 sector 4 Telefon: 021.319.51.80 JUDECATORIA SECTORULUI 4 Bucuresti, , Str. Danielopol Gheorghe, nr. 2-4, sector 4 Telefon: 021.313.29.54 JUDECATORIA SECTORULUI 3 Str.Ilfov 6, sector 3, Bucuresti, Telefon: 021.313.29.90 JUDECATORIA SECTORULUI 2 Bucuresti, b-dul. Unirii, nr.37, sectorul 3, Telefon: 021.408.36.00 JUDECATORIA AIUD Str. Morii, Numarul 7A, Telefon: 0258.863153 JUDECATORIA ALBA IULIA Piata Iuliu Maniu nr. 24, Telefon: 0258.811327 JUDECATORIA SEBEȘ Str. Lucian Blaga, Numarul 47, Telefon: 0258.733146 JUDECATORIA CÂMPENI Str. Mestesugarilor, nr. 2, Telefon: 0258.771322

Județul Date de contact Judecătorie Judetul Arad JUDECATORIA ARAD: Bd G-ral Vasile Milea, Numarul 2-4, Telefon: 0257.253.630 JUDECATORIA CHISINEU-CRIS – STR. Infratirii, Numarul 87, Telefon: 0257.350692 JUDECATORIA INEU - Cal Republicii, Numarul 26, Telefon: 0257.511309 JUDECATORIA LIPOVA –str. Sava Brancovici, Numarul 27, Telefon: 0257.563131 JUDECATORIA GURA HONT - str. Crisan nr. 1, Gurahont, Telefon: 0257.316.560 Jud. Argeș JUDECATORIA PITESTI - B-dul Eroilor nr. 3-5, Telefon: 0248.224.018 JUDECATORIA CÂMPULUNG – str. Emilian Paveliu, nr.2, Campulung-Muscel, Telefon: 0248.512.016 JUDECATORIA CURTEA DE ARGES – str. Negru Voda, nr. 83, Campulung-Muscel, Telefon: 0248.722.370 JUDECATORIA COSTESTI – str. Victoriei, nr. 72, Costesti - Arges, Telefon: 0248.672.861 JUDECATORIA TOPOLOVENI - Calea Bucuresti, nr. 111, Topoloveni - Arges, Telefon: 0248.666.813 Jud. Bacău JUDECATORIA BACAU - Str. Oituz nr. 20, Telefon: 0234.512.629 JUDECATORIA BUHUSI – str. Doctor Davila, Numarul 1, Telefon: 0234.265744 JUDECATORIA MOINESTI – str. Vasile Alecsandri, Numarul 34, Telefon: 0234.365662 JUDECATORIA ONESTI – str. Tineretului, Numarul 1, Telefon: 0234.311224 JUDECATORIA PODU TURCULUI – str. Tudor Vladimirescu Numarul 196, Telefon: 0234.289630 Jud. Bihor JUDECATORIA ORADEA - str. Parcul Traian nr. 10, Telefon: 0359.432756 JUDECATORIA ALESD - Str. Unirii, Numarul 5, Telefon: 0259.341794 JUDECATORIA BEIUS - Str. Horia, Numarul 11, Telefon: 0259.321433 JUDECATORIA MARGHITA - Str. Tudor Vladimirescu, Numarul 2, Telefon: 0259.362527 JUDECATORIA SALONTA - Str. Oradiei, nr. 2, Telefon: 0259.372556 Jud. Bistrița-Năsăud JUDECATORIA BECLEAN - Str. Piata Libertatii, Nr.13, Telefon: 0263.343817 JUDECATORIA BISTRITA - Str. Alba Iulia, Nr.1, etaj 1, Bistrita, Telefon: 0263.212452 JUDECATORIA NASAUD - Str. Vasile Nascu, nr.49, Nasaud, Telefon: 0263.361058 Jud. Botoșani Judetul Botosani JUDECATORIA BOTOSANI - Bd. Mihai Eminescu nr. 60, Botosani, Telefon: 0231.511017 JUDECATORIA DARABANI - Str. 1 Decembrie, nr. 158-160, Darabani, Telefon: 0231.631269 JUDECATORIA DOROHOI - Str. Postei nr. 