Dreptul familiei

Informarea cetățenilor din mediul urban privind dreptul familiei(/dreptul-familiei)

În cadrul proiectului „Creşterea transparenței, calității şi accesibilității serviciilor oferite cetățenilor de către sistemul judiciar, cu ajutorul tehnologiei”, se urmărește informarea cetățenilor din mediul urban privind domeniile de interes referitoare la justiție, creându-se astfel mijloacele necesare creșterii accesului la justiție al cetățenilor.

Prin intermediul acestui proiect dorim să vă informăm cu privire la instituțiile responsabile privind soluționarea litigiilor ce aparțin de dreptul familiei, dar și care sunt principalele documente emise de către acestea și care sunt procedurile cu privire la obținerea documentelor necesare menite s rezolve un astfel de conflict.

 1. Instituții responsabile

Instituția responsabilă pentru înregistrarea nașterii, decesului, căsătoriei, etc. este primăria unității administrative-teritoriale prin intermediul ofițerului de stare civilă sau structura de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. (Serviciul Public de evidență a persoanelor).

În ceea ce privește soluționarea litigiilor familiale, părțile implicate (care în cadrul unui proces civil care constituie obiectul materiei de drept familial poartă numele de „reclamant” și „pârât”) se pot adresa următoarelor instituții:

Instanței de tutelă aceasta este instanța judecătorească competentă să soluționeze cererile și să administreze procedurile în materia ocrotirii persoanei fizice și în materia raporturilor de familie. Instanța de tutelă are două mari categorii de atribuții:

 • în domeniul ocrotirii persoanei fizice
 • în materia dreptului familiei.

Potrivit art. 229 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009, organizarea, funcționarea și atribuțiile instanței de tutelă și de familie se stabilesc prin legea privind organizarea judiciară. Până atunci, cu titlu tranzitoriu, atribuțiile de instanță de tutelă sunt îndeplinite de instanțele, secțiile sau, după caz, completele specializate pentru minori și familie.

Cererile în curs de soluționare la data intrării în vigoare a Codului civil rămân să fie soluționate de instanțele judecătorești sau, după caz, de autoritățile administrative competente potrivit legii în vigoare la data sesizării lor.

Judecătoria este instituția care deține competențele pentru a soluționa cererile depuse de către cetățeni.

De asemenea, persoanele implicate in conflicte familiale se pot adresa și notarului de exemplu în cazul divorțului pe cale amiabilă. Însă, de cele mai multe ori, rezolvarea acestor conflicte familiale ajung să fie judecate de către judecătorie.

Mai jos, regăsiți datele de contact ale instituțiilor responsabile de soluționarea litigiilor familiale:

 1. Listă de documente de care instituția este responsabilă

Principalele acte emise de către primărie sau structura S.P.C.L.E.P sunt:

 • Eliberarea cărții de identitate
 • Eliberarea certificatului de căsătorie, deces,
 • Eliberarea certificatului de căsătorie
 • Eliberarea certificatului de schimbare a numelui si prenumelui
 • Schimbarea cărții de identitate
 • Rectificări ale actelor de stare civilă, etc.
 • Inscrieri Instanța competentă de soluționarea litigiilor al cărui obiect este de natură familială este Judecătoria din circumscripția in care părțile implicate au domiciliul. Principalele acțiuni de natură familială pe care judecătoria le soluționează sunt:
 • „restituirea darurilor primite în cazul ruperii logodnei
 • despăgubiri pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei, precum și pentru orice alte prejudicii cauzate, în cazul ruperii logodnei în mod abuziv
 • constatarea nulității absolute a căsătoriei
 • limitarea puterilor unuia dintre soți, în cazul încheierii de către acesta a unor acte juridice prin care pune în pericol grav interesele familiei
 • atribuirea provizorie a beneficiului folosinței locuinței familiei(ordonanță președințială)
 • privind partajarea bunurilor comune
 • modificarea judiciară a regimului matrimonial al comunității legale sau convenționale de bunuri, prin instituirea separației de bunuri și lichidarea comunității prin partaj
 • divorțul prin acordul soților, din culpa unuia dintre soți, din culpa ambilor soți, din cauza sănătății unuia dintre soți, etc
 • modificarea prestației compensatorii acordate soțului nevinovat pentru desfacerea căsătoriei
 • încuviințarea legăturilor personale cu minorul
 • contestarea recunoașterii de paternitate
 • stabilirea filiației copilului față de mama sau față de tată
 • stabilirea paternității copilului din afara căsătoriei
 • tagada paternității
 • contestarea filiației față de tatăl din căsătorie
 • încuviințarea purtării de către copilul din afara căsătoriei a numelui tatălui
 • încredințarea adopției
 • constatarea nulității absolute sau, după caz, în anularea adopției
 • înapoierea copilului minor de la alte persoane
 • schimbarea locuinței minorului, în lipsa acordului celuilalt părinte
 • stabilirea obligației legale de întreținere (copil minor)
 • stabilirea obligației legale de întreținere (copil major, aflat în continuarea studiilor, dar numai până cel mai târziu la împlinirea vârstei de 26 de ani)
 • stabilirea obligației legale de intreținere (drept comun)
 • stabilirea obligației de întreținere între foștii soți
 • instituire tutelă minor
 • decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti
 • redarea exerciţiul drepturilor părinteşti
 • delegarea temporară a autorităţii părinteşti cu privire la minorul ai cărui părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate” (http://portal.just.ro).
 1. Listă de proceduri (de obținere a documentelor)

În continuare, dorim să vă informăm care sunt principalele proceduri de obținere a documentelor. Actele necesare pentru înregistrarea nașterii:

Înregistrarea nașterii se face în baza următoarelor documente: a) „certificatul medical constatator al nașterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ștampila unității sanitare, semnătura și parafa medicului; b) actul de identitate al mamei și/sau al declarantului, dacă nașterea nu este declarată de mamă; c) certificatul de căsătorie al părinților copilului, în original și în fotocopie, dacă sunt căsătoriți, iar dacă aceștia poartă nume de familie diferit, declarația scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul; d) declarația de recunoaștere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în fața ofițerului de stare civilă care înregistrează nașterea sau la notarul public, din care să rezulte și numele de familie pe care îl dobândește copilul, la care se anexează consimțământul mamei; în cazul tatălui minor acesta este asistat de reprezentantul legal.

În situația în care unul dintre părinți sau ambii sunt cetățeni străini, sunt necesare documentele prevăzute mai sus, precum și următoarele: a) pașaportul părintelui cetățean străin/părinților cetățeni străini, respectiv actul de identitate pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, în original și în fotocopie, și traducerea legalizată a filei care conține datele de identificare; b) certificatul de căsătorie al părinților copilului și traducerea legalizată a acestuia, dacă părinții sunt căsătoriți; originalul certificatului și traducerea acestuia vor fi apostilate/supralegalizate conform art. 72 alin.” (www.lege5.ro). Procedura înregistrării unui deces presupune depunerea următoarelor documente:

 • „Declarația de deces
 • certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, semnătura și parafa medicului care a făcut constatarea, sigiliul/ștampila unității sanitare, în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule;
 • certificatul de naștere și de căsătorie, după caz;
 • actul de identitate al decedatului;
 • livretul militar sau, după caz, adeverința de recrutare a celui decedat
 • fotocopia actului de identitate al declarantului” (www.lege5.ro).

În situația în care declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civilă și/sau actul de identitate al persoanei decedate, acesta declară, în scris, motivul neprezentării acestora, precum și datele de stare civilă ale decedatului.

Actele necesare pentru încheierea căsătoriei sunt:

 • „Declarația de căsătorie - se face personal de către viitorii soți, în scris, la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, la primăria competentă, misiunea diplomatică ori oficiul consular unde urmează a se încheia căsătoria. Căsătoria este interzisă între persoanele cu același grad de rudenie. În declarația de căsătorie, viitorii soți vor arăta că nu există niciun impediment legal la căsătorie și vor menționa numele de familie pe care îl vor purta în timpul căsătoriei, precum și regimul matrimonial ales.
 • actele de identitate
 • Certificatele de naștere
 • certificatele medicale privind starea de sănătate a viitorilor miri

Căsătoria este încheiată de către primarul localității în care s-au depus actele pentru încheierea căsătoriei sau de ofițerul de stare civilă delegate de către primar și se încheie după 10 zile de la afișarea declarației de căsătorie, termen în care se cuprind atât dat afișării cât și data încheierii căsătoriei.

În ceea privește procedura divorțului, conform Noului Cod de procedură civilă, acesta este următoarea:

Cererea de divorț trebuie inaintată instanței de judecată care se va judeca de către judecătoria în circumscripția în care se află ultima locuință comună a soților. Dacă soții nu locuiesc împreună sau nu mai locuiesc împreună în fosta lor locuință comună, va fi competentă judecătoria din circumscripția în care se află domiciliul persoanei împotriva căreia se îndreaptă cererea de divorț (pârâtul). În cazul în care pârâtul nu are locuința în țară, va soluționa cererea de divorț, tribunalul din circumscripția în care cel care formulează cererea de divorț are locuința.

Condițiile de incheiere și cauzele de nulitate ale căsătoriei se stabilesc de către Codul Civil.

