Domeniul contraventional

Informarea cetățenilor din mediul urban privind domeniul contravențional

Cuprins

 1. Introducere

În cadrul proiectului „Creşterea transparenței, calității şi accesibilității serviciilor oferite cetățenilor de către sistemul judiciar, cu ajutorul tehnologiei”, se urmărește informarea cetățenilor din mediul urban privind domeniile de interes referitoare la justiție, creându-se astfel mijloacele necesare creșterii accesului la justiție al cetățenilor.

Sancțiunile din domeniul contravențional sunt poate cele mai comune și cel mai des întâlnite contravenții cu care se confruntă cetățenii, fiind implicați direct sau sunt interesați să știe cât mai multe despre acest domeniu.

Astfel, principalele sancțiuni contravenționale sunt:

 • „avertismentul;
 • amenda contravențională;
 • prestarea unei activități in folosul comunității” (https://www.juridice.ro/).

Domeniul de drept care reglementează juridic serviciile în domeniul amenzilor este dreptul civil și serviciile cu componente juridice, legate de justiție, implicate în domeniul amenziilor din cadrul secțiilor de poliție.

Important de reținut este faptul că, amenda poate fi însoțită și de pedeapsa cu închisoarea chiar dacă folosul material obţinut de infractor din comiterea faptei face obiectul confiscării speciale dispuse prin aceeaşi hotărâre.

Prin această documentare, dorim să informăm cetățenii din mediul urban cu privire la amenzile contravenționale.

 1. Instituții responsabile

Amenda contravențională

Amenda contravenţională este o sancţiune contravenţională principală cu caracter admnistrativ, reglementată la art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 alături de avertisment şi prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.

Amenzile nu sunt înscrise în cazier. Prin urmare, dacă sunteți sancționat printr-o amendă fixă sau o hotărâre penală sumară, acestea nu vor fi înscrise în cazierul dumneavoastră. O amendă pentru parcare, de exemplu, nu este o amendă penală, ci o sancțiune administrativă, prin urmare nici aceasta nu va fi consemnată în cazierul dumneavoastră.

În funcție de fapta săvârșită, instituțiile responsabile sunt:

 • Poliția locală
 • Consiliul local
 • Agenția Națională a finanțelor publice
 • Ministerul Afacerilor de Interne (Poliția Rutieră, vamală, Jandarmeria).

Una dintre instituțiile responsabile de aplicarea amenzilor contravenționale este poliția locală.

Principalele atribuții ale poliției locale sunt: a) În domeniul ordinii și liniștii publice, precum și al pazei bunurilor, poliția locală are următoarele atribuții:

 • „menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale
 • participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 • acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și procedează la încredințarea acestora serviciului public de asistență socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii;
 • asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;
 • participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, etc.

b) În domeniul circulației pe drumurile publice, poliția locală are următoarele atribuții:

 • asigură fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulației pe drumurile publice;
 • verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă asistență în zonele unde se aplică marcaje rutiere;
 • participă la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale (ex: ploi torențiale, ninsori, etc).

c) În domeniul disciplinei în construcții și al afișajului stradal, poliția locală are următoarele atribuții:

 • efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație de construire sau desființare, după caz, inclusiv a construcțiilor cu caracter provizoriu;
 • efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizația de executare a lucrărilor de reparații ale părții carosabile și pietonale;

d) În domeniul protecției mediului, poliția locală are următoarele atribuții:

 • controlează respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și industriale;
 • sesizează autorităților și instituțiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică” (https://lege5.ro/Gratuit/gm4tomzxhe/art-13-atributiile-politiei-locale-lege-155-2010?dp=gy3tomjyge3dk); Poliția locală poate acorda amenzi pentru următoarele:
 • pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;
 • pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
 • pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală,
 • pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap;
 • înaintează procesele-verbale de constatare a contravențiilor, în vederea aplicării sancțiunii, șefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism sau, după caz, președintelui consiliului județean, primarului unității administrativ-teritoriale în a cărui rază de competență s-a săvârșit contravenția sau persoanei împuternicite de aceștia.
 • pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români” (https://lege5.ro/)
 • pentru depozitarea şi colectarea gunoaielor şi a resturilor menajere
 • pentru nesupunerea ordinului dat de către autoritatea competentă, ca să repare sau să dărâme ziduri sau clădiri care amenință cu prăbușirea
 • conducătorului de automobil care, în contra regulamentului de circulație sau fără o justă necesitate, prin instrumente sonore sau prin manevrarea motorului, face astfel de zgomot încât turbură liniștea locuitorilor
 • aceluia care cauzează sau contribuie a cauza zgomot sau larmă, noaptea, turburând astfel liniștea locuitorilor, prin țipete, cântece sau petreceri
 1. Agenția Națională a Finanțelor Publice Aceasta poate intocmi și aplica amenzi pentru:
 • neplata taxelor și impozitelor
 • pentru cetățenii care nu își declară veniturile
 • nedepunerea la termenul prevăzut de lege a declarațiilor de înregistrare fiscală
 • depunerea de declaraţii recapitulative incorecte ori incomplete
 • refuzul de a prezenta organului financiar-fiscal bunurile materiale supuse impozitelor, taxelor, contribuţiilor datorate bugetului general consolidat, în vederea stabilirii realităţii declaraţiei fiscale;

Cetățenii pot apela instituțiile responsabile la sediile din localitatea în care au stabilit domiciliul.

Model de cereri

După cum s-a putut observa, domeniul contravențional cuprinde o gamă largă de sancțiuni contravenționale cu care cetățenii se pot confrunta de-a lungul timpului, de aceea este important și esențial ca aceștia să dețină informații și cu privire la principalele modele de cereri pe care le pot completa în funcție de situația cu care se confruntă.

