Dreptul muncii

Informarea cetățenilor din mediul urban privind dreptul muncii

În cadrul proiectului „Creşterea transparenței, calității şi accesibilității serviciilor oferite cetățenilor de către sistemul judiciar, cu ajutorul tehnologiei”, se urmărește informarea cetățenilor din mediul urban privind domeniile de interes referitoare la justiție, creându-se astfel mijloacele necesare creșterii accesului la justiție al cetățenilor.

 1. Instituții responsabile

În țara noastră chiar dacă relația dintre angajat și angajator este reglementată prin cea mai importantă formă de raport juridic în muncă (contractul individual sau colectiv de muncă), totuși apar de multe ori neînțelegeri referitoare la anumite drepturi bănești, neînțelegeri care pot fi soluționate numai prin intermediul instanței de judecată.

Din păcate, după cum putem observa mulți angajatori încalcă clauzele contractuale. De aceea, acționarea în judecată a angajatorului reprezintă soluția prin intermediul căreia angajatul are șansa de a-și recupera anumite drepturi bănești de care a fost privat de angajator, pentru perioada în care au existat raporturi juridice de muncă între cei doi.

În ceea ce privește soluționarea reclamațiilor și a petițiilor privind conflictele de muncă, aceste trebuie să fie adresate Inspectoratului Teritorial de Muncă.

Principalele atribuții ale Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) sunt: 1. În domeniul relațiilor de muncă:

 • „controlează aplicarea reglementărilor legale, generale și speciale, cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea și incetarea contractelor individuale de munca;
 • controlează stabilirea și acordarea drepturilor cuvenite salariaților ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil și din contractele individuale de munca;
 • controlează aplicarea măsurilor de respectare a egalității de șanse și de tratament intre femei și bărbați;
 • asigură evidența muncii prestate in baza contractelor individuale de muncă, prin registrul general de evidență al salariaților, precum și evidența zilierilor și a beneficiarilor prestațiilor acestora
 • controlează folosirea forței de munca, in scopul identificării cazurilor de muncă nedeclarată
 • asigura inregistrarea contractelor colective de muncă la nivel de unități și verifică prevederile acestora
 1. În domeniul securității și sănătății in muncă și al supravegherii pieței:
 • controlează, coordonează și indrumă metodologic aplicarea prevederilor referitoare la securitatea și sănătatea in muncă
 • cercetează evenimentele conform competențelor, avizează cercetarea, stabilește sau confirmă caracterul accidentelor, colaborează cu instituțiile implicate in ceea ce privește evidența și raportarea accidentelor de munca și bolilor profesionale;
 • controlează activitatea de instruire, informare și consultare a salariaților și furnizează informații in vederea imbunătățirii acesteia” (http://www.itmcluj.ro/atrib.html). Cu privire la soluționarea litigiilor de muncă, art. 269 din Codul Muncii judecarea conflictelor de muncă este de competența instanțelor judecătorești, stabilite potrivit legii. Este bine de știut că, cererile pentru soluționarea confictelor de muncă se depun la instanța in circumscripția căreia iși are domiciliul său sediul reclamantul sau reședinta ori, după caz, sediul. Conform art. 208 din Legea 62 din 2011 a dialogului social, conflictele individuale de muncă se soluţionează în primă instanţă de către tribunal. Rezultă de aici, că instanţa competentă material a soluţiona astfel de conflicte este Tribunalul, iar, coroborat cu prevederile Codului muncii concluzionăm că instanţa competentă material şi teritorial de a soluţiona litigiile de muncă este Tribunalul în a cărei circumscripţie reclamantul îşi are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul. Cererile de apel privind litigiile de muncă se fac la Curtea de Apel.

Atribuțiile tribunalului.

Tribunalul este competent pentru soluționarea litigiilor ce țin de asigurări sociale (pensii, șomaj etc.), litigii privind relațiile de muncă (contracte de muncă, reglementările aplicabile în domeniul muncii etc.) și accidente de muncă. Acesta este competent, de asemenea, în materie de reglare colectivă a datoriilor introduse de persoane fizice.