Cererea de divorț trebuie să cuprindă următoarele elemente:

 • „numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor. De asemenea, cererea va cuprinde şi codul numeric personal şi contul bancar ale reclamantului, precum şi ale pârâtului. Dacă reclamantul locuieşte în străinătate, va arăta şi domiciliul ales în România unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul;numele, prenumele şi calitatea celui care reprezintă partea în proces, iar în cazul reprezentării prin avocat, numele, prenumele acestuia şi sediul profesional. Dovada calităţii de reprezentant (avocat), se va alătura cererii;
 • obiectul cererii şi valoarea lui (dacă se cere și partajul). Pentru identificarea imobilelor se vor arăta localitatea şi judeţul, strada şi numărul, iar în lipsă, vecinătăţile, etajul şi apartamentul, precum şi, când imobilul este înscris în cartea funciară, numărul de carte funciară şi numărul cadastral sau topografic, după caz.
 • La cererea de chemare în judecată se va anexa extrasul de carte funciară, cu arătarea titularului înscris în cartea funciară, eliberat de biroul de cadastru şi publicitate imobiliară în raza căruia este situat imobilul, iar în cazul în care imobilul nu este înscris în cartea funciară, se va anexa un certificat emis de acelaşi birou, care atestă acest fapt;
 • arătarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază cererea;
 • arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere (interogatoriul, matori- cu nume si adresa)
 • semnătura.
 • numele copiilor minori, biologici sau naturali, dacă soții au copii.
 • copie a certificatului de căsătorie și a certificatelor de naștere ale copiilor minori” (Noul Cod de Procedură Civilă).

De asemenea, puteți solicita instanței și soluționarea următoarelor aspecte: a) „să stabilească cine va exercita autoritatea părintească; cât și cum va plăti fiecare dintre soți cheltuielile pentru creșterea și educația copiilor și locuința copilului și dreptul părintelui de a avea legături personale cu copilul. b) să stabilească numele soților după ce vor divorța. c) să decidă dacă este cazul ca soțul vinovat să plătească o sumă de bani pentru prejudiciile morale sau materiale suferite de către celălalt soț, din cauza faptului că au divorțat. d) obligația de înteținere sau prestația compensatorie (plata unei sume de bani) între foștii soți. e) să decidă cu privire la încetarea regimului matrimonial” (Noul Cod de procedură civilă).

În situația în care este nevoie de împărțirea bunurilor, partajul între soți trebuie încheiat în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute, dacă are ca obiect cel puţin un imobil, indiferent de valoarea acestuia, iar cerere de partaj este lovită de nulitate absolută, dacă un coproprietar, deşi avea capacitate de exerciţiu deplină, nu a participat la încheierea acesteia.

Instanța va hotărî cine va exercita autoritatea părintească asupra copiilor minori, cât și cum va plăti fiecare dintre soți cheltuielile pentru creșterea și educația copiilor, indiferent dacă soții au cerut instanței să soluționeze aceste lucruri sau nu.

In ceea ce privește situația in care solicitați contestarea recunoașterii paternității sau a maternității, în cererea care se va depune la instanța competentă, respectiv judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială işi are domiciliul sau reşedinţa persoana ocrotită (minorul). trebuie să fie menționate următoarele:

 • „data nașterii minorului,
 • data recunoașterii și modalitatea în care aceasta a fost efectuată
 • împrejurarea pentru care recunoașterea nu corespunde adevărului (spre exemplu, printr-o expertiză extrajudiciară se constată o incompatibilitate între profilele genetice aparținând autorului recunoașterii și copilului, paternitatea fiind exclusă sau altele asemenea) sau pentru care această modalitate de stabilire a filiației față de tată era inaplicabilă (spre exemplu, mama minorului era căsătorită la data nașterii copilului)” (http://portal.just.ro/).

De asemenea, trebuie menționate faptele pe care reclamantul dorește să le probeze (de ex. împrejurarea că mama și persoana înregistrată ca tată al copilului în temeiul recunoașterii de paternitate nu au conviețuit și nu au întreținut relații intime în perioada concepțiunii), precum și obiectivele urmărite prin efectuarea raportului de expertiză, (de ex: într-o astfel de cauză puteți solicita efectuarea unei expertize tip ADN prin care să se dovedească că autorul recunoașterii nu poate fi, din punct de vedere genetic, tatăl persoanei recunoscute).

Expertiza de tip ADN se poate obține după efectuarea unei expertize medico- legale. Documentul prin care se solicită efectuarea constatării sau expertizei medico-legale va cuprinde: a) „datele de identificare a subiectului sau obiectului asupra căruia urmează să se efectueze lucrarea; b) tipul expertizei sau constatării medico-legale; c) întrebările la care medicul legist trebuie să răspundă; d) materialele și datele care sunt puse la dispoziție medicilor legiști; e) caracterul de urgență și termenul sugerat pentru efectuarea lucrării.

În cazul expertizei psihiatrice și al avizelor solicitate comisiei superioare sau comisiilor de avizare și control al actelor medico-legale se înaintează obligatoriu materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei” (https://lege5.ro/).

Conform art.497 al.1 și 2 din Codul Civil, schimbarea locuinței copilului, împreună cu părintele cu care locuiește, nu poate avea loc decât cu acordul prealabil al celuilalt părinte, dacă afectează exercițiul autorității sau al unor drepturi părintești. În caz de neînțelegere între părinți va hotărâ instanța de tutelă, în funcție de interesul superior al copilului. Competența aparține instanței de tutelă în a cărei circumscripție teritorială își are domiciliul sau reședința persoana ocrotită (minorul), respectiv judecătoriei.

In cerere vor fi menționate modalitatea (hotărâre judecătorească, înțelegerea părților etc.) în care locuința minorului a fost stabilită anterior la reclamant (în cadrul probei cu înscrisuri se vor depune copii de înscrisurile relevante), motivele de fapt pentru care reclamantul dorește să-și schimbe locuința, precum și motivele pentru care se apreciază că această schimbare corespunde interesului superior al copilului, descrierea condițiilor materiale pe care reclamantul le poate asigura minorului la noua locuință, descrierea aspectelor rezultate din discuțiile prealabile purtate între cele două părți și în urma cărora pârâtul a refuzat să-și dea acordul pentru schimbarea locuinței minorului.

Dacă, minorul a implinit vârsta de 10 ani, atunci audierea copilului este obligatorie și va fi dispusă chiar din oficiu de către instanță. Instanța va aprecia dacă se impune ascultarea și a unui copil care nu a împlinit 10 ani și dacă, în funcție de situația concretă, vârsta și celelalte caracteristici ale acestuia, respectiva audiere poate fi utilă pentru soluționarea cauzei. În ceea ce privește divorțul din culpă, pentru motive temeinice, trebuie să știți că, dacă se constată culpa exclusivă a reclamantului, acțiunea de divorț va fi respinsă, cu excepția cazului în care se constată că sunt îndeplinite cerințele divorțului pentru separare în fapt de peste doi ani, reglementat de art.373 lit.c) din Codul Civil.

Ca și in cazul divorțului simplu, competența soluționării aparține judecătoriei în circumscripția căreia se află cea din urmă locuință comună a soților. Dacă soții nu au avut locuință comună sau dacă niciunul dintre soți nu mai locuiește în circumscripția judecătoriei în care se află cea din urmă locuință comună, judecătoria competentă este aceea în circumscripția căreia își are locuința pârâtul. În calitate de reclamant va figura soțul care invocă că, din cauza unor motive temeinice, cauzate de culpa pârâtului sau de culpa comună a soților, raporturile dintre soți au fost grav vătămate, iar continuarea căsătoriei nu mai este posibilă. De regulă, cererea de divorț se formulează personal, de către reprezentantul legal. Dacă soții nu mai conviețuiesc la data cererii de divorț, iar cel care va fi obligat la întreținere nu mai contribuie în natură la întreținerea minorului se va cere obligarea la pensie de la data promovării acțiunii.

Dacă soții continuă să trăiască în aceeași locuință comună și prestează amândoi, în natură, întreținere minorului pe parcursul procesului de divorț, se poate solicita obligarea soțului ce va fi obligat la întreținere începând cu data pronunțării sentinței de divorț sau chiar a rămânerii definitive a acesteia, întrucât altminteri ar însemna ca părintele în cauză să presteze întreținere, pentru aceeași perioadă, de două ori. Reamintim faptul că pe tot parcursul procesului de divorț, la cererea părții interesate, instanța poate dispune măsuri provizorii cu privire la stabilirea locuinţei copiilor minori, la obligaţia de intreţinere, la încasarea alocaţiei de stat pentru copii şi la folosirea locuinţei familiei.

Cererea trebuie să cuprinde următoarele informații: „data încheierii căsătoriei; momentul din timpul căsătoriei de când a început și s-a menținut deteriorarea relațiilor de familie; descrierea conduitei culpabile a soțului pârât/ambilor soți care au condus la această deteriorare a relațiilor de familie (certuri, atitudine violentă, neînțelegeri grave legate de relația de familie sau de proiectele de viitor, legături extraconjugale, atitudinea de dezinteres față de viața de familie etc.), motivele pentru care se apreciază că nu mai este posibilă continuarea căsătoriei” (http://portal.just.ro/).

Atunci când este vorba despre divorțul din motive de sănătate, căsătoria dintre cei doi soți nu mai poate continua deoarece starea de sănătate a unuia dintre soți face imposibilă continuarea căsătoriei. Instanța va solicita probe care să dovedească starea de sănătate precară care împiedică continuarea căsătoriei, iar dacă se dovedește a fi adevărat va pronunța divorțul. În această situație, nu se va menționa care dintre soți a fost vinovat pentru divorț sau motivul acestuia, legea dorind să-l protejeze pe cel bolnav.

Acest tip de divorț poate fi cerut doar în fața instanței, nu se poate merge în fața notarului sau a ofițerului de stare civilă.

Cu privire la încredințarea adopției, cererea poate fi formulată doar de către direcția generală de asistență socială și protecția copilului de la domiciliul minorului. Familia/persoana căreia îi va fi încredințat copilul în vederea adopției va fi aleasă prin derularea unui proces. Competența aparține tribunalului/ tribunalului specializat (în prezent există un singur tribunal specializat în această materie, respectiv Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov) în a cărui circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa adoptatul.