Prin urmare, dorim să luați la cunoștință cum arată o cerere sau cum trebuie aceasta completată și in ce situații. Astfel principalele modele de cereri sunt:

 1. Model Plângere contravențională Acest model de cerere se va completa împotriva unui proces verbal de contravenție prin care se solicită anularea acestuia. Cererea trebuie să cuprindă date privind solicitantul și date despre procesul verbal contravențional, motivele plângerii, precizarea probelor și a martorilor dacă este cazul, data și semnătura.

 2. Model Plângere impotriva procesului-verbal de aplicare a sancțiunii contravenționale cu amendă Acest model de cerere poate fi completat atunci când dorim să anulăm sancțiunea faptei de care suntem acuzat, pe motiv de nevinovăție. Aceasta se depune la sediul poliției și trebuie să conțină informații despre solicitant, privind procesul verbal contravențional, motivele plângerii și motivele prin care ne susținem nevinovăția, data și semnătura.

 3. Legislație Amenda este o pedeapsă principală, constând într-o sumă de bani pe care cel amendat trebuie să o plătească statului. Sfera de aplicare a pedepsei amenzii a fost semnificativ extinsă prin noul Cod penal, crescând numărul infracţiunilor pentru care aceasta poate fi aplicată atât ca pedeapsă singulară, cât şi alternativ cu pedeapsa închisorii.

Amenzile contravenționale sunt reglementate de Ordonanța nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, Codul Civil, Codul Penal și Codul Fiscal.

Conform Ordonanței nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, amenda contravențională are caracter administrativ.

Cuantumul amenzii este reglementat în Codul Penal, astfel că la art. 61 privind stabilirea cuantumului amenzii, alin. 2 este precizat faptul că, cuantumul amenzii se stabilește prin sistemul zilelor-amendă, altfel spus, suma corespunzătoare unei zile-amendă poate fi cuprinsă între 10 lei și 500 lei și se înmulțește cu numărul zilelor-amendă, care poate avea un interval de timp cuprins între 30 de zile și 400 de zile. Astfel, valoarea unei zile-amendă este determinată având în vedere persoana inculpatului, în aşa fel încât amenda stabilită să fie percepută de cetățeanul inculpat ca o sancţiune reală, dar în acelaşi timp să nu îl pună pe cetățeanul vinovat în imposibilitate de a-şi îndeplini obligaţiile legale de întreţinere.

Tot Codul Penal reglementează limitele speciale ale zilelor-amendă, astfel că:

 • „60 și 180 de zile-amendă, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită numai pedeapsa amenzii
 • 120 și 240 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii pentru cel mult 2 ani.
 • 180 și 300 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani” (https://lege5.ro/).

Dacă prin infracţiunea săvârşită s-a urmărit obţinerea unui folos patrimonial, iar pedeapsa prevăzută de lege este numai amenda ori instanţa optează pentru aplicarea acestei pedepse, limitele speciale ale zilelor-amendă se pot majora cu o treime.

De asemenea, prin Ordonanța nr.2/2001, este reglementat limitele amenzilor stabilite prin hotărâri de consiliile locale ale orașelor și municipiilor sau ale consiliilor județene, limitele acestora fiind intre 250.000 lei și 25.000.000 lei.

În situația in care, cetățeanul vinovat a săvârșit mai multe contravenții, i se va aplica amendă pentru fiecare contravenție in parte.

În ceea ce privește termenul de prescripție a executării amenzii contravenționale este de 5 ani, la fel cu cel instituit pentru executarea creanțelor fiscale, ceea ce ar încălca dreptul contravenientului la un proces echitabil, deoarece, în materie penală, prescripția executării pedepsei amenzii este de 3 ani.

Conform Ordonanței nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, amenda contravențională are caracter administrativ.

Potrivit art.16 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, procesul verbal de constatare a contravenției, va cuprinde in mod obligatoriu:

 • „data și locul unde este încheiat;
 • numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator;
 • numele, prenumele, domiciliul și codul numeric personal ale contravenientului, descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea imprejurărilor care pot servi la aprecierea gravității faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
 • indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția;
 • indicarea societății de asigurări, in situația in care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație;
 • posibilitatea achitării, in termen de 15 zile de la data inmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumatate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ;
 • termenul de exercitare a căii de atac și instanță la care se depune plângerea” (Procedura-contestării-unui-proces-verbal-de-contravenție)

In situația in care, din conținutul unui proces verbal de constatare a contraventiei lipsesc una sau mai multe dintre aceste mențiuni, procesul verbal poate fi anulat. Procesul verbal de contravenție este un act administrativ autentic și beneficiază de prezumția de legalitate și de prezumție relativă.

În anul 2018 a fost adoptată Legea Nr. 203/2018 din 20 iulie 2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, prin care se reglementează „măsuri pentru facilitarea achitării amenzilor contravenționale prin constituirea unui cont unic de plată și simplificarea procedurilor de urmărire a încasării amenzilor” (https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie).

În ceea ce privește plata amenzilor, trebuie reținut că vei avea la dispoziție 15 zile în care poți achita jumătate din cuantumul amenzii din momentul în care o primești. Plata se poate face numerar la casieriile Trezoreriei Române sau la direcția taxe și impozite din cadrul unităților administrative ale oricărei localități aparții, sau online, fie prin internet banking, fie prin intermediul site-ului ghișeul.ro.