Atribuțiile Curții de Apel

 • „ judecă apelurile declarate împotriva hotărîrilor pronunţate în primă instanţă de tribunale şi judecătoriile specializate;
 • Judecă în primă instanță, cererile în materie de contencios administrativ și fiscal, potrivit legii speciale;
 • judecă recursurile declarate împotriva hotărîrilor pronunţate de tribunale în apel, precum şi în alte cauze prevăzute de lege
 • judecă, în limitele competenţei sale, cauzele supuse căilor exraordinare de atac
 • generalizează practica judiciară
 • soluţionează conflictele de competenţă apărute între tribunale;
 • exercită alte atribuţii, conform legi” (http://www.justice.gov.md/). Tribunalul judecă următoarele litigii de muncă:
 • Incălcarea măsurilor unilaterale de executare, modificare, suspendare sau incetare a contractului individual de muncă
 • constatarea nulității unui contract individual de muncă cerută de părți pe intreaga perioadă in care se aplică contractul
 • plata despăgubirilor pentru pagubele cauzate și restituirea unor sume care au format obiectul unor plăți nedatorate
 • neeliberarea adeverinței privind vechimea in muncă sau inscrierile incorecte efectuate in aceasta
 • plata unor despăgubiri pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de părți prin neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor stabilite prin contractul individual de muncă ori raportul de serviciu
 • constatarea incetării raporturilor de serviciu ori a unor clauze ale acestora.
 • acțiunea declanșată de către fostul salariat, al cărui contract de muncă a incetat cu prilejul unei concedieri colective, pentru nerespectarea de către angajator a obligației privind interzicerea angajării de personal in termen de 45 de zile de la concedierea colectivă, etc.
 • abaterile disciplinare
 • lipsa intocmirii contractului individual de muncă și a fișei de post
 • neplata asigurărilor angajatului de către angajator datorate către stat.

Ca instanță de fond, curtea de apel, judecă cererile privind suspendarea grevei, conform art. 56 din Legea nr. 168/1999, in timp ce ca instanța de recurs, curtea judecă recursurile declarate impotriva sentintelor civile pronunțate de tribunal in conflictele de muncă.

 1. Listă de proceduri (de obținere a documentelor)

Pentru încheierea unui contract individual de muncă este nevoie de următoarele documente:

 • „ copie dupa actul de identitate
 • copie după certificatul care atestă ultima școala absolvită
 • adeverința in original privind zilele de concediu medical (de la locul de munca anterior)
 • CV
 • adeverința medicală in original
 • documente care atestă starea civilă sau daca are copii
 • nota de lichidare (dacă vine de la un alt loc de munca)
 • recomandări de la locurile de muncă anterioare (nu sunt obligatorii și ele se pot cere inca din momentul in care a trimis scrisoarea de intentie)
 • cazierul judiciar (nu e obligatoriu)” (www.lege5.ro).

În situația in care vă confruntați cu un conflict de mună, vă informăm că, cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate: a) „în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care a fost comunicată decizia unilaterală a angajatorului referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă; b) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care s-a comunicat decizia de sancţionare disciplinară; c) în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune, în situaţia în care obiectul conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despăgubiri către salariat, precum şi în cazul răspunderii patrimoniale a salariaţilor faţă de angajator; d) pe toată durata existenţei contractului, în cazul în care se solicită constatarea nulităţii unui contract individual sau colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia; e) în termen de 6 luni de la data naşterii dreptului la acţiune, în cazul neexecutării contractului colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia.

În toate situaţiile, altele decât cele prevăzute mai sus, termenul este de 3 ani de la data naşterii dreptului” (Codul Muncii).

De asemenea, cererile referitoare la soluţionarea conflictelor de muncă se judecă în regim de urgenţă, iar termenele de judecată nu pot fi mai mari de 15 zile. In ceea ce privește procedura de citare a părţilor se consideră legal îndeplinită dacă se realizează cu cel puţin 24 de ore înainte de termenul de judecată.

In situația in care doriți să depuneți o cerere de chemare în judecată a angajatorului trebuie să știți că pe lânge cererea de judecată trebuie să mai depuneți și următoarele documente:

 • „Copie CI
 • Contractul individual de munca încheiat intre părti
 • Plângerea adresată ITM
 • Somația-notificare
 • Decizia de încetare
 • Adeverința vechime emisă de pârâtă
 • Confirmare de primire și chitanță trimitere notificare” (Codul Muncii). Este recomandat ca pe perioada în care sunteți angajați să semnați pontajele, proces verbale, ștate de salarii sau fluturași și să aveți copii după acestea, deoarece in situația unui conflit de muncă privind plata salariilor, numărul de zilie lucrate, etc, vă pot fi de mare ajutor, acestea constituind dovezi la dosar. Cererea privind soluţionarea litigiului individual de muncă se depune în instanţa de judecată în termen de 3 luni de la data când salariatul a aflat sau trebuia să afle despre încălcarea dreptului său sau în termen de 3 ani de la data apariţiei dreptului respectiv al salariatului, în situaţia în care obiectul litigiului constă în plata unor drepturi salariale sau de altă natură, ce i se cuvin salariatului. Cererile depuse cu omiterea, din motive întemeiate, a acestor termene pot fi repuse în termen de instanţa de judecată. Aceasta va convoca părţile litigiului în timp de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Instanţa de judecată va examina cererea de soluţionare a litigiului individual de muncă în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia şi va emite o hotărâre cu drept de atac conform Codului de procedură civilă. Ulterior, hotărârea va fi remisă părţilor în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii (Codul Muncii). Executarea hotărârilor privind soluţionarea litigiilor individuale de muncă Codul muncii prevede că angajatorul este obligat să execute imediat, conform Codului de procedură civilă, hotărârea (decizia) instanţei de judecată despre restabilirea drepturilor salariatului ce decurg din raporturile de muncă şi din alte raporturi legate nemijlocit de acestea. Neexcutarea actelor judecătoreşti atrage efectele prevăzute de Codul de executare.
 1. Exemple de spețe

Pentru a crește gradul de înțelegere a tuturor informațiilor de ordin administrativ a cetățenilor, este important ca aceștia să ia la cunoaștință despre câteva situații pentru care se poate apela la recursul administrativ, de aceea au fost create câteva spețe.

Pecizăm faptul că, spețele de mai jos au fost preluate și adaptate după cele existente pe https://legeaz.net/spete-dreptul-muncii/.

Speța nr. 1 S.R a depus o cerere de chemare în judecată contra contra SC „PANSELUȚA" SRL Giroc şi Casei Judeţene de Pensii Timiș prin care solicita să I se plătească indemnizaţia pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani. Prin sentinţa civilă nr. 677/2019, Tribunalul Timișoara a admis contestaţia formulată de contestatoarea S.R. contra SC „PANSELUȚA" SRL Giroc şi Casei Judeţene de Pensii Timiș, acestea fiind obligate în solidar să plătească contestatoarei indemnizaţia pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani. Temeiul acţiunii reclamantei rezidă în dispoziţiile art. 121 din Legea nr. 19/2000, conform cărora asiguraţii au drept la concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, iar calculul şi plata indemnizaţiei de asigurări sociale se fac lunar de către angajator. Rezultă că angajatul nu are un raport juridic direct cu Casa de asigurări sociale, ci drepturile sale de indemnizaţii pot fi cerute numai de la angajator. Această concluzie duce la caracterizarea acţiunii ca fiind un conflict de drepturi, a cărui soluţionare revine completului special prevăzut de Legea nr. 92/1999 şi de Legea nr. 168/1999. Sub acest aspect recursul nu este întemeiat, tribunalul judecând cauza în complet legal constituit.

Speța nr. 2 La data de 10.03.2020, reclamanta M.F. s-a inaintat o cerere de chemare în judecată către S.C. PANSELUȚA SRL, prin care solicita anularea ordinului de concediere, restabilirea în funcție, încasarea restanțelor salariale, compensarea salariului pe care acesta nu l-a primit pentru perioada privării ilegale de posibilitatea de a munci, achitarea suplimentară a 0,1 la sută din suma restanțelor salariale neplătite în termen din vina angajatorului, încasarea prejudiciului moral și a cheltuielilor de judecată. În motivarea în fapt și în drept a cererii, reclamanta a invocat: – ilegalitatea ordinului de concediere emis în baza art. 86 alin. (1) lit. k) din Codul muncii al RM, potrivit căruia „comiterea de către salariatul care mânuiește nemijlocit valori bănești sau materiale a unor acțiuni culpabile, dacă aceste acțiuni pot servi temei pentru pierderea încrederii angajatorului față de salariatul respectiv”; – încălcarea art. 58 alin. (1) din CM al RM, potrivit căruia „contractul individual de muncă se încheie în formă scrisă”; – art. 65 alin. (2) din CM al RM, potrivit căruia „ordinul (dispoziția, decizia, hotărârea) de angajare trebuie adus la cunoștința salariatului, sub semnătură, în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării de către părți a contractului individual de muncă”; – art. 81 alin. (3) din CM al RM, potrivit căruia „contractul individual de muncă încetează în temeiul ordinului (dispoziției, deciziei, hotărârii) angajatorului, care se aduce la cunoștința salariatului, sub semnătură, cel târziu la data eliberării din serviciu Ulterior, reclamanta și-a concretizat cerințele solicitând în conformitate cu prevederile art. 90 alin. (4) din CM al RM „în locul restabilirii la locul de muncă, încasarea de la angajator a unei compensații suplimentare în mărime de 3 salarii medii lunare ale reclamantului”. În apărarea sa, pârâta SC „PANSELUȚA” SRL a invocat legalitatea și temeinicia ordinului de concediere, precum și lipsa restanțelor salariale. În această situație, instanța a hotărăște:

 • anularea ordinul SC „PANSELUTA” SRL privind concedierea reclamantei. În locul restabilirii la locul de muncă a salariatului M.F de a încasa din contul SC „PANSELUȚA” SRL în beneficiul lui M.F. a unei compensații în mărime de 3 salarii medii lunare. A încasa din contul pârâtului în beneficiul lui M.F. restanțele salariale. A încasa din contul pârâtului în beneficiul lui M.F. salariul pe care acesta nu l-a primit pentru perioada privării ilegale de posibilitatea de a munci. A încasa din contul pârâtului în beneficiul lui M.F o compensație pentru fiecare zi de întârziere pentru neachitarea în termen a salariului și a tuturor sporurilor, indemnizațiilor și adaosurilor ce i se cuvin. A încasa din contul pârâtului în beneficiul lui M.F prejudiciu moral. A încasa din contul pârâtului în beneficiul lui M.F. cheltuielile de judecată. A încasa de la pârât în beneficiul statului taxa de stat. Hotărârea fiind executorie imediat privind încasarea unui salariu mediu lunar.

Speța nr.3 La data de 14.03.2020 SC PANSELUTA SRL a inaintat o cerere de chemare în judecată către angajatul F.O privind încasarea prejudiciului material În cererea de chemare în judecată SRL PANSELUȚA SRL a invocat următoarele precum că:

 • a sfârșitul lunii iulie 2018 persoane necunoscute au sustras 5-10 tone de grâu de pe lanul ce aparține SC PANSELUȚA SRL cauzând prejudiciu considerabil, în sumă totală de 25000 lei
 • în perioada iulie 2019 activa în funcția de șef de secție al SC PANSELUTA SRL și fără acordul conducerii firmei ar fi permis cetățeanului .B.I să treiere o suprafață de circa 3-5 ha, în cantitate totală de peste 10 tone de grâu, cauzând astfel SC PANSELUȚA SRL o daună totală de peste 25000 lei, adică a exercitat un drept efectiv presupus prin încălcarea ordinii stabilite de legislație; – prin ordonanța procurorului în procuratura Ungheni, s-a dispus a înceta procesul contravențional în privința lui F.O. care fusese în temeiul art. 335 din Codul Contravențional pe motivul expirării termenului general de prescripție a răspunderii contravenționale. In cazul acestei situații, instanța hotărăște:
 • Admiterea parțială a cererii înaintate de SC PANSELUȚA SRL către F.O.
 • A încasa de la F.O. în beneficiul SC PANSELUȚA SRL prejudiciul material ca urmare a faptei ilicite în mărime de 25000 lei, a încasa din contul lui F.O taxa de stat. În motivarea hotărârii sale, instanța de judecată s-a bazat pe:
 • contractul de răspundere materială semnat între F.O. și SC PANSELUȚA SRL
 • – confirmării SC PANSELUȚA SRL precum că în perioada 2000-2018 nu a primit nici o cerere din partea cetățeanului B.I. privind rezilierea contractului cu SC PANSELUȚA SRL
 • faptul precum că F.O ar fi acționat în mod ilicit și cu vinovăție față de SC PANSELUȚA SRL cauzându-i un prejudiciu de 25000 lei.
 1. Scenariu educațional