In vederea soluționării acestei situații, cererea de încredințare a adopției trebuie să cuprindă următoarele elemente:

 • „data deschiderii procedurii adopției și hotărârea judecătorească prin care s-a deschis procedura de adopție;
 • demersurile (dacă există) făcute de părinții firești de la momentul deschiderii procedurii de adopție;
 • modul în care a fost selectată familia/persoana potențial adoptatoare și motivele pentru care se consideră că aceasta este cea mai potrivită pentru copil, cu descrierea succintă a modului în care a decurs procesul de potrivire teoretică și practică;
 • descrierea succintă a garanțiilor materiale și morale care îndreptățesc concluzia că intimații sunt în măsură să preia, pentru început temporar, responsabilitatea creșterii, îngrijirii și educării copilului” (http://portal.just.ro/).

Cât despre adopție, trebuie să cunoașteți următoarele aspecte:

 • „adopția se va efectua doar dacă este în interesul copilului.
 • creșterea și educarea copilului trebuie să se desfășoare într-un mediu familial plăcut.
 • creșterea și educarea acestuia se va face ținând cont de originea sa etnică, lingvistică, religioasă și culturală. Astfel, părinții adoptivi nu trebuie să ignore originile copilului și să nu-l educe după principii total opuse celor existente în locul lui de proveniență” (Codul Civil).

Adopția presupune respectarea anumitor condiții, acestea sunt:

 • „Un copil poate fi adoptat până împlinește 18 ani sau până dobândește capacitatea deplină de exercițiu. Excepție: poate fi adoptată și persoana care a împlinit 18 ani sau a dobândit capacitatea deplină de exercițiu, dacă în timpul în care a fost minor a fost crescută de către cel care vrea s-o adopte.
 • Este interzisă adopția între frați.
 • Adopția între soți sau foști soți este interzisă. De asemenea, o persoană nu poate să adopte 2 soți sau 2 foști soți.
 • Nu pot adopta persoanele care nu au capacitatea deplină de exercițiu (sub 18 ani), persoanele cu boli psihice sau handicap mintal.
 • Cel care dorește să adopte trebuie să fie mai mare decât persoana pe care dorește s-o adopte cu cel puțin 18 ani.
 • Adoptatorul trebuie să iși permită din punct de vedere financiar să crească copilul și să îndeplinească garanțiile morale.
 • Două persoane nu pot să adopte în același timp sau succesiv aceeași persoană, doar dacă sunt căsătorite” (Codul Civil).

Pentru încheierea adopției este necesar ca următoarele persoane să-și dea acordul: părinții biologici, persoana care va fi adoptată (dacă are minim 10 ani), persoana care dorește să adopte și soțul acesteia.

În cazul în care, părinții biologici refuză să-și dea acordul pentru adopție, instanța poate să nu țină cont de acest lucru și să fie de acord cu adopția, în cazul în care interesul superior al copilului o cere. Prin adopție se stabilește o legătură între persoana adoptată și cel care o adoptată, dar și între adoptat și rudele persoanei care adoptă. După ce adopția a fost încheiată, raporturile de rudenie între persoana adoptată și rudele sale biologice, încetează.

Încetarea adopției se poate realiza: a) prin desfacerea adopției b) dacă este în interesul persoanei adoptate c) în cazul în care persoana adoptată a atentat la viața părinților adoptivi sau a rudelor lor sau dacă persoana adoptată a săvârșit o faptă penală împotriva părinților adoptivi. d) in cazul în care adoptatorul a murit din cauza faptelor persoanei adoptate. e) persoana adoptată poate cere desfacerea adopției dacă părintele adoptiv a atentat la viața lui sau a săvârșit o faptă penală împotriva sa. f) prin anularea adopției (Este nulă adopția făcută de către adoptator cu alt scop decât cel de a ocroti bunăstarea copilului).

Oricare dintre persoanele care și-au dat consimțământul la adopție poate să ceară instanței anularea adopției în cazul în care a fost mințită de cătră persoană care dorea să adopte, cu scopul de a fi de acord cu încheierea adopției.

După ce adopția încetează, părinții naturali ai copilului redobândesc drepturile și îndatoririle părintești, iar copilul redobândește numele de familie al părinților biologici, cu excepția cazului în care instanță consideră că acest lucru nu ar fi în interesul copilului și hotărăște să numească o altă persoană care să aibă grijă de el, nu părinții săi biologici.

Situații in care adopția poate fi nulă sunt atunci când adopția este una fictivă, au fost încălcate condițiile de formă sau de fond la încheierea acesteia și nu a intervenit nulitatea relativă.

În ceea ce privește autoritatea părintească, după divorţ, aceasta revine în comun ambilor părinţi, inafară de cazul în care instanţa decide altfel. În situația in care este sesizată instanța cu o cerere privind stabilirea filiației copilului din afara căsătoriei este obligată să dispună asupra modului de exercitare a autorității părintești, fiind aplicabile prin asemănare dispoziţiile privitoare la divorţ.

Menționăm și faptul că, dacă unul din părinți a fost decăzut din drepturile părintești, acest lucru nu presupune și scutirea acestuia de obligația de întreținere a copilului.

 1. Exemple de spețe

Pentru o înțelegere mai corectă și eficiență a informațiile de mai sus și pentru a ne asigura că cetățenii vor asimila mai bine aceste informații au fost formulate câteva spețe. Pentru a sprijini acest lucru, mai jos sunt oferite exemple din practică privind litigiile familiale.

Precizăm faptul că aceste spețe au fost preluate și adaptate după cele existente pe site-urile:https://legeaz.net/spete-civil/anulare-casatorie-netemeinicie-divort-din-6778-2010, https://www.jurisprudenta.com/jurisprudenta/speta-15cn1nm6/

Speța nr. 1 Anulare căsătorie. Netemeinicie. Divorţ din culpă comună. La data de 20.04.2019 reclamantul ȚC a chemat în judecată pe pârâta ȚS solicitând instanței ca, prin hotărârea pe care o va pronunța, sa dispună desfacerea căsătoriei incheiată la data de 25.10.2010 si înregistrată in Registrul de Stare Civilă al Primăriei Cluj Napoca sub nr.4001. Conform certificatului de căsătorie seria CE nr.544101 din culpa exclusivă a pârâtei, incredințarea minorei ȚRO, rezultată din căsătorie către mamă și obligarea pârâtei la plata unei pensii de intreținere, precum și reluarea numelui avut anterior căsătoriei. În motivarea cererii, reclamantul arată că s-a căsătorit cu pârâta la data de 25.10.2010, iar din căsătoria părților a rezultat minora ȚRO, ns. la data de 02.06.2011. Arată ca relațiile de familie s-au deteriorat din cauza pârâtei care l-a minţit şi a dovedit continuu lipsa sentimentului datoriei faţă de familie. Reclamantul a mai introdus odată o acţiune de divorţ, dar la promisiunile şi insistenţele pârâtei, s-a împăcat cu aceasta. Şi după ultima împăcare, pârâta a exercitat un permanent control şi o dominaţie psihică puternică prin interziceri ferme și directive categorice. După 1.01.2013 a insistat la telefon să convieţuiască împreună cu copilul în domiciliul conjugal, însă soțial i-a interzis acest lucru, amenintandu-l. Reclamantul arată că pârâta s-a sustras de la obligațiile de familie, creând permanent o atmosfera tensionată prin scandaluri și certuri, manifestând față de soți o continuă gelozie exagerata, toate acestea conducând în timp la deteriorarea raporturilor dintre soți. Față de cele aratate, reclamantul solicită admiterea acțiunii, desfacerea căsătoriei din vina pârâtei, reluarea numelui avut anterior căsătoriei, încredinţarea minorei spre creştere şi educare şi obligarea pârâtei la plata unei pensii de intretinere in favoarea minorei. In motivarea cererii de desfacere a căsătoriei din culpa exclusivă a reclamantului, pârâta susține că reclamantul nu este in măsura si nu are intenția de a se ocupa cu adevărat de creșterea si de educarea fetiței, acesta fiind preocupată in exclusivitate doar de propria persoană. Reclamantul nu și-a dorit și nu iși dorește acest copil. Atât reclamantul cât și pârâta au depus acte doveditoare celor susținute. In această situație, instanța hotărăște

 • Ca motive temeinice pentru desfacerea căsătoriei, instanţa reţine faptul că aceştia nu mai pot ajunge la un consens cu privire la aspectele esenţiale ale vieţii de familie, că numai convieţuiesc împreună de mai mult timp, fără că acest lucru să-i poată fi imputat în mod exclusiv unuia din soţi, că ambii au manifestat o atitudine agresivă, unul faţă de celălalt.
 • Faţă de răceala înregistrată în relaţiile de familie, faţă de motivele reţinute mai sus, instanţa apreciază că soţii nu au dat dovadă de maturitatea necesară susţinerii sarcinilor unei căsnicii, culpa revenindu-le în egală măsură.
 • în consecinţă în temeiul art. 37 alin. 2 şi art. 38 alin. 1 C. fam. instanţa va admite în parte cererea reclamantului şi în parte cererea reconvenţională şi va desface căsătoria, constatând că raporturile de familie s-au deteriorat din culpa ambilor soţi, astfel încât relaţiile dintre ei au fost grav şi iremediabil vătămate, continuarea căsătoriei devenind vădit imposibilă.
 • în conf. cu art. 42 al. 1 C.Fam., va încredinţa reclamantului spre creştere şi educare pe minora ȚRO. Condiţia esenţială care trebuie avută în vedere atunci când instanţa se pronunţă asupra măsurii încredinţării este interesul minorului, condiţie ce urmează să fie stabilită prin examinarea mai multor criterii de apreciere şi anume: vârsta copilului, ataşamentul faţă de părinţi, condiţiile morale şi materiale ale părinţilor, interesul şi grija pe care aceştia o manifestă faţă de copil.