Este important să facem diferența între un drept și o obligație. Prelungirea termenului de la 48 de ore la 15 zile NU înseamnă că sunteți obligat să așteptați trecerea termenului de 15 zile pentru a vă putea achita amenda. Aveți posibilitatea să achitați în continuare suma minimă prevăzută în actul constatator chiar și în aceeași zi de la întocmirea lui. Termenul de 15 zile trebuie considerat drept răgaz pentru a putea efectua plata, sau în anumite situații pentru a contesta procesul verbal desigur, pentru motive temeinic justificate.

 1. Lista de documente de care instituția este responsabilă

Instituțiile responsabile sunt însărcinate cu următoarele documente:

Atentie: de adaugat tabel

Evenimentul de viață Instituția responsabilă Documente încălcarea regulilor de circulație Poliția Locală Certficat de constatare comiterea unui accident rutier Poliția Locală Proces verbal de constatare nedepunerea la termenul prevăzut de lege a declarațiilor de înregistrare fiscală ANAF Înștiințare de plată neplata taxelor și impozitelor ANAF Înștiințare de plată nesupunerea ordinului dat de către autoritatea competentă, ca să repare sau să dărâme ziduri sau clădiri care amenință cu prăbușirea Poliția locală Proces verbal contravențional nerespectarea orelor de liniște in bloc Poliția locală Proces verbal de constatare.

 1. Listă de proceduri de obținere a documentelor

Procedura întocmirii procesului verbal de contravenție

Procesul-verbal de contravenție, alcătuiește „un instrument de constatare a faptei săvârşite de către o persoană fizică sau juridică care se bucură de o prezumţie de adevăr şi autenticitate a menţiunilor făcute de către agentul constatator, procesul-verbal făcând dovada deplină până la proba contrară, fiind în sarcina petentului cel care contest procesul-verbal să facă această dovadă” (https://avocatdobrescu.ro/).

Acesta trebuie să cuprindă următoarele documente, in mod obligatorii:

 • „ data şi locul unde este încheiat;
 • numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator;
 • datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientului. În situaţia în care contravenientul este persoană juridică în procesul-verbal se vor face menţiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal ale acesteia, precum şi datele de identificare a persoanei care o reprezintă;
 • descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
 • indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia;
 • indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie;
 • posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate;
 • termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea;
 • obiecţiunile pe care le arată contravenientul împotriva oricăror menţiuni ale procesului-verbal” (https://avocatdobrescu.ro/).

Cum se comunică procesul-verbal de constatare a contravenției?

Procesul-verbal de contraventie se va înmâna sau, după caz, se va comunica, în copie, contravenientului. În ceea ce privește comunicarea, aceasta se face de către organul care a aplicat sancţiunea, în termen de cel mult două luni de la data aplicării acesteia.

În situaţia în care contravenientul a fost sancţionat cu amendă, precum şi dacă a fost obligat la despăgubiri, o dată cu procesul-verbal de contravenție, acestuia i se va comunica şi înştiinţarea de plată. În înştiinţarea de plată se va face menţiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii la instituţiile abilitate să o încaseze, potrivit legislaţiei în vigoare şi, după caz, a despăgubirii, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită.

Procedura contestării unui proces-verbal de contravenție

Termenul in care un astfel de Proces Verbal poate fi contestat este de 15 zile și curge de la data primirii procesului verbal de la agentul de poliție ori de la data la care documentul este primit prin poștă (în situația în care acesta a fost refuzat sau pentru că așa prevedea legea).

Efectul principal al depunerii unei astfel de contestații este acela al suspendării dispozițiilor executorii din Procesul Verbal.

Prin urmare toate sancțiunile care sunt cuprinse in Procesul Verbal sunt suspendate de drept prin depunerea contestației, suspendare care durează până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti.

Această procedură presupune depunerea unui dosar în două exemplare la instanța de judecată, unul pentru instanță și unul pentru comunicare, dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • „cererea de contestație a procesului-verbal, in care trebuie să formulați clar și concis ce anume solicitați instanței ( anularea procesului-verbal, schimbarea incadrarii din amenda in avertisment, diminuarea amenzii sau, in cazul in care ati plătit-o, restituirea ei);
 • In cazul in care nu vă puteți prezenta la proces, este bine sa mentionați că doriți judecarea cazului in lipsă.
 • taxa de timbru in valoare de 20 de lei, conform OUG nr. 80/2013;
 • copii lizibile după procesul-verbal, C.I. și alte documente care v-ar fi utile și doveditoare;
 • dacă este cazul, martori care pot confirma cele susținute de dvs. in cererea de contestație si care se pot prezenta la process” (Procedura-contestarii-unui-proces-verbal-de-contravenție).

Procedura privind anularea sau modificarea unui Proces Verbal de contravenție

În această situație, doar instanța deține capacitatea de a anua sau modifica un astfel de act. De aceea, cererea anulării sau a modificării unui proces verbal de contravenție se va realiza la judecătoria care are în circumscripție localitatea pe raza căreia s-a petrecut fapta care a atras răspunderea contravențională.

Termenul de introducere a unei astfel de acțiuni este de e 15 zile și curge de la data primirii Procesului Verbal de la agentul de poliție ori de la data la care documentul este primit prin poștă. Dacă, contestația se depune in termenul celor 15 zile calendaristice (nu lucrătoare) aceasta este admisibilă. Dacă contestația se depune după curgerea celor 15 zile cererea nu va mai fi admisă, iar procesul verbal va deveni executoriu așa cum este întocmit.

Principalul efect al acestei acțiuni este acela „al suspendării dispozițiilor executorii din Procesul Verbal. Prin urmare toate sancțiunile ce sunt cuprinse în Procesul Verbal sunt suspendate de drept prin depunerea contestației, suspendare care durează până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.