1, Dorohoi, Telefon: 0231.611555 JUDECATORIA SAVENI- Str. Dr. Ciuca nr. 1, Saveni, Telefon: 0231.540319 Jud. Brașov JUDECATORIA BRASOV - Bd. 15 noiembrie, nr 45, Brasov, Telefon: 0268.419615 JUDECATORIA FAGARAS - Str. Doamna Stanca nr. 27, Fagaras, Telefon: 0268.211159 JUDECATORIA RUPEA - Str. Republicii nr. 155, Rupea, Telefon: 0268.260260 JUDECATORIA ZARNESTI - Str. Mitropolit Ion Metianu nr. 7, Zarnesti, Telefon: 0268.51578

Jud. BRĂILA JUDECATORIA BRAILA - Cal Calarasilor, Numarul 47, Telefon: 0239.615120 JUDECATORIA FAUREI- Str. Pacii, Numarul 7 JUDECATORIA INSURATEI - Str. Lacu Rezii, Numarul 97, Telefon: 0239.660171 Jud. Buzău JUDECATORIA BUZAU- Bd. Nicolae Balcescu nr. 8, Buzau, Telefon: 0238.719440 JUDECATORIA PATARLAGELE - str.Principala, nr.509, Patarlagele, Telefon: 0238.550156 JUDECATORIA POGOANELE - Str.Unirii, nr.51, Pogoanele, Telefon: 0238.552513 JUDECATORIA RAMNICU-SARAT- str. Gheorghita Lupescu nr. 7, Rm-Sarat, Telefon: 0238.563992 Jud. Caraș-Severin JUDECATORIA RESITA- Horea, Numarul 2-4, Telefon: 0255.213135 JUDECATORIA BOZOVICI- Mihai Eminescu, Numarul 247, Telefon: 0255.242475 JUDECATORIA CARANSEBES- Str. Mihai Viteazu nr. 2, Caransebes, Telefon: 0255.511210 JUDECATORIA MOLDOVA NOUA- 1 Decembrie 1918, Numarul 21, Moldova Noua, Telefon: 0255.541329 JUDECATORIA ORAVITA - Piata Revolutiei nr. 2, Oravita, Telefon: 0255.571954 Jud. Călărași JUDECATORIA CALARASI- Str. Bucuresti nr. 106, Calarasi, Telefon: 0242.316.053 JUDECATORIA OLTENITA - Bd. Tineretului nr. 123, Oltenita, Telefon: 0242.511880 JUDECATORIA LEHLIU GARA - Str. Pompierilor nr. 3-4, Lehliu Gara, Telefon: 0242.640.823 Jud. Cluj JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA - Calea Dorobantilor, nr. 2, Cluj Napoca, Telefon: 0264.596111 JUDECATORIA DEJ- str. 16 Februarie, nr. 2-4, Dej, Telefon: 0264.212110 JUDECATORIA TURDA- Pta Republicii, Numarul 5, Telefon: 0264.311985 JUDECATORIA GHERLA - str. Bobalna nr. 55, Gherla, Telefon: 0264.243251 JUDECATORIA HUEDIN – str. Avram Iancu, Numarul 2, Huedin, Telefon: 0264.351788 Jud. Constanța JUDECATORIA CONSTANTA - Str. Traian, Numarul 53, Telefon: 0241.617760 JUDECATORIA MANGALIA – str. Mircea cel Batran, Numarul 4, Telefon: 0241.755567 JUDECATORIA MEDGIDIA – str. Independentei, Numarul 14, Telefon: 0241.810287 JUDECATORIA HARSOVA- Strada Sos. Constantei, nr. 6, Telefon: 0241.871500 Jud. Dâmbovița JUDECATORIA GAESTI, Str. 22 Decembrie 1989, nr. 91, Telefon: 0245.666.045 JUDECATORIA RACARI – str. Ana Ipatescu, Numarul 88, Telefon: 0245.658 744 JUDECATORIA TARGOVISTE – STR. Bulevardul Independentei, nr. 34, Telefon: 0245.615298 JUDECATORIA PUCIOASA - Bd-ul. Garii nr. 10, Telefon: 0245.762255 Jud. Dolj