SPEȚA NR. 2 - tutela Prin sentinţa civilă nr. Z/07.06.2017, pronunţată de Judecătoria Salonta, IO a fost pus sub interdicţie, iar tutore a fost numită iniţial PU la propunerea reclamantei deoarece fiul acesteia suferea de la vârsta de 17 ani de schizofrenie si nu are discernământ, iar singura ruda era această nepoata cu care IO s-a înţeles destul de bine o perioada de timp. Ulterior, reclamanta a promovat o cerere de înlocuire tutore la data de 16.02.2018 fiind soluţionată de către instanţa la data de 28.06.2018 prin care s-a admis cererea si a fost înlocuită PU cu DM Întrucât reclamanta a fost bolnavă si nu se putea îngriji singură a avut o înţelegere cu DM si cu soţia acestuia sa le vândă o suprafaţa de teren situata in jud. X, cu clauza de întreţinere, neavând alte rude. S-a gândit ca DM fiind Și tutore pentru fiul său îi si mulţumeşte in acest mod ca are grijă de amândoi și pentru aceasta nu i-a pretins nici un ban pentru teren. După încheierea acestui act, soţii D au început să-i pretindă anumite sume de bani, să le cedeze si partea sa de apartament precum să se și mute in acesta, dar si procura pentru a scoate bani din contul său. In afara de aceasta nici nu a avut grija de ea având si un comportament neadecvat fiind nevoita să plece din domiciliul soţilor D și să solicite rezoluţiunea actului de vânzare-cumpărare. De asemenea, nu s-a mai ocupat nici de plata azilului, deşi ea îi dădea bani pentru toate cheltuielile, inclusiv benzina pe care o consuma cu drumurile făcute. După ce s-a mutat, Și-a dat seama ca scopul a fost sa o forţeze să-i dea bani si nu sa aibă grija de fiul său, aşa cum credea. La data de 02.02.2019, reclamanta a depus o nouă cerere prin care solicita o nouă inlocuire a tutorelui. In această situație, instant hotărăște Admiterea cererii având ca obiect înlocuire tutore formulată de reclamanta IO in contradictoriu cu pârâtii PU, respectiv tutorele DM şi în consecinţa s-a dispus înlocuirea tutorelui desemnat iniţial prin sentinţa civila cu nr. Z/07.06.2017, pronunţata de Judecătoria Salonta si anume a tutorelui DM cu pârâtul P M care va prelua atribuţiile in calitate de tutore pentru ocrotirea persoanei pusa sub interdicţie. A dispus ca hotărârea să se comunice Autorităţii Tutelare de pe lângă Primăria S şi Autorităţii de Sănătate Publică O. Prin urmare, în absenţa unei bune colaborări dintre apelant, intimată şi persoana ocrotită, imputată inclusiv apelantului, astfel cum a rezultat din considerentele ce preced, acesta nu poate realiza în mod corespunzător sarcinile ce îi revin în calitate de tutore al fiului intimatei reclamante.

Speța nr. 3 – pensie alimentară La data de 15.01.2020, reclamanta DP în contradictoriu cu pârâtul FG, a solicitat obligarea pârâtului la plata pensiei de întreţinere în cuantum de 1/4 din veniturile nete lunare, începând cu data introducerii cererii de chemare în judecată. În motivarea cererii, reclamanta a argumentat că din căsătoria pârâtulul, a rezultat un copil născut la data de 23.03.2016. Căsătoria dintre cei doi fiind desfăcută prin Sentinţa civilă nr. 120./03.11. 2019 a Judecătoriei Oradea. Din anul 2017, reclamanta impreună cu minorul a fost nevoită, în urma ameninţărilor pârâtului, să părăsească locuinţa situată în localitatea X şi să locuiască în casa părintească, respectiv în imobilul situat în localitatea Y. De la momentul separării şi până în prezent, pârâtul nu şi-a îndeplinit niciodată obligaţia de întreţinere faţă de minor. În drept, cererea este întemeiată pe art. 499 alin. 3, art. 524, art. 528, art. 529 alin. 2, art. 530, art. 532 Cod civil, art. 194 Cod procedură civilă. Pentru probaţiune, reclamanta a depus: actul de naştere al minorului și Sentinţa privind desfacerea căsătoriei. In această situație, instanța hotărăște

 • admiterea cererii formulate de către reclamantă
 • obligă pârâtul să plătească reclamantei, o pensie de întreţinere în suma ce reprezintă 25% din venitul net lunar, până la finalizarea studiilor, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 25 de ani.
 1. Scenariu educațional

În contextul creşterii informării cetățenilor cu privire la aspectele importante ale dreptului familiei se impune elaborarea unui scenariu educațional pentru ca cetățenii să înțeleagă mai bine toate aceste aspecte. Educația juridică a cetățenilor trebuie văzută ca un proces continuu, astfel pornind de la legislația in vigoare privind soluționarea conflictelor familiale sau pentru înregistrarea unor evenimente de viață a fost creat următorul scenariu.

La data de 15 martie 2020, dl. Popescu se prezintă la Primăria Mun. Alba Iulia deoarece dorește să declare nașterea copilului lui. Ajunge la biroul „relații cu publicul” și întreabă unde trebuie să se adreseze pentru declararea unei nașteri, la care funcționarul public îl însoțește către biroul ofițerului de stare civilă. Funcționarul public îi explică problema domnului ofițerului de stare civilă, după care acesta îl invită în birou și să ia loc pe scaun.

Ofițerul de stare civilă îii spune dlui. Popescu că trebuie să completeze o cerere de declarare a nașterii și între timp îi solicit actul de identitate a acestuia și al mamei și certificatul de căsătorie, însă dl. Popescu constată că nu are asupra lui și certificatul de căsătorie, spunându-i ofițerului de stare civilă că nu știa că trebuie și certificatul de căsătorie. Se ridică de pe scaun și îi spune ofițerului de stare civilă că va reveni a doua zi și îl intreabă dacă mai este nevoie și de alte documente. Ofițerul de stare civilă îi spune că pe lângă actele de identitate ale ambilor părinți și certificatul de căsătorie trebuie să mai aducă și certificatul constatator al nașterii eliberat de către unitatea spitalicească în care a avut loc evenimentul. Dl. Popescu îi mulțumește politicos ofițerului de stare civilă și pleacă.

A doua zi, Dl. Popescu vine din nou la primărie și se prezintă la ofițerul de stare civilă pentru a relua procedura înregistrării nașterii. Dl. Popescu este poftit in biroul de către ofițerul de stare civilă, se salută și iau loc amândoi la birou. Ofițerul de stare civilă îil intreabă dacă are toate documentele specificate, la care Dl. Popescu îi înmânează un dosar în care sunt puse toate documentele. Ofițerul de stare civilă ia dosarul, se uită peste fiecare în parte și spune că toate sunt în regulă și că mai trebuie să completeze doar cererea prin care declară nașterea copilului său. D.lui Popescu îi este înmânat un formular tipizat, iar ofițerul de stare civilă îi arată că declarația trebuie să cuprindă numele părinților, numele copilului, data și locul nașterii copilului, precum și adresa domiciuliului părinților, data completării declarației și semnătura. După completarea declarației, ofițerul de stare civilă se uită peste aceasta, semnează cum că a verificat identitatea solicitantului și îi spune dl. Popescu că cererea dumnealui va fi înregistrată și va fi informat în cât timp poate veni să ridice documentul. Dl. Popescu se ridică de pe scaun, dă mâna cu ofițerul de stare civilă, îi mulțumește și pleacă. Prin acest scenariu urmărim ca cetățenii să înțeleagă mai bine cum se procedează care sunt pașii pe care trebuie să îi urmeze în funcția de eveniment și căror instituții să se adreseze pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă.

Bibliografie 1. Codul Familiei, disponibil online pe http://www.dreptonline.ro/legislatie/codul_familiei.php 2. http://www.dreptonline.ro/institutii/judecatorii.php 3. http://portal.just.ro/Ghiduri/Ghid%20justitiabili%20-modele%20de%20cereri%20in%20materia%20dreptului%20familiei.pdf 4. http://www.criminology.md/suport/sup18.pdf 5. http://portal.just.ro 6. https://lege5.ro/ 7. Noul cod de procedură civil, disponibil online pe http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/140271 8. Codul Civil, disponibil online pe http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/175630 9. https://legeaz.net/spete-civil/anulare-casatorie-netemeinicie-divort-din-6778-2010 10. https://www.jurisprudenta.com/jurisprudenta/speta-15cn1nm6/ 11. Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, disponibilă online la http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/L272-2004-R.pdf 12. https://lege5.ro/Gratuit/gi2tinzvgq/inregistrarea-nasterii metodologie?dp=gu3demjwgaytm 13. Legea 119/1996, republicată, disponibilă online pe site-ul http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/149460.