În contextul creşterii informării cetățenilor cu privire la aspectele importante ale dreptului muncii se impune elaborarea unui scenariu educațional pentru ca cetățenii să înțeleagă mai bine toate aceste aspecte. Educația juridică a cetățenilor trebuie văzută ca un proces continuu, astfel pornind de la legislația în vigoare privind recursul administrativ, a fost creat următoriul scenariu: Simona Bratu, este din ianuarie 2017 angajata unei mari companii din Timișoara ocupând funcția de „responsabil clienți” și se află în situația în care nu ia mai fost plătit salariul pe ultimele trei luni deși a incercat pe cale amiabilă să ajungă la o înțelegere cu angajatorul, acesta refuzând în mod nejustitficat de fiecare data. În urma refuzurilor nejustificabile ale angajatorului, S. B. merge la Inspectoratul Teritorial de Muncă pentru a vedea care sunt modalitățile prin care își poate recupera cele 3 salarii restante. Ajunsă la sediul ITM, merge la biroul „Consultanţă şi asistenţă de specialitate în probleme de muncă”, bate la ușă și este invitată în birou de către un specialist în probleme de muncă, care îî spune să ia un loc pe scaun, după care o întreabă cu ce probleme se confruntă. S.B. spune că este angajată intr-o companie, doar că nu a mai fost plătită în ultimele trei luni, că a incercat pe cale amiabiă să ajungă la o înțelegere cu angajatorul de mai multe ori, dar acesta refuză vehement, fără ai da vreo explicație. S. B îl intreabă pe specialistul in probleme de muncă, cum trebuie să procedeze pentru a-și recupera banii munciți. Specialistul îi spune că o astfel de probleme este des întâlnită în mediul privat și că cee ace poate face este să depună o plângere împotriva angajatorului pe baza căreia inspectorii ITM să se poate sesiza. S. B. îi spune specialistului că niciodată nu s-a mai aflat într-o astfel de situație și îl roagă pe acesta să o ajute cu plângerea și să îi spună ce acte trebuie să depună. Specialistul in probleme de muncă îi spune că trebuie depusă o plângere, iar pe lângă acesta trebuie să depună in copie contractual individual de muncă incheiat cu angajatorul și orice alte probe pe care le consideră a fi importante pentru susținerea reclamației. S.B. ia formularul tipizat înmânat de către specialist și începe să completeze (nume/ prenume, adresă, datele de identificare ale firmei, iar când ajunge la partea în care trebuie să menționeze problema, îl intreabă pe specialistul în probleme de muncă dacă trebuie să descrie situația sau este suficient doar să menționeze motivul pentru care face sesizarea. Specialistul îi spune că este suficient doar să menționeze motivul, iar dacă sunt mai multe motive pentru care se face plângerea să le treacă pe toate. S.B. semnează și datează plângerea și o dă inapoi completată aături de copia contractului individual de muncă, specialistul se uită peste ea, spune că este ok și că inspectorii ITM vor efectua controlul. S.B îi mulțumește, îi urează „o zi bună” și pleacă.

Bibliografie 1. Codul Muncii 2020 - LEGEA 53/2003 actualizată la zi, disponibil Online pe site-ul https://legislatiamuncii.manager.ro/Codul-muncii-actualizat-2011.html. 2. Legea dialogului social nr. 62/2011 disponibilă online pe http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/DialogSocial/LegeaNr62din2011-LegeaDialoguluiSocial.pdf 3. https://legeaz.net/spete-dreptul-muncii/ 4. https://legeaz.net/modele/actiune-pretentii-salariat-impotriva-angajator 5. http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_2128/Ghid%20justitiabili%20revizuit modele%20de%20cereri%20in%20materia%20dreptului%20muncii.pdf 6. www.legestart.ro 7. https://legislatiamuncii.ro 8. http://www.dreptonline.ro/institutii/tribunale.php 9. http://www.justitia-romana.org/curtea-de-apel/ 10. http://www.itmcluj.ro/atrib.html