JUDECATORIA CRAIOVA, Str. A. I. Cuza nr. 30, Telefon: 0251.414060 JUDECATORIA BAILESTI – STR. Victoriei, Numarul 46, Telefon: 0251.311717 JUDECATORIA CALAFAT - Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 27, Telefon: 0251.231910 JUDECATORIA FILIASI - Racoteanu, Numarul 208, Telefon: 0251.441687 JUDECATORIA SEGARCEA - str. Unirii, nr. 60, Telefon: 0251.210327 Jud. Covasna JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE – str. Kriza Janos, Numarul 2, Telefon: 0267.315072 JUDECATORIA INTORSURA BUZAULUI - Str. Hanului, Numarul 4, Telefon: 0267.371598 JUDECATORIA TARGU SECUIESC- Str. Ady Endre nr. 5, Telefon: 0267.361259 Jud. Galați JUDECATORIA BUFTEA, Str. Brailei nr. 153, Galati, Telefon: 0236/460331 JUDECATORIA TARGU BUJOR, Str. Justitiei nr. 24, Telefon: 0236/340749 JUDECATORIA TECUCI, Str. Costache Racovita nr. 28 bis, Municipiul Tecuci, Telefon: 0236/820039 Jud. Giurgiu JUDECATORIA BOLINTIN VALE, Str. Republicii, Bolintin Vale, Telefon: 0246.270.867 JUDECATORIA GIURGIU, Str. Portului Nr. 13, Giurgiu, Telefon: 0246.212.725 Jud. Gorj JUDECATORIA TARGU JIU, Tudor Vladimirescu, Numarul 34, Telefon: 0253.212.666 JUDECATORIA MOTRU, Aleea Trandafirilor, Nr.3b, Telefon: 0253.410.542 JUDECATORIA NOVACI, Parangului Numarul 57, Telefon: 0253.466.498 JUDECATORIA TARGU CARBUNESTI, Str. Trandafirilor, Nr.46, Telefon: 0253.378.622 Jud. Harghita JUDECATORIA MIERCUREA CIUC, Gheorghe Doja, Numarul 6, Telefon: 0266.311275 JUDECATORIA GHEORGHENI, STR. Kossuth Lajos, Numarul 4, Telefon: 0266.364902 JUDECATORIA ODORHEIU SECUIESC, Str. Bethlen Gabor nr. 1 JUDECATORIA TOPLITA, Str. Nicolae Balcescu, nr. 48, Telefon: 0266.341230 Jud. Hunedoara JUDECATORIA BRAD, STR. Avram Iancu, Numarul 36, Telefon: 0254.612639 JUDECATORIA DEVA, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 35, Telefon: 0254/214332 JUDECATORIA HATEG, Str. Mihai Viteazul nr. 9, langa Politia orasului, Telefon: 0254.770922 JUDECATORIA HUNEDOARA, Victoriei, Numarul 2, Telefon: 0254.712438 JUDECATORIA ORASTIE, Str. Gheorghe Baritiu nr. 10, Telefon: 0254.247582 JUDECATORIA PETROSANI, Bd 1 Decembrie 1918, Numarul 77, Telefon: 0254.541535 Jud. Ilfov JUDECATORIA BUFTEA, Buftea, strada Stirbei Voda nr.24, judetul Ilfov JUDECATORIA CORNETU, comuna Cornetu, sos. Alexandriei nr. 140, judeT Ilfov, cod 077070 Jud. Iași JUDECATORIA IASI Sectia civila - Iasi, str.Grigore Ureche, nr.3, bl. Gheorghe Sontu, parter, Telefon 0232.211250 Sectia penala - Iasi, str. Sf. Lazar nr. 2; telefon: 0232.255914 JUDECATORIA HIRLAU, Gheorghe Doja, Numarul 1, Telefon: 0232.722344 JUDECATORIA PASCANI, Gradinitei, Numarul 8, Telefon: 0232.762171 JUDECATORIA RADUCANENI, comuna Raducaneni, Telefon: 0232.292315 