Anexe – date de contact Date de contact judecătorii: JUDECĂTORIA SECTORULUI 1 Bucuresti, Str. Danielopol Gheorghe nr. 2-4, sector 4, Telefon: 021.318.77.01 JUDECĂTORIA SECTORULUI 6 Str. Stirbei-Voda Numarul115, Telefon: 021.637.23.18 JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 Bucuresti, Str. Splaiul Independentei nr. 5 sector 4 Telefon: 021.319.51.80 JUDECĂTORIA SECTORULUI 4 Bucuresti, , Str. Danielopol Gheorghe, nr. 2-4, sector 4 Telefon: 021.313.29.54 JUDECĂTORIA SECTORULUI 3 Str.Ilfov 6, sector 3, Bucuresti, Telefon: 021.313.29.90 JUDECĂTORIA SECTORULUI 2 Bucuresti, b-dul. Unirii, nr.37, sectorul 3, Telefon: 021.408.36.00 JUDECĂTORIA AIUD Str. Morii, Numarul 7A, Telefon: 0258.863153 JUDECATORIA ALBA IULIA Piata Iuliu Maniu nr. 24, Telefon: 0258.811327 JUDECATORIA SEBEȘ Str. Lucian Blaga, Numarul 47, Telefon: 0258.733146 JUDECATORIA CÂMPENI Str. Mestesugarilor, nr. 2, Telefon: 0258.771322

Județul Date de contact Judecătorie Judetul Arad JUDECATORIA ARAD: Bd G-ral Vasile Milea, Numarul 2-4, Telefon: 0257.253.630 JUDECATORIA CHISINEU-CRIS – STR. Infratirii, Numarul 87, Telefon: 0257.350692 JUDECATORIA INEU - Cal Republicii, Numarul 26, Telefon: 0257.511309 JUDECATORIA LIPOVA –str. Sava Brancovici, Numarul 27, Telefon: 0257.563131 JUDECATORIA GURA HONT - str. Crisan nr. 1, Gurahont, Telefon: 0257.316.560 Jud. Argeș JUDECATORIA PITESTI - B-dul Eroilor nr. 3-5, Telefon: 0248.224.018 JUDECATORIA CÂMPULUNG – str. Emilian Paveliu, nr.2, Campulung-Muscel, Telefon: 0248.512.016 JUDECATORIA CURTEA DE ARGES – str. Negru Voda, nr. 83, Campulung-Muscel, Telefon: 0248.722.370 JUDECATORIA COSTESTI – str. Victoriei, nr. 72, Costesti - Arges, Telefon: 0248.672.861 JUDECATORIA TOPOLOVENI - Calea Bucuresti, nr. 111, Topoloveni - Arges, Telefon: 0248.666.813 Jud. Bacău JUDECATORIA BACAU - Str. Oituz nr. 20, Telefon: 0234.512.629 JUDECATORIA BUHUSI – str. Doctor Davila, Numarul 1, Telefon: 0234.265744 JUDECATORIA MOINESTI – str. Vasile Alecsandri, Numarul 34, Telefon: 0234.365662 JUDECATORIA ONESTI – str. Tineretului, Numarul 1, Telefon: 0234.311224 JUDECATORIA PODU TURCULUI – str. Tudor Vladimirescu Numarul 196, Telefon: 0234.289630 Jud. Bihor JUDECATORIA ORADEA - str. Parcul Traian nr. 10, Telefon: 0359.432756 JUDECATORIA ALESD - Str. Unirii, Numarul 5, Telefon: 0259.341794 JUDECATORIA BEIUS - Str. Horia, Numarul 11, Telefon: 0259.321433 JUDECATORIA MARGHITA - Str. Tudor Vladimirescu, Numarul 2, Telefon: 0259.362527 JUDECATORIA SALONTA - Str. Oradiei, nr. 2, Telefon: 0259.372556 Jud. Bistrița-Năsăud JUDECATORIA BECLEAN - Str. Piata Libertatii, Nr.13, Telefon: 0263.343817 JUDECATORIA BISTRITA - Str. Alba Iulia, Nr.1, etaj 1, Bistrita, Telefon: 0263.212452 JUDECATORIA NASAUD - Str. Vasile Nascu, nr.49, Nasaud, Telefon: 0263.361058 Jud. Botoșani Judetul Botosani JUDECATORIA BOTOSANI - Bd. Mihai Eminescu nr. 60, Botosani, Telefon: 0231.511017 JUDECATORIA DARABANI - Str. 1 Decembrie, nr. 158-160, Darabani, Telefon: 0231.631269 JUDECATORIA DOROHOI - Str. Postei nr. 1, Dorohoi, Telefon: 0231.611555 JUDECATORIA SAVENI- Str. Dr. Ciuca nr. 1, Saveni, Telefon: 0231.540319 Jud. Brașov JUDECATORIA BRASOV - Bd. 15 noiembrie, nr 45, Brasov, Telefon: 0268.419615 JUDECATORIA FAGARAS - Str. Doamna Stanca nr. 27, Fagaras, Telefon: 0268.211159 JUDECATORIA RUPEA - Str. Republicii nr. 155, Rupea, Telefon: 0268.260260 JUDECATORIA ZARNESTI - Str. Mitropolit Ion Metianu nr. 7, Zarnesti, Telefon: 0268.51578