Anexa 1 – date de contact ale instituțiilor responsabile

Inspectoratul Teritorial de Muncă: 1 ITM ALBA www.itmalba.ro

2 ITM – Arad www.itmarad.ro

3 ITM – Arges www.itmarges.ro

4 ITM – Bacău www.itmbacau.ro

5 ITM – Bihor www.itmbihor.ro

6 ITM - Bistriţa Năsăud www.itmbistrita.ro

7 ITM – Botoşani www.itmbotosani.ro

8 ITM – Braşov www.itmbrasov.ro

9 ITM - Brăila www.itmbraila.ro

10 ITM - Bucureşti www.itmbucuresti.ro

11 ITM - Buzău www.itmbuzau.ro

12 ITM - Caraş-Severin www.itmcaras.ro

13 ITM - Călăraşi www.itmcalarasi.ro

14 ITM - Cluj www.itmcluj.ro

15 ITM - Constanţa www.itmconstanta.ro

16 ITM - Covasna www.itmcovasna.ro

17 ITM - Dâmboviţa www.itmdambovita.ro

18 ITM - Dolj www.itmdolj.ro

19 ITM - Galaţi www.itmgalati.ro

20 ITM - Giurgiu www.itmgiurgiu.ro

21 ITM - Gorj www.itmgorj.ro

22 ITM - Harghita www.itmharghita.ro

23 ITM - Hunedoara www.itmhunedoara.ro

24 ITM - Ialomiţa www.itmialomita.ro

25 ITM - Iaşi www.itmiasi.ro

26 ITM - Ilfov www.itmilfov.ro

27 ITM - Maramureş www.itmmaramures.ro

28 ITM - Mehedinţi www.itmmehedinti.ro

29 ITM - Mureş www.itmmures.ro

30 ITM - Neamţ www.itmneamt.ro

31 ITM - Olt www.itmolt.ro

32 ITM - Prahova www.itmprahova.ro

33 ITM - Satu-Mare www.itmsatumare.ro

34 ITM - Sălaj www.itmsalaj.ro

35 ITM - Sibiu www.itmsibiu.ro

36 ITM - Suceava www.itmsuceava.ro

37 ITM - Teleorman www.itmteleorman.ro

38 ITM - Timiş www.itmtimis.ro

39 ITM - Tulcea www.itmtulcea.ro

40 ITM - Vaslui www.itmvaslui.ro

41 ITM - Vâlcea www.itmvalcea.ro

42 ITM - Vrancea www.itmvrancea.ro

http://www.itmbihor.ro/index.php?pagina=itm-romania.

Tribunale: ORAȘ ADRESĂ TRIBUNAL DATE DE CONTACT TRIBUNALUL BUCUREȘTI Bulevardul Unirii nr.37, sectorul, 3 Telefon: 021.408.36.00 TRIBUNALUL ALBA P-ta Iuliu Maniu, Numarul 24, Alba Iulia Telefon: 0258.813510, 0258.811184 TRIBUNALUL ARGEȘ Str. Eroilor, Numarul 5, Pitești elefon: 0248.216599 TRIBUNALUL ARAD B-dul General V. Milea, Numarul 2-4, Arad, judetul Arad, Telefon: 0257.250114 TRIBUNALUL BACĂU Str. Cuza Voda nr. 1, Bacau, judetul Bacau, Telefon: 0234.207604 TRIBUNALUL BIHOR Parcul Traian, Numarul 10, Oradea, judetul Bihor, Telefon: 0259.414896 TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD Str. Alba Iulia, Nr.1, Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, Telefon: 0263.213528 TRIBUNALUL BOTOȘANI Str. Maxim Gorki, Nr.8, Botosani, judetul Botosani, Telefon: 0231.511739 TRIBUNALUL BRĂILA Calea Calarasilor, Numarul 47, Braila, judetul Braila, Telefon: 0239.613975 TRIBUNALUL BUZĂU B-dul Nicolae Balcescu, Numarul 8-10, Buzau, Telefon: 0238.717.960 TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN Str. Horea, Numarul 2-4, Resita, judetul Caras-Severin, Telefon: 0255.213304

TRIBUNALUL CĂLĂRĂȘI Str. Bucuresti nr. 106, Calarasi, judetul Calarasi, Telefon: 0242.311947 TRIBUNALUL CLUJ Calea Dorobantilor, Numarul 2-4, Cluj-Napoca, judetul Cluj, Telefon: 0264.596110 TRIBUNALUL CONSTANȚA Strada Traian, nr. 23 in sediul Palatului de Justitie, Constanta, judetul Constanta, Telefon: 0241.551345 TRIBUNALUL COVASNA Str. Kriza Janos, Numarul 2, Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, Telefon: 0267.311606 TRIBUNALUL DÂMBOVIȚA Bulevardul Independentei, nr. 34, Targoviste, judetul Dambovita, Telefon: 0245.612344 TRIBUNALUL DOLJ Str. Brestei, Numarul 12, Craiova, judetul Dolj, Telefon: 0251.418612 TRIBUNALUL GALAȚI Str. Brailei, Numarul 153, Galati, judetul Galati, Telefon: 0236.460.331 TRIBUNALUL GIURGIU Str. Portului, Numarul 13, Giurgiu, judetul Giurgiu, Telefon: 0246.212725 TRIBUNALUL GORJ B-dul Tudor Vladimirescu, Numarul 34, Targu Jiu, judetul Gorj, Telefon: 0253.218661 TRIBUNALUL HARGHITA Str. Gheorghe Doja, Numarul 6, Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, Telefon: 0266.371616 TRIBUNALUL HUNEDOARA Str. 1 Decembrie, Numarul 35, Deva, judetul Hunedoara Telefon: 0254.211574 TRIBUNALUL IALOMIȚA Str. Cosminului, nr. 12, Slobozia, judetul Ialomita, Telefon: 0243.236.950 TRIBUNALUL IAȘI Str. Anastasie Panu, Numarul 25, Iasi, judetul Iasi, Telefon: 0232.260600 TRIBUNALUL ILFOV Str. Stirbei Voda nr. 18