Jud. Maramureș JUDECATORIA BAIA MARE, B-dul Republicii nr. 2A, Telefon: 0262.218235 JUDECATORIA DRAGOMIRESTI, Str. Principala nr. 1086, Telefon: 0262.337005 JUDECATORIA SIGHETU MARMATIEI, Str. Corneliu Coposu nr. 2, Telefon: 0262.311470 JUDECATORIA ȘOMCUȚA MARE, Somesului, Numarul 17, Telefon: 0262.280033 JUDECATORIA TIRGU LĂPUȘ, Str. Liviu Rebreanu nr. 77, Telefon: 0262.384146 JUDECATORIA VIȘEU DE SUS, Nicolae Labis, Numarul 1, Telefon: 0262.355744 Jud. Mehedinți JUDECATORIA BAIA DE ARAMA, str. Nicu Pereanu nr. 8, judetul Mehedinti, Telefon: 0252.381021 JUDECATORIA DROBETA TURNU SEVERIN, Bd Carol I, Numarul 14, Telefon: 0252.403199 JUDECATORIA ORSOVA, str. 1 Decembrie 1918, nr. 20, Telefon: 0252.361593 JUDECATORIA STREHAIA, str. Republcii, nr. 197, Telefon: 0252.370030 JUDECATORIA VANJU MARE, str. Viilor, Numarul 5, Telefon: 0252.350436 Jud. Mureș JUDECATORIA TÂRGU MUREȘ, Justitiei, Numarul 1, Telefon: 0265.260919 JUDECATORIA LUDUȘ, STR. Republicii, Numarul 51B, Telefon: 0265.411095 JUDECATORIA REGHIN, str. Petru Maior, Numarul 45, Telefon: 0265.512191 JUDECATORIA SIGHIȘOARA, STR. Justitiei, Numarul 3, Telefon: 0265.771851 JUDECATORIA TÂRNĂVENI, STR. Republicii, Numarul 44, Telefon: 0265.443714 Jud. Neamț JUDECATORIA PIATRA NEAMT, Str. Mihai Eminescu nr. 30, Telefon: 0233.214019 JUDECATORIA BICAZ, STR. Republicii, Numarul 21, Telefon: 0233.254199 JUDECATORIA ROMAN, Pta Roman Voda, Numarul 1, Telefon: 0233.743858 JUDECATORIA TÂRGU NEAMȚ, Bd Stefan cel Mare, Numarul 53, Telefon: 0233.790844 Jud. Olt JUDECATORIA BALȘ, Str. Nicolae Balcescu nr. 1, Telefon: 0249.450300 JUDECATORIA CARACAL, Str. Iancu Jianu nr. 37, Telefon: 0244.511030 JUDECATORIA CORABIA, Str. C. A. Rosetti nr. 53, Telefon: 0244.563991 JUDECATORIA SLATINA, Str. Lipscani nr. 43, Telefon: 0244.435526 Jud. Prahova JUDECATORIA PLOIESTI, STR. Gheorghe Lazar, Numarul 6, Telefon: 0244.544781 JUDECATORIA CÂMPINA, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, Telefon: 0244.333045 JUDECATORIA MIZIL, str. Mihai Bravu, nr. 71, Telefon: 0244.251148 JUDECATORIA MORENI, 22 Decembrie 1989, Numarul 7, Telefon: 0245.665864 JUDECATORIA SINAIA, Aleea Dreptatii, nr. 1, Telefon: 0244.310951 JUDECATORIA VĂLENII DE MUNTE, Str. Tipografiei, nr. 1, Telefon: 0244.280946 Jud. Sălaj JUDECATORIA ȘIMLEUL SILVANIEI, Str. Iuliu Maniu nr. 1, Telefon: 0261.676696 JUDECATORIA ZALĂU, Str. Tudor Vladimirescu nr. 12, Telefon: 0244.612296 Jud. Satu-Mare JUDECATORIA CAREI, STR. 1 Decembrie 1918, Numarul 34, Telefon: 0261.861184 JUDECATORIA SATU-MARE, STR. Mihai Viteazul, Numarul 8, Telefon: 0261.713750 JUDECATORIA NEGREȘTI-OAȘ, Aleea Trandafirilor, Numarul 7, Telefon: 0261.855122 Jud. Sibiu