Atenție la acest aspect deoarece o hotărâre judecătorească în primă instanță, dacă nu este atacată cu apel, devine definitivă la finalul termenului de exercitare a apelului, iar dacă este atacată cu apel devine definitivă la pronunțarea soluției instanței de apel. Acest fapt produce efecte directe în privința Procesului Verbal contestat pentru că dispozițiile instanței devin executorii. Astfel dacă contestația a fost respinsă definitiv Procesul Verbal își reia forța executorie și trebuie pus în executare, contravenientul trebuind să îndeplinească cele dispuse în Procesul Verbal sau în Hotărârea instanței (în măsura în care instanța a modificat sancțiunea aplicată.

Comunicarea se face de către organul care a aplicat sancţiunea, în termen de cel mult două luni de la data aplicării acesteia.

În situaţia în care contravenientul a fost sancţionat cu amendă, precum şi dacă a fost obligat la despăgubiri, o dată cu procesul-verbal de contraventie, acestuia i se va comunica şi înştiinţarea de plată. În înştiinţarea de plată se va face menţiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii la instituţiile abilitate să o încaseze, potrivit legislaţiei în vigoare şi, după caz, a despăgubirii, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită.

În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuză să semneze procesul-verbal de contraventie, comunicarea acestuia, precum şi a înştiinţării de plată se face de către agentul constatator în termen de cel mult două luni de la data încheierii.

Comunicarea procesului-verbal şi a înştiinţării de plată se face prin poştă, cu aviz de primire, sau prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor” (Plângere-contraventională-anulare-proces-verbal-de-contravenție).

Procedura privind repunerea in termen a anulării unui process verbal de contravenție

În mod excepţional petentul poate fi repus în termenul de formulare al plângerii contravenţionale, numai dacă dovedeşte că întârzierea se datorează unor cauze temeinic justificate, astfel cum prevede art. 186 Cod procedură civilă.

Repunerea in termen presupune: (1) „Partea care a pierdut un termen procedural va fi repusă în termen numai dacă dovedeşte că întârzierea se datorează unor motive temeinic justificate. (2) În acest scop, partea va îndeplini actul de procedură în cel mult 15 zile de la încetarea împiedicării, cerând totodată repunerea sa în termen. În cazul exercitării căilor de atac, această durată este aceeaşi cu cea prevăzută pentru exercitarea căii de atac. (3) Cererea de repunere în termen va fi rezolvată de instanţa competentă să soluţioneze cererea privitoare la dreptul neexercitat în termen. În ceea ce priveşte obiectul plângerii contravenţionale, petentul poate exercita această cale de atac în scopul de a obţine anularea totală sau parţială a procesului-verbal de contravenţie; înlocuirea sancţiunii contravenţionale cu una mai uşoară; înlăturarea sancţiunilor contravenţionale complementare; repunerea în termenul de 48 de ore; intervenţia prescripţiei executării sancţiunii contravenţionale. Depunerea plângerii contravenţionale se face la instanșa unde este domiciuliul, depunerea la un alt organ decât instanţa de judecată nu atrage întreruperea termenului de decădere de 15 zile” (Plângere-contraventională-anulare-proces-verbal-de-contravenție). Cunoașterea acestor procedure va conduce la creșterea nivelului de informații deținute de către cetățenii din mediul urban și la cunoașterea drepturilor de care pot beneficia atunci când se confruntă cu probleme de ordin juridic.

 1. Exemple de spețe

Pentru înțelegerea mai bună a tuturor acestor informații de ordin juridic, au fost formulate spețe privind diferite situații cu care cetățenii s-au confruntat deja sau se pot confrunta sau despre care ar fi interesați să știe mai multe.

Precizăm faptul că, aceste spețe au fost preluate și modificate după cele existente pe http://www.euroavocatura.ro/jurisprudenta/2289/Proces-verbal_de_contraventie.

Speța nr.1 - Întocmirea unui Proces verbal contravențional La data de 27 martie 2020, Silviu a condus un autovehicul sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării a reieșit o îmbibație de alcool de 0,08 ml/‰ în sânge. Pentru acest lucru, inculpatului i-a fost intocmit proces verbal contravențional a fost amendat cu suma de 2000 lei.

Speța nr. 2 – Anularea procesului verbal de contravenție (imposibilitatea identificării aparatului radar folosit). Petentul L.D.M. a solicitat în contradictoriu cu intimatul GRSTM, anularea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria CLR nr. X/05. 02.2020. Solicitarea petentului a fost motivate prin faptul că, în momentul înregistrării vitezei respective, autoturismul pe care îl conducea îi indica o viteză de până în 65 km/h, iar în cuprinsul procesului-verbal contestat nu se găsesc datele necesare identificării aparatului radar folosit, aceasta reprezentând o gravă omisiune a agentului constatator. Lipsa acestor elemente în procesul-verbal atrage imposibilitatea de a se verifica legalitatea cinemometrului utilizat, motiv pentru care petentul apreciază că procesul-verbal este lovit de nulitate absolute. De asemenea, petentul a mai arătat că, sub aspectul condiţiilor de formă, procesul-verbal a fost încheiat cu încălcarea dispoziţiilor legale imperative, fapt ce atrage nulitatea absolută a acestuia, motivat de faptul că acesta nu cuprinde descrierea faptei contravenţionale cu arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei. A precizat că, agentul constatator nu a indicat în procesul-verbal seria aparatului radar (indicând doar tipul), care a înregistrat viteza autoturismului, aspecte ce au relevanţă cu privire la temeinicia şi legalitatea procesului-verbal.