TRIBUNALUL MARAMUREȘ B-dul Republicii, Numarul 2 A, Baia Mare, judetul Maramures, Telefon: 0262.218235 TRIBUNALUL OLT Slatina, Str. Manastirii, Nr. 2, judetul Olt, Telefon: 0249.414989 TRIBUNALUL NEAMȚ Str. Mihai Eminescu, Numarul 30, Piatra Neamt, judetul Neamt, Telefon: 0233.212717 TRIBUNALUL MUREȘ Str. Bolyai nr.30, Targu Mures, judetul Mures, Tel: 0265.260323 TRIBUNALUL MEHEDINȚI B-dul Carol I, Numarul 14, Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti, Telefon: 0252.403100 TRIBUNALUL PRAHOVA str. Gheorghe Lazar, Numarul 6, Ploiesti, judetul Prahova, Telefon: 0244.544781 TRIBUNALUL SUCEAVA Str. Stefan cel Mare, Numarul 62, Suceava, judetul Suceava, Telefon: 0230.214948 TRIBUNALUL SIBIU B-dul Victoriei, nr. 11, Sibiu, judetul Sibiu, Telefon: 0269.217104 TRIBUNALUL SĂLAJ Str. Tudor Vladimirescu nr. 12, Zalau, judetul Salaj, Telefon: 0260.611085 TRIBUNALUL SATU MARE Str. Mihai Viteazul nr.8, Satu Mare, judetul Satu Mare, Telefon: 0261.716375 TRIBUNALUL VASLUI Str. Stefan cel Mare nr. 54, Vaslui, judetul Vaslui, Telefon: 0235.311032 TRIBUNALUL TULCEA Str. Pacii, Numarul 83, Tulcea, judetul Tulcea, Telefon: 0240.512359 TRIBUNALUL TIMIȘ str. Piata Tepes Voda Numarul 2, Timisoara, judetul Timis, Telefon: 0256.430443 0256.498044 TRIBUNALUL TELEORMAN Str. Independentei, Numarul 22, Alexandria, judetul Teleorman, Telefon: 0247.311.323 tel. 0247.406016 TRIBUNALUL VÂLCEA Scuarul Revolutiei nr. 1, Ramnicu Valcea, judetul Valcea, Telefon: 0250.739120 TRIBUNALUL VRANCEA Str. Cuza Voda, Numarul 8, Focsani, judetul Vrancea, Telefon: 0237.216000, 0237.612665, (http://www.dreptonline.ro/institutii/tribunale.php).

CURTEA DE APEL: Curtea de APEL date de contact CURTEA DE APEL ALBA IULIA Adresa: Alba Iulia, str. I.C. Brătianu, nr. 1 Tel.: 0258810289 ; 0258810293; CURTEA DE APEL BUCUREŞTI Adresa: Bucureşti, Spl. Independenţei, nr. 5, sectorul 4 Tel.: 0213195181 ; 0213195183 ; 0372125300; 0213195180 ; CURTEA DE APEL CRAIOVA Adresa: Craiova, str. C. Brancusi, nr. 5A Tel.: 0251418568; 0351403100; CURTEA DE APEL ORADEA Adresa: Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr. 12 Tel.: 0259426883; 0259426884; 035941002 ; 0359410033; Fax: 0259426881; CURTEA DE APEL SUCEAVA Adresa: Suceava, str. Ştefan cel Marem nr. 62 Tel.: 0230216321; CURTEA DE APEL BACĂU Adresa: Bacău, str. Cuza Vodă, nr. 1 Tel.: 0234513678 ; 0234514750 ; 0234513296 ; 0234514396; Fax: 0234514480; CURTEA DE APEL CLUJ NAPOCA Adresa: Cluj-Napoca, P-ţa Ştefan cel Mare, nr. 1 Tel.: 0264504301 ; 0264504302 ; 0264504303; 0264504300 ; Fax: 0264593866; CURTEA DE APEL GALAȚI Adresa: Galaţi, str. Brăilei, nr. 153 Tel.: 0236460027; CURTEA DE APEL PITEȘTI Tel.: 0248219375; 0248219374; CURTEA DE APEL TÂRGU MUREȘ Adresa: Târgu Mureş, str. Justiţiei, nr. 1 Tel.: 0265263694 ; 0265265908 ; 0265269363 ; 0265263813; Fax: 0265267920; CURTEA DE APEL BRAȘOV Adresa: Brasov, b-dul. Eroilor, nr. 5, et. II-III
Tel.: 0268414054 ; 0268477961; 0268414114 ; CURTEA DE APEL CONSTANȚA Adresa: Constanţa, strada Traian, nr. 35c Tel.: 0241606597; 0241606572; 0241616003; 0241606591 ; 0241551356 ; CURTEA DE APEL IAȘI Adresa: Iaşi, str. Anastasie Panu, nr. 25 Tel.: 0232217808; Fax: 0232255907; 0232260600 ; CURTEA DE APEL PLOIEȘTI Adresa: Ploieşti, str. Emil Zola, nr. 4 Tel.: 0244522445 ; 0244522446; CURTEA DE APEL TIMIȘOARA Adresa: Timişoara, Piaţa Ţepeş Vodă, nr. 2A Tel.: 0256498054; 0256494650 (http://www.justitia-romana.org/curtea-de-apel/).