JUDECATORIA AGNITA, Agnita, Str. Aurel Vlaicu nr. 8, Telefon: 0269.510875 JUDECATORIA MEDIAȘ, str. Unirii, Numarul 10, Telefon: 0269.845048 JUDECATORIA SĂLIȘTE, Pta Junior, Numarul 41, Telefon: 0269.553966 JUDECATORIA SIBIU, B-dul Victoriei nr. 11, Telefon: 0269.211207 JUDECATORIA AVRIG, Str. Gheorghe Lazar, nr. 2, Telefon: 0269.525226 Jud. Suceava JUDECATORIA SUCEAVA, STR. Stefan cel Mare, Numarul 62, Telefon: 0230.214948 JUDECATORIA FĂLTICENI, Str. Nicu Gane F.N, Telefon: 0230.544363 JUDECATORIA CÂMPULUNG MOLDOVENESC. Cal Bucovinei, Numarul 62, Telefon: 0230.314861 JUDECATORIA GURA HUMORULUI, Bd Bucovina, Numarul 21, Telefon: 0230.232422 JUDECATORIA RĂDĂUȚI, Pta Unirii, Numarul 64, Telefon: 0230.561828 JUDECATORIA VATRA DORNEI, STR. Mihai Eminescu, Numarul 15, Telefon: 0230.374341 Jud. Teleorman JUDECATORIA ALEXANDRIA, STR. Independentei, Numarul 22, Telefon: 0247.311975 JUDECATORIA ROșIORII DE VEDE, Str. Marasesti Nr.52, Telefon: 0247.466748 JUDECATORIA TURNU MĂGURELE, Str. 1 Decembrie nr. 6, Telefon: 0247.416045 JUDECATORIA VIDELE, STR.Republicii, Numarul 2, Telefon: 0247.453117 JUDECATORIA ZIMNICEA, Sediu: Str.Eroilor, nr.45, Telefon: 0247.368628 Jud. Timiș JUDECATORIA DETA, Deta, Str. Victoriei nr. 3 A, Telefon: 0256.390982 JUDECATORIA LUGOJ, Str. 20 Decembrie 1989 nr. 13, Telefon: 0256.352003 JUDECATORIA Sânnicolau Mare, Str. 16 Decembrie 1989 nr. 8, Telefon: 0256.370110 JUDECATORIA Timișoara, P-ta Tepes Voda nr. 2, Telefon: 0256.498054 JUDECATORIA Făget, str. 1 Decembrie 1918 nr. 3, Telefon: 0256.320962 Jud. Tulcea JUDECATORIA TULCEA, Str. Pacii nr. 83, Telefon: 0240.517845 JUDECATORIA BABADAG, Mihai Viteazu, Numarul 22, Telefon: 0240.561905 JUDECATORIA MĂCIN, STR. George Cosbuc, Numarul 2, Telefon: 0240.573128 Jud. Vâlcea JUDECATORIA RÂMNICU VÂLCEA, Str. Scoarul Revolutiei nr. 2, Telefon: 0250.731657 JUDECATORIA BREZOI, STR. Eroilor, Numarul 1, Telefon: 0250.778993 JUDECATORIA DRĂGĂȘANI, Str. Gib Mihaescu nr. 25, Telefon: 0250.810631 JUDECATORIA HOREZU, Str. 1 Decembrie nr. 8, Telefon: 0250.860879 JUDECATORIA BĂLCEȘTI, Str. 1 Decembrie nr. 1, Telefon: 0250.840379 Jud. Vaslui JUDECATORIA BÂRLAD, Str. Republicii nr. 277, Telefon: 0235.414621 JUDECATORIA HUȘI, Str. Al. Giugaru nr. 1, Telefon: 0235.480347 JUDECATORIA MURGENI, Str. Mihai Eminescu nr. 10, Telefon: 0235.426426 JUDECATORIA VASLUI, Str. Ing. Badea Romeo nr. 13, Telefon: 0235.311356 Jud. Vrancea JUDECATORIA FOCȘANI, str. Cuza Voda, nr. 8, Telefon: 0237.214000 JUDECATORIA ADJUD, Str. Copacesti, nr. 2-4, Telefon: 0237.642000 JUDECATORIA PANCIU, Str. Nicolae Titulescu,Nr. 53, Localitatea Panciu, Telefon: 0237.275325. (http://www.dreptonline.ro/institutii/judecatorii.php).