Speța nr. 3 – plângere anulare process verbal de contravenție Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Cluj Napoca sub nr. 7659/320/2018, petentul D.M., în contradictoriu cu intimata Direcţia Generală de Poliţie a Mun. Cluj, Brigada de Poliţie Rutieră, a solicitat anularea procesului-verbal seria CJ nr. 1314387 din 02 iunie 2018, întocmit de intimată. In motivarea plângerii, petentul a arătat că nu a trecut pe culoarea roşie a semaforului şi a depăşit o singură maşină, cu mult înainte de a ajunge la semafor, dar nu a depus nici o probă pentru a-și susține nevinovăția. Astfel, prin sentinţa civilă nr. 7845 din 23 septembrie 2018, pronunţată de Cluj Napoca, s-a respins ca neîntemeiată plângerea, cu motivarea că petentul este vinovat de săvârşirea faptei reţinute în sarcina sa, cât timp nu a propus probe din care să rezulte contrariul, declaraţiile martorilor fiind înlăturate, având în vedere relaţiile dintre aceştia şi petent.

Speța nr. 4 - intocmire proces verbal contravențional În data de 30 august 2019, Denisa L. a fost oprită de un echipaj de la poliția rutieră, Covasna pentru încălcarea regulilor de circulație in mod repetat. Astfel, prin procesul-verbal intocmit de către polițiștii rutieri s-a reţinut săvârşirea a două contravenţii, respectiv neasigurarea la schimbarea direcţiei de mers către stânga şi neprezentarea în termen legal la poliţie pentru declararea accidentului, ambele fapte fiind sancţionate cu aplicarea amenzii contravenţionale prevăzute de clasa a ll-a de sancţiuni, pentru cea de-a doua faptă aplicându-se şi sancţiunea contravenţională complementară a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile. La rubrica „amendă stabilită”, agentul constatator a înscris amenda totală de 400 lei, corespunzătoare unui număr de 1+4 puncte amendă (egal 400 lei) şi 3 puncte penalizare. Prin intermediul proiectului, urmărim să îmbunătățim accesul la justiție, prin facilitarea accesului la justiție la informațiile juridice astfel încât cetățenii să cunoască principalele proceduri pentru fiecare domeniu de interes de care care aceștia s-au arătat interesați. Cunoașterea sancțiunilor contravenționale este un lucru esențial pe care toți cetățenii trebuie îl ia la cunoștință în vederea rezolvării, evitării situaților care ar duce la întocmirea sancțiunilor contravenționale.

 1. Scenariu educațional

În contextul creşterii informării cetățenilor cu privire la aspectele importante ale dreptului penal (proces penal) se impune elaborarea unui scenariu educațional pentru ca cetățenii să înțeleagă mai bine toate aceste aspecte. Educația juridică a cetățenilor trebuie văzută ca un proces continuu, astfel pornind de la speța nr. 1 de mai sus referitoare la amendarea conducătorului auto care a condus sub influența băuturilor alcoolice, dorim să dăm exemplu de așa nu, pentru a le arăta cetățenilor care sunt consecințele comiterii unei astfel de fapte, astfel a fost creat următoriul scenariu: În data de de 27 martie 2020, S. conducătorul unui autovehicul a fost oprit de un echipaj de poliție pe raza Mun. Cluj-Napoca, pintr-un control aleatoriu al cetățenilor aflați în trafic pentru buna fluidizare a traficului.

 • Bună ziua, Agent D.F.de la Brigada Rutieră. Vă rog să-mi prezentaţi documentele dumneavoastră şi ale maşinii.
 • Bună ziua, răspunse conducătorul auto. Era un șofer cu vârsta de până în 50 ani
 • Ați consumat băuturi alcoolice?, intrebă polițistul
 • Nu, răspunse conducătorul auto
 • Haideți să facem totuși o probă, spuse agentul de poliție După câteva minute, rezultatul apare pe etilotest.
 • Negativ, răspunse agentul de poliție,
 • Pe raza localității Măcin, ați fost surprins de radar conducând cu o viteză de peste 30 de km/h peste limita admisă. Vă voi intocmi proces verbal pentru depășirea vitezei legale în localitate, vă rog să așteptați în mașină, spuse agentul de poliție. După intocmirea procesului verbal, acesta este inmânat conducătorului auto.
 • În termen de 48h puteți plăti doar jumătate din amenda, spuse polițistul
 • Ok, mulțumesc, răspunse conducătorul auto.
 • Drumuri bune, răspunse polițistul. A doua zi, conducătorul auto merge la sediul poliției rutiere din localitatea sa pentru a se interesa cum poate contesta procesul verbal contravențional primit cu o zi inainte, deoarece agentul de poliție a omis să își treacă numele complet, precum și numele instituției pe care o reprezintă și nu a fost semnat de către agentul de poliție.
 • Bună ziua, spuse conducătorul,
 • Bună ziua,
 • Dră., mă puteți ajuta vă rog, cu niște informații privind contestarea unei amenzi?, intreabă conducătorul auto,
 • Sigur, despre ce fel de amendă este vorba, răspunse dra. Polițist,
 • Ieri, am fost amendat pentru depășirea limitei legale a vitezei de unde dintre colegii dvs. și vreau să contest această amendă, răspunse conducătorul auto.
 • Ceeea ce trebuie să faceți dvs. în această situație este ca până la expirarea celor 15 zile de la primirea amenzii, să depuneți o plângere la judecătoria cirscumscripției în care aveți domiciliul, răspunse d-ra.
 • Imi puteți arăta un model de astfel de cerere, vă rog frumos? întrebase conducătorul auto
 • Sigur, uitați aici. Trebuie să precizați următoarele: a) Numele și prenumele dvs. b) Suma amenzii c) Motivul pentru care contestați amenda d) dovada pentru intemeierea plângerea e) să anexați procesul verbal f) data la care depuneți cererea g) semnătura h) precizarea judecătoriei căreia vă adresați.
 • Vă mulțumesc foarte mult, spuse conducătorul auto.
 • Cu plăcere, la revedere! răspunse d-ra. Polițist.