Anexa 2 – Quizz

Fiecare întrebare de mai jos poate avea: toate răspunsurile corecte, niciun răspuns corect sau unul sau mai multe răspunsuri corecte. Încercuiți varianta/variantele corecte de răspuns.

 1. Contractul individual de munca se suspendă de drept in următoarele situații:

a) concediu de maternitate b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă c) carantină d) efectuarea serviciului militar obligatoriu.

 1. Forma scrisă a contractului individual de muncă:

a) Este obligatorie b) Reprezintă o condiție de valabilitate a contractului de muncă c) Este o condiție de probă d) Nu este obligatorie

 1. Sunt considerate clauze specifice ale contractului individual de muncă:

a) clauza cu privire la formarea profesională b) clauza de neconcurență c) clauza de mobilitate d) clauza de confidențialitate

 1. Potrivit Codului Muncii, la angajarea salariaților pe funcții de conducere, perioada de probă este de:

a) 30 de zile calendaristice b) 60 de zile c) 90 de zile d) 120 de zile

 1. Perioada de preaviz este de:

a) 20 de zile pentru funcții executive b) 45 de zile lucrătoare pentru funcții de conducere c) 20 de zile pentru funcții de conducere d) 45 de zile pentru funcții de conducere

 1. Termenul de contestare a deciziei de concediere ca urmare a desființării postului ocupat de salariat este de:

a) oricând b) 30 de zile de la data luării la cunoștință c) 45 de zile de la data luării la cunoștință d) În termen de 3 ani de la data emiterii deciziei

 1. Sunt soluționate de Curtea de Apel următoarele litigii:

a) abaterile disciplinare b) lipsa intocmirii contractului individual de muncă și a fișei de post c) neplata asigurărilor angajatului de către angajator datorate către stat.
d) Incălcarea măsurilor unilaterale de executare, modificare, suspendare sau incetare a contractului individual de muncă

 1. Potrivit dispozițiilor Codului Muncii, salariații de noapte au dreptul la:

a) Un spor la salariu pentru munca prestată pe timpul nopții b) Tichete de vacanță c) Bonuri de masa d) Transport gratuit

 1. Sunt atribuții ale Inspectoratului Teritorial de Muncă următoarele:

a) asigurarea evidenței muncii prestate in baza contractelor individuale de muncă, prin registrul general de evidență al salariaților, precum și evidența zilierilor și a beneficiarilor prestațiilor acestora b) controlarea folosirii forței de munca, in scopul identificării cazurilor de muncă nedeclarată c) asigurarea inregistrării contractelor colective de muncă la nivel de unități și verificării prevederile acestora d) soluționarea litigiilor care țin de asigurări sociale

 1. Decizia privind abaterea disciplinară a salariatului poate fi contestată în termen de:

a) 30 de zile calendaristice de la data în care s-a comunicat decizia de sancţionare disciplinară b) 10 zile de la data comunicării c) 45 de zile de la data comunicării d) Oricând

 1. Drepturile salariatului sunt următoarele:

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal c) dreptul la concediu de odihnă anual d) dreptul la egalitate de şanse şi tratament

 1. La incheierea contractului individual de muncă, persoana trebuie să aibă vârsta minima de:

a) 14 ani b) 16 ani c) 18 ani d) 15 ani

 1. Reprezintă cauză de suspendare de drept a contractului individual de muncă:

a) Concediul fără plată b) Concediu pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani c) Detașarea d) Concediul de maternitate

 1. Citarea părţilor se consideră legal îndeplinită dacă se realizează:

a) cu cel puţin 5 zile înainte de termenul de judecată. b) Cu cel puțin 12 ore înainte de termenul de judecată c) Cu cel puțin 24 de ore inainte de termenul de judecată d) Cu cel puțin 24 de ore inainte de termenul de judecată

 1. Nu fac obiectul dreptului muncii:

a) Avocații b) Jurnaliștii c) Funcționarii publici d) detectivii particulari https://yload.eu/ro