CURTEA DE APEL: Curtea de APEL date de contact CURTEA DE APEL ALBA IULIA Adresa: Alba Iulia, str. I.C. Brătianu, nr. 1 Tel.: 0258810289 ; 0258810293; CURTEA DE APEL BUCUREŞTI Adresa: Bucureşti, Spl. Independenţei, nr. 5, sectorul 4 Tel.: 0213195181 ; 0213195183 ; 0372125300; 0213195180 ; CURTEA DE APEL CRAIOVA Adresa: Craiova, str. C. Brancusi, nr. 5A Tel.: 0251418568; 0351403100; CURTEA DE APEL ORADEA Adresa: Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr. 12 Tel.: 0259426883; 0259426884; 035941002 ; 0359410033; Fax: 0259426881; CURTEA DE APEL SUCEAVA Adresa: Suceava, str. Ştefan cel Marem nr. 62 Tel.: 0230216321; CURTEA DE APEL BACĂU Adresa: Bacău, str. Cuza Vodă, nr. 1 Tel.: 0234513678 ; 0234514750 ; 0234513296 ; 0234514396; Fax: 0234514480; CURTEA DE APEL CLUJ NAPOCA Adresa: Cluj-Napoca, P-ţa Ştefan cel Mare, nr. 1 Tel.: 0264504301 ; 0264504302 ; 0264504303; 0264504300 ; Fax: 0264593866; CURTEA DE APEL GALAȚI Adresa: Galaţi, str. Brăilei, nr. 153 Tel.: 0236460027; CURTEA DE APEL PITEȘTI Tel.: 0248219375; 0248219374; CURTEA DE APEL TÂRGU MUREȘ Adresa: Târgu Mureş, str. Justiţiei, nr. 1 Tel.: 0265263694 ; 0265265908 ; 0265269363 ; 0265263813; Fax: 0265267920; CURTEA DE APEL BRAȘOV Adresa: Brasov, b-dul. Eroilor, nr. 5, et. II-III
Tel.: 0268414054 ; 0268477961; 0268414114 ; CURTEA DE APEL CONSTANȚA Adresa: Constanţa, strada Traian, nr. 35c Tel.: 0241606597; 0241606572; 0241616003; 0241606591 ; 0241551356 ; CURTEA DE APEL IAȘI Adresa: Iaşi, str. Anastasie Panu, nr. 25 Tel.: 0232217808; Fax: 0232255907; 0232260600 ; CURTEA DE APEL PLOIEȘTI Adresa: Ploieşti, str. Emil Zola, nr. 4 Tel.: 0244522445 ; 0244522446; CURTEA DE APEL TIMIȘOARA Adresa: Timişoara, Piaţa Ţepeş Vodă, nr. 2A Tel.: 0256498054; 0256494650 (http://www.justitia-romana.org/curtea-de-apel/Curtea-de-Apel-TIMISOARA).