Prin acest scenariu, urmărim să vă informăm privire la instituțiile responsabile de soluționarea litigiilor de contravenție și să învățați cum trebuie să procedați atunci când vă confruntați cu situații similare. Faptul că în ultimii ani au apărut mai multe opțiuni în ceea ce privește modalitatea de plată pentru amenzi, cât și prelungirea termenului în care poți achita jumătate din valoare până la 15 zile este îmbucurător pentru orice șofer. Însă cel mai bine ar fi să ții cont de reguli, pentru că astfel sigur vei putea sta liniștit.

Bibliografie 1. www.plângere-contraventională-anulare-proces-verbal-de-contravenție 2. www.plângere-contraventională-anulare-proces-verbal-de-contravenție 3. https://avocatdobrescu.ro/ 4. https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie 5. https://lege5.ro/ 6. www.legeaz.net/modele/contestatie-pv-contraventie-amenzi-rutiere/ 7. https://lege5.ro/Gratuit/gm4tomzxhe/art-13-atributiile-politiei-locale-lege-155-2010?dp=gy3tomjyge3dk 8. https://www.juridice.ro/ 9. http://www.euroavocatura.ro/jurisprudenta/2289/Proces-verbal_de_contraventie. 10. http://www.dreptonline.ro/institutii/judecatorii.php 11. http://www.justitia-romana.org/curtea-de-apel. 12. https://www.politiaromana.ro/ro/info-trafic/adrese-si-telefoane-ale-unitatilor-teritoriale-de-politie-rutiera-si-politie-transporturi

Anexa – model cereri

a) Model Plângere contravențională

                           DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) .............., domiciliat(a) in ................. Formulez: PLÂNGERE CONTRAVENȚIONALĂ impotriva procesului-verbal de contraventie nr. ........, din ............, incheiat de ..........., prin care, in baza art. ..., din .........., am fost sanctionat(a) cu a carui anulare o cer. Motivele plangerii: In fapt am fost sanctionat(a) cu ........... pentru faptul ca ............ In realitate, nu sunt vinovat(a) de savarsirea faptei, deoarece ............ motiv pentru care cer admiterea plangerii, ii anularea procesului verbal de contraventie citat. In drept, imi intemeiez plangerea pe dispozitiile art. 31 si art. 34 din Legea nr. 32/1968. In dovedirea motivelor enuntate inteleg sa ma folosesc de proba cu acte, proba cu expertiza tehnica si proba cu urmatorii martori: ........... .......... Data depunerii Semnatura,..........

b) Model Plângere impotriva procesului-verbal de aplicare a sancțiunii contravenționale cu amendă

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ............, domiciliat(a) in ..................... Formulez: PLÂNGERE CONTRAVENȚIONALĂ impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor nr. ........ din .......... incheiat de .......... prin care in baza art. 3 lit. ... din Legea nr. 61/1990 am fost sanctionat(a) cu ............. lei amenda contraventionala. Va rog sa admiteti aceasta plangere si sa anulati procesul-verbal de constatare a contraventiilor prin care mi s-a aplicat amenda in suma de ........ lei. Motivele plangerii: In fapt, prin procesul-verbal enuntat, am fost sanctionat(a) cu ......... lei amenda, retinandu-se in seama mea faptul ca .............. Consider ca sanctiunea care mi s-a aplicat este nelegala si netemeinica pentru ca .............. De aceea, cer admiterea plangerii si anularea procesului-verbal atacat. In drept, imi intemeiez plangerea pe dispozitiile art. 8 din Legea nr. 61/1990. Dovada o fac cu ................. Anexez procesul verbal a carui anulare o cer. Data depunerii Semnatura, .......... DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI .......................

c) Model contestație la procesul-verbal de contravenție pentru aplicarea mai multor amenzi C ă t r e Judecătoria ... Secţia Civilă Domnule Preşedinte,