Jud. BRĂILA JUDECATORIA BRAILA - Cal Calarasilor, Numarul 47, Telefon: 0239.615120 JUDECATORIA FAUREI- Str. Pacii, Numarul 7 JUDECATORIA INSURATEI - Str. Lacu Rezii, Numarul 97, Telefon: 0239.660171 Jud. Buzău JUDECATORIA BUZAU- Bd. Nicolae Balcescu nr. 8, Buzau, Telefon: 0238.719440 JUDECATORIA PATARLAGELE - str.Principala, nr.509, Patarlagele, Telefon: 0238.550156 JUDECATORIA POGOANELE - Str.Unirii, nr.51, Pogoanele, Telefon: 0238.552513 JUDECATORIA RAMNICU-SARAT- str. Gheorghita Lupescu nr. 7, Rm-Sarat, Telefon: 0238.563992 Jud. Caraș-Severin JUDECATORIA RESITA- Horea, Numarul 2-4, Telefon: 0255.213135 JUDECATORIA BOZOVICI- Mihai Eminescu, Numarul 247, Telefon: 0255.242475 JUDECATORIA CARANSEBES- Str. Mihai Viteazu nr. 2, Caransebes, Telefon: 0255.511210 JUDECATORIA MOLDOVA NOUA- 1 Decembrie 1918, Numarul 21, Moldova Noua, Telefon: 0255.541329 JUDECATORIA ORAVITA - Piata Revolutiei nr. 2, Oravita, Telefon: 0255.571954 Jud. Călărași JUDECATORIA CALARASI- Str. Bucuresti nr. 106, Calarasi, Telefon: 0242.316.053 JUDECATORIA OLTENITA - Bd. Tineretului nr. 123, Oltenita, Telefon: 0242.511880 JUDECATORIA LEHLIU GARA - Str. Pompierilor nr. 3-4, Lehliu Gara, Telefon: 0242.640.823 Jud. Cluj JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA - Calea Dorobantilor, nr. 2, Cluj Napoca, Telefon: 0264.596111 JUDECATORIA DEJ- str. 16 Februarie, nr. 2-4, Dej, Telefon: 0264.212110 JUDECATORIA TURDA- Pta Republicii, Numarul 5, Telefon: 0264.311985 JUDECATORIA GHERLA - str. Bobalna nr. 55, Gherla, Telefon: 0264.243251 JUDECATORIA HUEDIN – str. Avram Iancu, Numarul 2, Huedin, Telefon: 0264.351788 Jud. Constanța JUDECATORIA CONSTANTA - Str. Traian, Numarul 53, Telefon: 0241.617760 JUDECATORIA MANGALIA – str. Mircea cel Batran, Numarul 4, Telefon: 0241.755567 JUDECATORIA MEDGIDIA – str. Independentei, Numarul 14, Telefon: 0241.810287 JUDECATORIA HARSOVA- Strada Sos. Constantei, nr. 6, Telefon: 0241.871500 Jud. Dâmbovița JUDECATORIA GAESTI, Str. 22 Decembrie 1989, nr. 91, Telefon: 0245.666.045 JUDECATORIA RACARI – str. Ana Ipatescu, Numarul 88, Telefon: 0245.658 744 JUDECATORIA TARGOVISTE – STR. Bulevardul Independentei, nr. 34, Telefon: 0245.615298 JUDECATORIA PUCIOASA - Bd-ul. Garii nr. 10, Telefon: 0245.762255 Jud. Dolj JUDECATORIA CRAIOVA, Str. A. I. Cuza nr. 30, Telefon: 0251.414060 JUDECATORIA BAILESTI – STR. Victoriei, Numarul 46, Telefon: 0251.311717 JUDECATORIA CALAFAT - Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 27, Telefon: 0251.231910 JUDECATORIA FILIASI - Racoteanu, Numarul 208, Telefon: 0251.441687 JUDECATORIA SEGARCEA - str. Unirii, nr. 60, Telefon: 0251.210327 Jud. Covasna JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE – str. Kriza Janos, Numarul 2, Telefon: 0267.315072 JUDECATORIA INTORSURA BUZAULUI - Str. Hanului, Numarul 4, Telefon: 0267.371598 JUDECATORIA TARGU SECUIESC- Str. Ady Endre nr. 5, Telefon: 0267.361259 Jud. Galați JUDECATORIA BUFTEA, Str. Brailei nr. 153, Galati, Telefon: 0236/460331 JUDECATORIA TARGU BUJOR, Str. Justitiei nr. 24, Telefon: 0236/340749 JUDECATORIA TECUCI, Str. Costache Racovita nr. 28 bis, Municipiul Tecuci, Telefon: 0236/820039 Jud. Giurgiu JUDECATORIA BOLINTIN VALE, Str. Republicii, Bolintin Vale, Telefon: 0246.270.867 JUDECATORIA GIURGIU, Str. Portului Nr. 13, Giurgiu, Telefon: 0246.212.725 Jud. Gorj JUDECATORIA TARGU JIU, Tudor Vladimirescu, Numarul 34, Telefon: 0253.212.666 JUDECATORIA MOTRU, Aleea Trandafirilor, Nr.3b, Telefon: 0253.410.542 JUDECATORIA NOVACI, Parangului Numarul 57, Telefon: 0253.466.498 JUDECATORIA TARGU CARBUNESTI, Str. Trandafirilor, Nr.46, Telefon: 0253.378.622 Jud. Harghita JUDECATORIA MIERCUREA CIUC, Gheorghe Doja, Numarul 6, Telefon: 0266.311275 JUDECATORIA GHEORGHENI, STR. Kossuth Lajos, Numarul 4, Telefon: 0266.364902 JUDECATORIA ODORHEIU SECUIESC, Str. Bethlen Gabor nr. 1 JUDECATORIA TOPLITA, Str. Nicolae Balcescu, nr. 48, Telefon: 0266.341230 Jud. Hunedoara JUDECATORIA BRAD, STR. Avram Iancu, Numarul 36, Telefon: 0254.612639 JUDECATORIA DEVA, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 35, Telefon: 0254/214332 JUDECATORIA HATEG, Str. Mihai Viteazul nr. 9, langa Politia orasului, Telefon: 0254.770922 JUDECATORIA HUNEDOARA, Victoriei, Numarul 2, Telefon: 0254.712438 JUDECATORIA ORASTIE, Str. Gheorghe Baritiu nr. 10, Telefon: 0254.247582 JUDECATORIA PETROSANI, Bd 1 Decembrie 1918, Numarul 77, Telefon: 0254.541535 Jud. Ilfov JUDECATORIA BUFTEA, Buftea, strada Stirbei Voda nr.24, judetul Ilfov JUDECATORIA CORNETU, comuna Cornetu, sos. Alexandriei nr. 140, judeT Ilfov, cod 077070 Jud. Iași JUDECATORIA IASI Sectia civila - Iasi, str.Grigore Ureche, nr.3, bl. Gheorghe Sontu, parter, Telefon 0232.211250 Sectia penala - Iasi, str. Sf. Lazar nr. 2; telefon: 0232.255914 JUDECATORIA HIRLAU, Gheorghe Doja, Numarul 1, Telefon: 0232.722344 JUDECATORIA PASCANI, Gradinitei, Numarul 8, Telefon: 0232.762171 JUDECATORIA RADUCANENI, comuna Raducaneni, Telefon: 0232.292315 Jud. Maramureș JUDECATORIA BAIA MARE, B-dul Republicii nr. 2A, Telefon: 0262.218235 JUDECATORIA DRAGOMIRESTI, Str. Principala nr. 1086, Telefon: 0262.337005 JUDECATORIA SIGHETU MARMATIEI, Str. Corneliu Coposu nr. 2, Telefon: 0262.311470 JUDECATORIA ȘOMCUȚA MARE, Somesului, Numarul 17, Telefon: 0262.280033 JUDECATORIA TIRGU LĂPUȘ, Str. Liviu Rebreanu nr. 77, Telefon: 0262.384146 JUDECATORIA VIȘEU DE SUS, Nicolae Labis, Numarul 1, Telefon: 0262.355744 Jud. Mehedinți JUDECATORIA BAIA DE ARAMA, str. Nicu Pereanu nr. 8, judetul Mehedinti, Telefon: 0252.381021 JUDECATORIA DROBETA TURNU SEVERIN, Bd Carol I, Numarul 14, Telefon: 0252.403199 JUDECATORIA ORSOVA, str. 1 Decembrie 1918, nr. 20, Telefon: 0252.361593 JUDECATORIA STREHAIA, str. Republcii, nr. 197, Telefon: 0252.370030 JUDECATORIA VANJU MARE, str. Viilor, Numarul 5, Telefon: 0252.350436 Jud. Mureș JUDECATORIA TÂRGU MUREȘ, Justitiei, Numarul 1, Telefon: 0265.260919 JUDECATORIA LUDUȘ, STR. Republicii, Numarul 51B, Telefon: 0265.411095 JUDECATORIA REGHIN, str. Petru Maior, Numarul 45, Telefon: 0265.512191 JUDECATORIA SIGHIȘOARA, STR. Justitiei, Numarul 3, Telefon: 0265.771851 JUDECATORIA TÂRNĂVENI, STR. Republicii, Numarul 44, Telefon: 0265.443714 Jud. Neamț JUDECATORIA PIATRA NEAMT, Str. Mihai Eminescu nr. 30, Telefon: 0233.214019 JUDECATORIA BICAZ, STR. Republicii, Numarul 21, Telefon: 0233.254199 JUDECATORIA ROMAN, Pta Roman Voda, Numarul 1, Telefon: 0233.743858 JUDECATORIA TÂRGU NEAMȚ, Bd Stefan cel Mare, Numarul 53, Telefon: 0233.790844 Jud. Olt JUDECATORIA BALȘ, Str. Nicolae Balcescu nr. 1, Telefon: 0249.450300 JUDECATORIA CARACAL, Str. Iancu Jianu nr. 37, Telefon: 0244.511030 JUDECATORIA CORABIA, Str. C. A. Rosetti nr. 53, Telefon: 0244.563991 JUDECATORIA SLATINA, Str. Lipscani nr. 43, Telefon: 0244.435526 Jud. Prahova JUDECATORIA PLOIESTI, STR. Gheorghe Lazar, Numarul 6, Telefon: 0244.544781 JUDECATORIA CÂMPINA, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, Telefon: 0244.333045 JUDECATORIA MIZIL, str. Mihai Bravu, nr. 71, Telefon: 0244.251148 JUDECATORIA MORENI, 22 Decembrie 1989, Numarul 7, Telefon: 0245.665864 JUDECATORIA SINAIA, Aleea Dreptatii, nr. 1, Telefon: 0244.310951 JUDECATORIA VĂLENII DE MUNTE, Str. Tipografiei, nr. 1, Telefon: 0244.280946 Jud. Sălaj JUDECATORIA ȘIMLEUL SILVANIEI, Str. Iuliu Maniu nr. 1, Telefon: 0261.676696 JUDECATORIA ZALĂU, Str. Tudor Vladimirescu nr. 12, Telefon: 0244.612296 Jud. Satu-Mare JUDECATORIA CAREI, STR. 1 Decembrie 1918, Numarul 34, Telefon: 0261.861184 JUDECATORIA SATU-MARE, STR. Mihai Viteazul, Numarul 8, Telefon: 0261.713750 JUDECATORIA NEGREȘTI-OAȘ, Aleea Trandafirilor, Numarul 7, Telefon: 0261.855122 Jud. Sibiu JUDECATORIA AGNITA, Agnita, Str. Aurel Vlaicu nr. 8, Telefon: 0269.510875 JUDECATORIA MEDIAȘ, str. Unirii, Numarul 10, Telefon: 0269.845048 JUDECATORIA SĂLIȘTE, Pta Junior, Numarul 41, Telefon: 0269.553966 JUDECATORIA SIBIU, B-dul Victoriei nr. 11, Telefon: 0269.211207 JUDECATORIA AVRIG, Str. Gheorghe Lazar, nr. 2, Telefon: 0269.525226 Jud. Suceava JUDECATORIA SUCEAVA, STR. Stefan cel Mare, Numarul 62, Telefon: 0230.214948 JUDECATORIA FĂLTICENI, Str. Nicu Gane F.N, Telefon: 0230.544363 JUDECATORIA CÂMPULUNG MOLDOVENESC. Cal Bucovinei, Numarul 62, Telefon: 0230.314861 JUDECATORIA GURA HUMORULUI, Bd Bucovina, Numarul 21, Telefon: 0230.232422 JUDECATORIA RĂDĂUȚI, Pta Unirii, Numarul 64, Telefon: 0230.561828 JUDECATORIA VATRA DORNEI, STR. Mihai Eminescu, Numarul 15, Telefon: 0230.374341 Jud. Teleorman JUDECATORIA ALEXANDRIA, STR. Independentei, Numarul 22, Telefon: 0247.311975 JUDECATORIA ROșIORII DE VEDE, Str. Marasesti Nr.52, Telefon: 0247.466748 JUDECATORIA TURNU MĂGURELE, Str. 1 Decembrie nr. 6, Telefon: 0247.416045 JUDECATORIA VIDELE, STR.Republicii, Numarul 2, Telefon: 0247.453117 JUDECATORIA ZIMNICEA, Sediu: Str.Eroilor, nr.45, Telefon: 0247.368628 Jud. Timiș JUDECATORIA DETA, Deta, Str. Victoriei nr. 3 A, Telefon: 0256.390982 JUDECATORIA LUGOJ, Str. 20 Decembrie 1989 nr. 13, Telefon: 0256.352003 JUDECATORIA Sânnicolau Mare, Str. 16 Decembrie 1989 nr. 8, Telefon: 0256.370110 JUDECATORIA Timișoara, P-ta Tepes Voda nr. 2, Telefon: 0256.498054 JUDECATORIA Făget, str. 1 Decembrie 1918 nr. 3, Telefon: 0256.320962 Jud. Tulcea JUDECATORIA TULCEA, Str. Pacii nr. 83, Telefon: 0240.517845 JUDECATORIA BABADAG, Mihai Viteazu, Numarul 22, Telefon: 0240.561905 JUDECATORIA MĂCIN, STR. George Cosbuc, Numarul 2, Telefon: 0240.573128 Jud. Vâlcea JUDECATORIA RÂMNICU VÂLCEA, Str. Scoarul Revolutiei nr. 2, Telefon: 0250.731657 JUDECATORIA BREZOI, STR. Eroilor, Numarul 1, Telefon: 0250.778993 JUDECATORIA DRĂGĂȘANI, Str. Gib Mihaescu nr. 25, Telefon: 0250.810631 JUDECATORIA HOREZU, Str. 1 Decembrie nr. 8, Telefon: 0250.860879 JUDECATORIA BĂLCEȘTI, Str. 1 Decembrie nr. 1, Telefon: 0250.840379 Jud. Vaslui JUDECATORIA BÂRLAD, Str. Republicii nr. 277, Telefon: 0235.414621 JUDECATORIA HUȘI, Str. Al. Giugaru nr. 1, Telefon: 0235.480347 JUDECATORIA MURGENI, Str. Mihai Eminescu nr. 10, Telefon: 0235.426426 JUDECATORIA VASLUI, Str. Ing. Badea Romeo nr. 13, Telefon: 0235.311356 Jud. Vrancea JUDECATORIA FOCȘANI, str. Cuza Voda, nr. 8, Telefon: 0237.214000 JUDECATORIA ADJUD, Str. Copacesti, nr. 2-4, Telefon: 0237.642000 JUDECATORIA PANCIU, Str. Nicolae Titulescu,Nr. 53, Localitatea Panciu, Telefon: 0237.275325. (http://www.dreptonline.ro/institutii/judecatorii.php).