Anexa 3 – Quizz

Fiecare întrebare de mai jos poate avea: toate răspunsurile corecte, niciun răspuns corect sau unul sau mai multe răspunsuri corecte. Încercuiți varianta/variantele corecte de răspuns.

 1. Grănițuirea este: a) o operațiune de delimitare a doua proprietăți vecine b) doar o simplă operațiune materială c) o acţiune pețitorie d) un titlu de proprietate
 2. Limitarea grănițuirii pe cale judecătoarească, în raporturile de vecinătate: a) Este justificată pe ideea vinovăției b) Este justificată pe ideea echității c) Este justificată pe ideea eficienței d) Niciuna din cele de mai sus
 3. Grănițuirea este reglementată legal de: a) Noul Cod de Procedură Civilă b) Codul Civil c) Codul Muncii d) Codul Penal
 4. Distanța minimă pentru a nu se aduce atingere dreptului de proprietate al vecinului este de: a) 30 cm b) 60 cm c) 90 cm d) 120 cm
 5. Soluționarea litigiilor care țin de grănițuire aparține de: a) Inalta Curte de Casație și Justiție b) Judecătorie c) Tribunal d) Curtea de Apel
 6. Procesul verbal de vecinătate: a) este necesar pentru intabularea terenurilor extravilane b) este necesar pentru intabularea terenurilor intravilane c) trebuie semnat doar de proprietari d) trebuie semnat de proprietari, concesionari, administratori, titularii dreptului de folosință a imobilului vecin

 7. Grănițuirea: a) Se stinge prin înstrăinarea bunului b) Se stinge prin uzufruct c) Este un drept inviolabil d) Este un drept sacru

 8. Pentru obținerea procesului verbal de vecinătate este nevoie de: a) Copie certificat de urbanism prin care se solicita procesul verbal de vecinătate (grănițuire) b) Copie extras de carte funciară c) Copie plan de situaţie d) Plan de amplasament şi delimitare a parcelei cu coordonatele stereologice ale acesteia
 9. Poatet fi contestat: a) Suprapunerea terenului cu cel al vecinului b) Lotul de teren nu se găsește în locul arătat de client sau agent imobiliar c) Configurația din teren nu corespunde schiței cadastrale d) Grănițuirea nu a fost efectuată corect.
 10. Acțiunea în grănițuire: a) este o acţiune reală, imprescriptibilă și declarativă de drepturi b) este o acţiune ireală, prescriptibilă și declarativă de drepturi c) este o acţiune reală, imprescriptibilă și nedeclarativă de drepturi d) niciuna din variante
 11. Acțiunea în grănițuire: a) este inadmisibilă între coproprietari b) produce efecte cu privire la delimitarea fondurilor asupra tuturor c) produce efecte numai cu privire la delimitarea fondurilor ce aparţin părţilor d) este admisibilă între coproprietari
 12. Sunt acte emise de Serviciul de cadastru și publicitate imobiliară: a) Inființare carte funciară b) Anulare operațiuni cadastrale c) Emitere titluri de proprietate d) Emitere certificate de deces
 13. Vecinul prejudiciat are dreptul: a) De a acționa pe cale judecătorească b) de a primi despăgubiri c) De a-i fi plătite cheltuielile de judecată d) Niciuna din variante
 14. Sunt atribuții ale Serviciul de cadastru următoarele: a) Verificarea planurilor parcelare și planurilor de încadrare în tarla, eliberare planuri de punere în posesie în vederea înscrierii terenurilor în cartea funciară; b) Verificarea rapoarte de expertiză tehnice judiciare în cazul dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată în care municipiul Sibiu este parte; c) Nu participă la acţiunea de delimitare a teritoriului administrativ şi asigură conservarea punctelor de hotar materializate prin borne; d) Efectuează măsurători topografice pentru punerea în posesie
 15. Obiectul acțiunii în grănițuire îl constituie: a) anularea titlului de proprietate b) delimitarea fondurilor învecinate c) mutarea liniei de hotar d) restituirea suprafeţei deţinute fără drept din terenul limitrof al reclamantului