Subsemnatul ..., domiciliat în ..., în temeiul art. 118 alineatul 1 din OUG nr. 195/2002 cu modificările ulterioare, formulez: PLÂNGERE împotriva procesului-verbal de contravenţie seria ... nr. ..., eliberat de Brigada Rutieră din cadrul M.A.I, la data de ..., ora ... Prin procesul verbal de contravenţie agentul constatator a consemnat că în ziua de ..., ora ..., autoturismul subsemnatului, ..., a fost oprit neregulamentar în intersecţia .... De asemenea, agentul a consemnat că atunci când mi s-au solicitat documentele am declarat că nu le posed asupra mea şi că la solicitarea sa de a comunica actele pentru identificare, aş fi demarat fiind necesară urmărirea până la intersecţia ... Faţă de situaţia reţinută de agentul constatator am formulat obiecţiuni, pe care acesta nu le-a menţionat în procesul verbal aşa cum prevede legea. Potrivit art. 16 (7) din Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor aşa cum a fost modificată, în momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoştinţa contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare. Obiecţiunile sunt consemnate distinct în procesul verbal la rubrica „Alte menţiuni", sub sancţiunea nulităţii procesului verbal de contravenţie. În fapt, la acea dată mă aflam staţionat temporar pe partea dreaptă, după staţia ..., în faţa magazinelor alimentare, pe str. ..., până în 10 m de la semaforul din intersecţia ... cu ... În jurul orelor ... s-a prezentat la maşina condusă de mine un poliţist care mi-a solicitat actele. Este real că nu am avut actele asupra mea, deoarece în acea zi am plecat foarte grăbit de acasă. Totuşi, aflându-mă în apropierea străzii pe care se află locuinţa mea, i-am cerut agentului permisiunea să merg să iau actele. În momentul următor, organul de poliţie s-a deplasat în spatele maşinii mele. Am intereptat acest gest ca o permisiune tacită din partea sa de a merge să-mi iau actele. Prin urmare, m-am deplasat cu maşina (cu viteză redusă) pe lângă maşina Poliţiei, am virat dreapta prin faţa Bancii ... în parcare căutând un alt loc pentru a staţiona. In acel moment agentul m-a urmat şi la ordinul său am părăsit maşina fiind invitat, contrar dispoziţiilor legale, în maşina Poliţiei. In nici un caz nu am fost ''urmărit'', pentru că intenţia mea nu a fost vădit aceea de a mă sustrage controlului Poliţiei! fapt ce rezultă atât din viteza redusă cu care m-am deplasat în căutarea altui loc de parcare cât şi distanţa mică pe care am parcurs-o până când am găsit acest loc (în jur de 100 metri). Sancţiunea care mi-a fost aplicată în acest sens este evident abuzivă. Poliţistul mi-a solicitat datele de identificare, ameninţâdu-mă făra nici un motiv că mă arestează. Am refuzat să semnez procesul verbal de contravenţie deoarece este fals faptul că aş fi nerespectat semnalele şi indicaţiile poliţistului rutier. Aceste obiecţiuni după cum v-am arătat, nu au fost consemnate aşa cum le-am formulat. Consider că, pentru acest motiv procesul-verbal este lovit de nulitate. (www.legeaz.net/modele/contestatie-pv-contraventie-amenzi-rutiere/).

a) Model Proces Verbal PROCES - VERBAL Seria Încheiat astăzi: ziua ||| luna ||| anul ||||| ora |||:||| în localitatea ___, județul/sector_ Agent constatator ____ din __ constat că: (grad profesional/funcție, nume, prenume) (unitatea) Dl./Dna. __, CNP |||||||||||||_|, act de ident. |___| seria ||| nr. |||||||, cu domiciliul/reședinţa în ____, str. _, nr. __, bl. __, sc. _, ap. __, sector/judeţ _. Nerezident, pașaport / document de trecere a frontierei seria |||||| nr. ||||||||||||, data eliberării_, stat emitent___. Pers. juridică ___, cu sediul în ___, str. _, nr. __, bl. _, sc. __, ap. _, sector/judeţ ___, CUI |||||||||||||, reprezentată de dl./dna. __, CNP |||||||||||||_|, act de ident. |___| seria ||| nr. |||||||, cu domiciliul/reședinţa în __, str. _, nr. __, bl. __, sc. _, ap. __, sector/judeţ ____. Nerezident, pașaport / document de trecere a frontierei seria |||||| nr. ||||||||||||, data eliberării_, stat emitent___. Fapta săvârșită este prevăzută de: art. _ din _ și sancţionată de art. ___ din ____ art. _ din _ și sancţionată de art. ___ din ____ art. _ din _ și sancţionată de art. ___ din ____ art. _ din _ și sancţionată de art. ___ din ____. Aplic: a) || AVERTISMENT / || AMENDĂ, în sumă de ___ lei; b) |_| SANCȚIUNE CONTRAVENȚIONALĂ COMPLEMENTARĂ: __ ____ c)CONFISCAREA: ____. Contravenientul poate achita în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, adică suma de _ lei. Contravenientul |__| nu este de față / |__| refuză /|__| nu poate să semneze procesul-verbal. Martor asistent ___, CNP ||||||||||||||. Alte mențiuni : ____ __ _. Vehicul nr. ____ asigurat cu poliţa nr. |||||||||_| la societatea_, valabilă până la |||||||||. Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării, la Judecătoria __. Agent constatator Martor asistent Contravenient Seria de evidență unică a procesului – verbal de contravenție Suma de plată reprezentând amenda (lei), jumătate din minimul prevăzut de lege care poate fi achitată în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului – verbal (lei) 1. PENTRU PERSOANELE FIZICE CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA: Cod Numeric Personal Contul unic 50.09.01, codul IBAN al contului unic: RO76TREZ999500901xxxxxxx 2. PENTRU PERSOANELE FIZICE FĂRĂ DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA: Numărul de identificare fiscală (se înscrie numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal sau „8609468” în situația în care persoana fizică nu are atribuit un astfel de număr) Contul unic 50.09.02, codul IBAN al contului unic: RO03TREZ999500902xxxxxxx. (http://sgg.gov.ro/legislativ/docs/2019/). Anexa 2 – date de contact instituții Tabel cu datele de contact ale Serviciilor Rutiere Teritoriale

Unitatea Adresa Tel/fax Email S.R. ALBA Alba Iulia, str. Piata I.C. Bratianu, nr. 1 B 0258.806.161 0258.815.698 relatiipublice@politiaalba.ro

S.R. ARGEȘ Pitesti, str,Victoriei nr.60 0248.607.000 0248.213.399 oug41.2016.sr@ag.politiaromana.ro

S.R. ARAD Arad, str. Andrei Şaguna nr. 103 0257.207.100 int. 20227 circulatie@ar.politiaromana.ro BRIGADA RUTIERĂ BUCUREȘTI Bucureşti, str. Logofăt Udrişte 9 – 15, Sector 3 021.323.30.30 021.323.75.60 021.323.45.95 bpr@b.politiaromana.ro S.R. BACĂU Bacău, str. Spiru Haret, nr. 3-5, 0234.202.056 int. 20196/20195 0234.537.247 oug41.2016.sr@bc.politiaromana.ro