Anexe – model cereri

a) Model declarație căsătorie Declaraţia de căsătorie a fost dată şi __ semnată în faţa noastră. | PRIMĂRIA/SPCLEP | Am confruntat datele înscrise în declaraţie | ............... | cu cele din certificatele de naştere, care | | corespund întocmai. | Starea civilă | | Nr. .............. | Ofiţerul de stare civilă, | Din ........ 20... | ......................... |__| DECLARAŢIE DE CĂSĂTORIE Subsemnaţii: ................................................................................., (numele şi prenumele soţului) domiciliat în ....................................................., str. ........................................... nr. ...., bl. …...., sc. …...., et. …...., ap. …...., judeţul/sectorul ……….................., şi ................................................................................, (numele şi prenumele soţiei) domiciliată în ..................................................., str. ........................................... nr. ...., bl. ........., sc. ........, et. …....., ap. …....., judeţul/sectorul ..........................., în vederea căsătoriei pe care dorim să o încheiem, declarăm că: 1. Am luat cunoştinţă reciproc de starea sănătăţii noastre şi de prevederile art. 272 - 278 şi 282 din Legea nr. 287/2009 - Codul civil şi nu există nicio piedică legală pentru încheierea căsătoriei. 2. Am fost/nu am fost căsătorit/căsătorită. 3. Am ales regimul matrimonial ……………………….. . 4. După încheierea căsătoriei vom purta numele de familie: SOŢUL .............................. SOŢIA .............................. Ne legitimăm cu actul de identitate seria ..... nr. .............. şi actul de identitate seria ..... nr. .............. Cunoaştem că legea penală pedepseşte pe cei care fac declaraţii false. Declar că, cunosc/nu înţeleg limba română scris şi vorbit. Data ........... Semnăturile ............. .............. Întocmit act căsătorie nr. ……../20... Operat / transmis menţiuni Pe/la actele de naştere din registrul exemplarul I nr. ............... al localităţii .................................., pentru soţ nr. ............... al localităţii .................................., pentru soţie Trimis comunicare de menţiune cu Adresa nr. ...... din ................. la .......................................

a) Model cerere eliberare certificat de deces/ naștere Verificat identitatea solicitantului Înregistrat la nr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ofiţer de stare civilă delegat, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ din _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L.S. DOMNULE PRIMAR, Subsemnatul(a) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , fiul/fiica lui _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ şi al/a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

domiciliat(ă) în _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , strada/satul _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (comuna, oraşul, municipiul) nr. _ , bloc _ _ , scara _ , et. , ap. _ _ , judeţul /sectorul _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ titular(ă) al/a actului de identitate seria _ _ _ _ _ _ _ nr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , eliberat de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , vă rog să binevoiţi a-mi elibera certificatul de deces, sens în care fac următoarele precizări : numitul(a) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _a decedat la (gradul de rudenie cu solicitantul)

data de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , în localitatea _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , judeţul/sectorul _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Data Semnătura,

b) Model acțiune în contestarea recunoașterii de paternitate Instanța ..... Domnule Președinte, Subsemnatul ( nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ....., prenume ..... ), cu domiciliul/ reședința în ....., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal ( nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact ..... / asistat de ocrotitor legal ( nume....., prenume .....), în contradictoriu cu pârâtul/pârâții (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința în ....., având codul numeric personal ....., formulăm prezenta CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să constate că recunoașterea de paternitate formulată de către numitul ....., CNP ....., cu privire la copilul ....., născut la data de ....., CNP ....., nu corespunde adevărului și, în consecință, acesta nu este tatăl copilului în cauză; precum și (dacă este cazul -să dispună revenirea copilului la numele de familie purtat anterior recunoașterii, respectiv acela de ..... În fapt, arătăm că ..... În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile..... În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului/ probei cu expertiză judiciară în specialitatea ...... (după caz ). În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în .....xemplare. În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții (nume ..... , prenume .....) ....., cu domiciliul/ reședința în ....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... și solicităm citarea acestora. În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând ..... În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ....., solicităm încuviințarea următoarelor obiective ..... Solicităm judecarea cauzei în lipsă, în conformitate cu art.411 alin. (1) pct.2) din C. proc. civ. În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces. Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în ..... exemplare. Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... și procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/ delegația de reprezentare/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant. Data, Semnătura, Domnului Președinte al Judecătoriei…………

c) Model cerere acțiune privind partajarea bunurilor comune Instanța ..... Domnule Președinte, Subsemnatul ( nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ....., prenume ..... ), cu domiciliul/ reședința în ....., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal ( nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact ..... , în contradictoriu cu pârâtul(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința în ....., având codul numeric personal245 ..... , formulăm prezenta CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună următoarele: 1. să se constate că în timpul căsătoriei încheiate cu pârâtul la data de ..... și ( dupa caz) desfăcută la data de ..... , prin sentința civilă nr....., căsătorie în care se aplică/s-a aplicat regimul matrimonial al comunității legale/ (după caz) convenționale/ separației de bunuri (conform convenției matrimoniale nr.....), am dobândit următoarele bunuri comune în devălmășie/ (după caz)coproprietate....., în valoare de ...., respectivele bunuri aflându-se în prezent la ....., în detenția sau administrarea numitului ..... ; 2. (dacă este cazul) să se constate că în timpul căsătoriei am contractat următoarele datorii comune250 .....; 3. să se constate că la dobândirea bunurilor comune am avut cote de contribuție egale/ (după caz) că subsemnatul am avut o cotă de contribuție de .... % la dobândirea bunurilor comune sus/menționate; 4. să se dispună partajul bunurilor comune, prin atribuirea către subsemnatul, în natură, a următoarelor bunuri ....., în valoare de ..... și către pârât a următoarelor bunuri ....., în valoare de .....; 5. (dacă este cazul) să se dispună împărțirea datoriilor comune, prin obligarea subsemnatului la suportarea următoarelor datorii ..... și a pârâtului la suportarea următoarelor datorii ..... /(după caz) să fie obligat pârâtul la plata unei cote de ..... din ratele lunare/ la plata unei sume globale de ....., corespunzătoare părții care îi revine. 6. să se compenseze valoarea inegală a celor două loturi prin obligarea părții al cărei lot are o valoare mai mare la plata unei sulte compensatorii către celălalt soț. În fapt, arătăm că..... În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile..... În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale / probei cu interogatoriul pârâtului/ probei cu expertiză judiciară în specialitatea...... În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri...., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în ..... exemplare. În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții ( nume ..... , prenume .....) ....., cu domiciliul/ reședința în ....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... și solicităm citarea acestora. În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând……….. În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ....., solicităm încuviințarea următoarelor obiective..... Solicităm judecarea cauzei în lipsă în conformitate cu art.411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ. În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces/ (după caz) compensarea cheltuielilor de judecată. Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în ....exemplare. Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de..... și procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/ delegația de reprezentare/ copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant. Data, Semnătura, Domnului Președinte al Judecătoriei……………….

d) Model cerere acțiune pentru încuviințarea legăturilor personale cu minorul Instanța..... Domnule Președinte, Subsemnatul( nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ....., prenume ..... ), cu domiciliul/ reședința în ....., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal ( nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact..... , în contradictoriu cu pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința în ....., având codul numeric personal....., formulăm prezenta

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să-mi încuviințeze legăturile personale cu minorul ( nume....., prenume.....), născut la data de ....., CNP ....., după următorul program: - în fiecare săptămână / o dată la două săptămâni / lunar, de ....., ora ....., până ....., la ora .....; (și/sau, după caz); - ..... săptămâni în vacanța de vară, ..... săptămâni în vacanța de iarnă/ de Paște, alternativ, în perioada Crăciunului în anii pari/ impari, respectiv a Paștelui în anii pari/ impari; - de ziua de naștere a minorului, o dată la doi ani, în anii pari/ impari; la domiciliul meu /pârâtului/ la domiciliul numitului485 ....., situat în…. În fapt, arătăm că..... În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile……….. În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului ( după caz ). Solicităm ascultarea minorului de către instanța de judecată, în condițiile art.401 alin. 2 teza finală din C. civ. și întocmirea unui raport de anchetă psihosocială. În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri ...., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în ..... exemplare. În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții ( nume ..... , prenume .....) ....., cu domiciliul/ reședința în ....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... și solicităm citarea acestora. În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând……………….. Solicităm judecarea cauzei în lipsă, în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ. În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces. Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în ..... exemplare. Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... și procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/ delegația de reprezentare/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant. Data, Semnătura, Domnului Președinte al Judecătoriei e) Model cerere de încredințare în vederea adopției Instanța..... Domnule Președinte, Petenta DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI a județului/sectorului ....., cu sediul în ....., având CIF/CUI ....., cont bancar ....., prin reprezentant legal - director general/executiv ....., în contradictoriu cu intimații(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința în ....., având codul numeric personal ....., formulăm prezenta CERERE prin care solicităm instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța, să dispună: - încredințarea copilului ....., născut la data de ....., CNP ....., pentru o perioadă de 90 de zile, în vederea adopției, la intimatul/ intimații ......; precum și

 • stabilirea domiciliului copilului, pe perioada încredințării în vederea adopției, la intimat/intimați;
 • delegarea în favoarea intimatului/intimaților a exercițiului drepturilor și obligațiilor părintești, cu excepțiile prevăzute la art.43 alin.(1) teza a II-a și alin.(2) din Legea nr.273/2004. În fapt, arătăm că..... În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile..... În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri..... Totodată, solicităm ascultarea copilului de către instanța de judecată...... În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul712, în .....exemplare. Solicităm judecarea cauzei în lipsă, în conformitate cu art.411 alin. (1) pct.2) din C. proc. civ. Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în ..... exemplare. Precizăm că prezenta cerere este scutită de taxă judiciară de timbru, în conformitate cu prevederile art. 75 din Legea nr. 273/2004. Anexăm delegația de reprezentare. Data, Semnătura,

f) Model cerere acţiune privind decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti Instanța..... Domnule Președinte, Reclamanta DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUIa județului/sectorului ....., cu sediul în ....., având CIF/CUI ....., cont bancar ....., prin reprezentant legal - director general/executiv ....., în contradictoriu cu pârâții (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința în ....., având codul numeric personal ....., formulăm prezenta CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ prin care solicităm instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța, să dispună decăderea totală/parţială din exerciţiul drepturilor părinteşti a numitului/numiţilor (nume …. prenume …), în calitate de părinte/părinţi ai minorului/minorilor (nume …. prenume…..) În fapt, arătăm că..... În drept, ne întemeiem cererea pe dispozițiile..... În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului (după caz). Solicităm ascultarea minorului de către instanța de judecată, în condițiile art. 264 C. civ. și întocmirea unui referat de anchetă socială. În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în…………..exemplare. În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții (nume ..... , prenume .....) ....., cu domiciliul/ reședința în....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt..... și solicităm citarea acestora. În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului/pârâților cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând..... Solicităm judecarea cauzei în lipsă, în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ. Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în .....exemplare. Precizăm că prezenta cerere este scutită de taxă judiciară de timbru, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. 1 lit. e din OUG nr. 80/2013. Anexăm delegația de reprezentare. Data, Semnătura, Domnului Președinte al Judecătoriei

a) Model cerere instituire tutelă minor Instanța..... Domnule Președinte, Subsemnatul( nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința în ....., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal ( nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact..... în contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința în ....., având codul numeric personal....., formulăm prezenta

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună instituirea tutelei pentru minorul/a (nume …. prenume…), născut(ă) la data de … CNP… și numirea ca tutore…... În fapt, arătăm că ..... În drept, ne întemeiem cererea pe dispozițiile..... În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri. Solicităm ascultarea minorului de către instanța de judecată, în condițiile art. 264 C. civ. și întocmirea unui raport de anchetă psihosocială. În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul1280, în .....exemplare. Solicităm judecarea cauzei în lipsei, în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ. Menţionăm că acţiunea este scutită de plata taxei judiciare de timbru, în conformitate cu dispoziţiile art. 29 alin. 1 lit. e din OUG nr. 80/2013. Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în .....exemplare. Anexăm procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/ delegația de reprezentare/1284 copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant. Data, Semnătura b) Model cerere acțiune de divorț din culpă, pentru motive temeinice Instanța..... Domnule Președinte, Subsemnatu( nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ....., prenume ..... ), cu domiciliul/ reședința în ....., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal ( nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact ..... , în contradictoriu cu pârâtul(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința348 în ....., având codul numeric personal349 ....., formulăm prezenta

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună:

 • desfacerea căsătoriei încheiate între noi, părțile, la data de ....., înregistrată în registrul de stare civilă al localității ....., sub nr....., din culpa exclusivă a pârâtului/ (după caz) din culpa comună a soților, întrucât raporturile dintre soți sunt grav vătămate, iar continuarea căsătoriei nu mai este posibilă; - revenirea mea/ ( după caz ) a pârâtului la numele purtat anterior căsătoriei, respectiv acela de ..... / (după caz) păstrarea numelui dobândit prin căsătorie;
 • obligarea pârâtului la plata unei despăgubiri351 în cuantum de ....., reprezentând prejudiciul cauzat prin desfacerea căsătoriei, constând în .....;
 • obligarea pârâtului la o prestație compensatorie , constând în ....., în beneficiul subsemnatului; și (dacă este cazul):
 • stabilirea exercitării în comun a autorității părintești cu privire la minorul(ii ....., născut la data de ....., CNP ....., de către ambii părinți/ (după caz) exercitarea în mod exclusiv a autorității părintești cu privire la minorul (ii) ....., născut la data de ....., CNP ....., numai de către tată/mamă; - stabilirea locuinței minorului la tată/mamă; - obligarea tatălui/mamei la plata unei pensii de întreținere în favoarea minorului în cuantum de ..... / calculată în funcție de veniturile debitorului, reprezentând contribuția la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională ale minorului, de la data promovării acțiunii/ (după caz)de la data pronunțării sentinței de divorț și până la majoratul minorului; precum și (dacă este cazul) - încuviinţarea dreptului/tatălui mamei de a avea legături personale cu minorul/minorii, după următorul program de vizită:..... În fapt, arătăm că………………….. În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile..... În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului (după caz ). Totodată, solicităm întocmirea în cauză a raportului de anchetă psiho-socială361 și ascultarea minorului de către instanța de judecată. În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri363 ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în ..... exemplare. În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții ( nume ..... , prenume .....) ....., cu domiciliul/ reședințaîn ....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt..... și solicităm citarea acestora. În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând……………. În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată371 ocazionate de acest proces. Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în ..... exemplare. Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de .....și procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială374 copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant. Data Semnătura................. Domnului Președinte al Judecătoriei (http://portal.just.ro/Ghiduri/Ghid%20justitiabili%20modele%20de%20cereri%20in%20materia%20dreptului%20familiei.pdf).

Anexa 3 – Quizz

Fiecare întrebare de mai jos poate avea: toate răspunsurile corecte, niciun răspuns corect sau unul sau mai multe răspunsuri corecte. Încercuiți varianta/variantele corecte de răspuns.

 1. Dreptul familiei se referă la: a) totalitatea normelor juridice b) reglementează raporturile nepatrimoniale şi patrimoniale c) raporturile nepatrimoniale şi patrimoniale izvorăsc din căsătorie, rudenie, adopţie, etc. d) totalitatea normelor civile
 2. În materia autorității părintești: a) părintele minor care a împlinit vârsta de 14 ani are drepturile şi îndatoririle părinteşti cu privire la persoana şi bunurile copilului b) instanța sesizată cu o cerere privind stabilirea filiației copilului din afara căsătoriei este obligată să dispună asupra modului de exercitare a autorității părintești, fiind aplicabile prin asemănare dispoziţiile privitoare la divorţ c) părintele minor care a împlinit vârsta de 10 ani are drepturile şi îndatoririle părinteşti cu privire la persoana şi bunurile copilului d) după divorţ, autoritatea părintească revine în comun ambilor părinţi, afară de cazul în care instanţa decide altfel.
 3. În ce situații este interzisă adopția? a) adopția între frați. b) adopția între soți sau foști soți c) persoanelor care nu au capacitatea deplină de exercițiu (sub 18 ani) d) persoanelor cu boli psihice sau handicap mintal.
 4. Convenţia de partaj: a) trebuie încheiată în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute, dacă are ca obiect cel puţin unimobil, indiferent de valoarea acestuia b) este lovită de nulitate absolută, dacă un coproprietar, deşi avea capacitate de exerciţiu deplină, nu a participat la încheierea acesteia c) nu se poate încheia niciodată în ipoteza coproprietăţii forţate
 5. Care din următoarele situații constituie impedimente la căsătorie: a) existența unei căsătorii desfăcute a unuia dintre viitorii soți b) rudenia c) altă cetățenie decât cea română d) existența unui minor a unuia dintre viitorii soți
 6. X și Y au solicitat instanței de judecată să constate valabilitatea căsătoriei încheiate în fața preotului din localitatea de reședință a soției: a) Instanța a respins cu motivarea că nu mai căsătoria încheiată în fața ofițerului de stare civilă este valabilă b) Instanța a admis cererea motivând că libertatea religioasă nu poate fi împiedicată c) Instanța a respins cererea motivând că încheierea căsătoriei nu poate avea loc decât la domiciliul unuia dintre soți d) Niciuna din cele de mai sus
 7. Condițiile de incheiere și cauzele de nulitate ale căsătoriei se stabilesc: a) de către viitorii soți b) de către Primărie c) de Codul Penal d) de Codul Muncii
 8. Căsătoria poate fi desfăcută prin: a) declararea judecatorească a morții unuia dintre soți b) decesul unuia dintre soți c) Divorț d) Părăsirea unuia dintre soți
 9. În procedurile administrative sau judiciare care il privesc, ascultarea copilului este obligatorie dacă: a) a implinit 18 ani b) a implinit 10 ani c) a implinit 16 ani d) A implinit 7 ani

 10. In cazul ruperii logodnei sunt supuse restituirii: a) toate darurile pe care logodnicii le-au primit in considerarea logodnei b) toate darurile pe care logodnicii le-au primit pe durata logodnei in vederea căsătoriei c) darurile pe care logodnicii le-au primit in considerarea logodnei sau, pe durata acesteia, in vederea căsătoriei, cu excepția darurilor obișnuite d) toate darurile obișnuite de dinainte de logodnă

 11. Căsătoria se încheie: a) după 20 de zile de la afișarea declarației de căsătorie b) După 30 de zile de la afișarea declarației de căsătorie c) După 10 zile de la afișarea declaratiei de căsătorie, termen in care se cuprind atât data afișării cât și data incheierii ei. d) După 45 de zile de la afișarea declarației de căsăătorie
 12. Cererea de divorț trebuie depusă: a) La judecătoria din circumscripția în care se află ultima locuință comună a soților b) La judecătoria din circumscripția în care are domiciliul reclamantul c) La judecătoria din circumscripția în care are domiciliul pârâtul d) La Tribunal
 13. Decăderea din exercițiul drepturilor părintești: a) scutește părintele de obligația sa de a da intreținere copilului b) scutește părintele de obligația sa de a da intreținere copilului dacă există o hotărâre judecatorească in acest sens c) nu scutește părintele de obligația sa de a da intreținere copilului d) scutește părintele de obligația de a da întreținere copilului dacă acesta a împlinit vârsta de 10 ani.
 14. Adopția este nulă: a) Atunci când este fictivă b) Dacă s-a încheiat cu încălcarea condițiilor de fond și nu intervine nulitatea relativă c) Dacă s-a încheiat cu încălcarea condițiilor de formă și nu intervine nulitatea relativă d) În niciuna din situațiile de mai sus
 15. Divorțul din culpă poate fi cerut: a) Doar în fața instanței b) În fața notarului c) În fața ofițerului de stare civilă d) În fața primarului