S.R. BIHOR Oradea, P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 51/A 0259.412.433 0259.403.224 cabinet@bh.politiaromana.ro

S.R. BISTRIȚA NĂSĂUD Bistriţa, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1-3 0263.203.005 cabinet@bn.politia romana.ro S.R. BRĂILA Brăila, Calea Galaţi, nr. 28, 0239.612.724 int. 20662 oug41.2016.sr@br.politiaromana.ro

S.R. BOTOȘANI Botoşani, str. Cornişa, nr.10 0231.507.705 / 0231.507.726 oug41.2016.sr@bt.politiaromana.ro

S.R. BRAȘOV Brașov, str. N. Titulescu, nr. 28 0268.407.500 / oug41.2016.sr@bv.politiaromana.ro

S.R. BUZĂU Buzău, str. Chiristigii nr. 8-10 0238.402.014 / 0238.724.955 ipj@bz.politiaromana.ro

S.R. CĂLĂRAȘI Călăraşi, str. Republicii, nr. 44 0242.306.115 / Email: oug41.2016.sr@cl.politiaromana.ro

S.R. CARAȘ SEVERIN Reşiţa, str. Moise Groza 2-4 0255.224.955 oug41.2016.sr@cs.politiaromana.ro

S.R. CLUJ Cluj-Napoca, str. Albac nr.15 0264.432.727 oug41.2016.sr@cj.politiaromana.ro

S.R. CONSTANȚA Constanța, bd. I.C. Brătianu nr. 246 0241.503.504 circulație@ct.politiaromana.ro S.R. COVASNA Sf. Gheorghe, str. Kossuth Lajos nr. 1 0267.307.400 0267.314.273 circulatie@cv.politiaromana.ro

S.R. DÂMBOVIȚA Târgovişte, bd. I.E.Florescu nr.8 0245.611.892 oug41.2016.sr@db.politiaromana.ro

S.R. DOLJ Craiova, str. Vulturi, nr. 19 0251.407.500 oug41.2016.sr@dj.politiaromana.ro

S.R. GORJ Tg. Jiu, str. Traian, nr.2 0253.207.764 0253.211.545 cabinet@gj.politiaromana.ro

S.R. GALAȚI Galati, str. Domneasca nr. 102 0236.407.000 int.21522 0236.407.291 oug41.2016.sr@gl.politiaromana.ro

S.R. GIURGIU Giurgiu, bld. C.F.R. nr.9 0246.207.223 0246.219.754 circulatie@gr.politiaromana.ro

S.R. HUNEDOARA Deva, str. Mihai Eminescu, nr. 130 0254.227.954 0254.206.722 cabinet@hd.politiaromana.ro

S.R. HARGHITA Miercurea-Ciuc, str. Tudor ladimirescu nr. 34-36 0266.205.004 0266.371.751 cabinet@hr.politiaromana.ro

S.R. ILFOV București, șos. Fabrica de Glucoză nr. 5-7, sector 2 021.232.98.35 021.232.98.49 ipjilfov@if.politiaromana.ro

S.R. IALOMIȚA Slobozia, B-dul. Matei Basarab, nr. 13-15 0243.207625 cabinet@il.politiaromana.ro

S.R. IAȘI Iaşi, str. Otilia Cazimir nr. 14 0232.302.772 0232.302.714 oug41.2016.sr@is.politiaromana.ro

S.R. MEHEDINȚI Drobeta Turnu Severin, bd..Carol I nr.75 0252.305.221 0252.305225 oug41.2016.sr@mh.politiaromana.ro

S.R. MARAMUREȘ Baia Mare, str. Tineretului, nr. 10 0262.207.993 0262.215.200 cabinet@mm.politiaromana.ro S.R. MUREȘ Târgu Mureş, strada M. Kogălniceanu, nr. 14 0265.202.363 0265.202.370 oug41.2016.sr@ms.politiaromana.ro

S.R. NEAMȚ Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun nr.12 0233.212.177 0233.221.555 circulaţie@nt.politiaromana.ro S.R. OLT Slatina, bld. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 153 0249.406.500 int. 20836 0249.406.508 oug41.2016.sr@ot.politiaromana.ro

S.R. PRAHOVA Ploieşti, str. Vasile Lupu, nr.60 0244.595.340 oug41.2016.sr@ph.politiaromana.ro

S.R. SIBIU Sibiu, str. Revoluţiei nr. 4-6 0269.208.421 poliţia.sibiu@sb.politiaromana.ro

S.R. SĂLAJ Zalău, Str. Tudor Vladimirescu nr.14/a 0260.661.285 0260.612.786 circulatie@sj.politiaromana.ro

S.R. SATU MARE Satu Mare, Strada A.I. Cuza nr.5 0261.807.777 int. 20278 oug41.2016.sr@sm.politiaromana.ro

S.R. SUCEAVA Suceava, Str. Universităţii nr. 19 0230.203.680 0230.203.692 oug41.2016.sr@sv.politiaromana.ro

S.R. TELEORMAN Alexandria, str. Carpati nr. 7-9 0247.407.000 0247.310.121 oug41.2016.sr@tr.politiaromana.ro

S.R. TIMIȘ Timișoara, bd. Take Ionescu, nr.44-46 0256.402.053 0256.402.054 0256.402.477 rutiera@tm.politiaromana.ro

S.R. TULCEA Tulcea, str Spitalului nr. 2 0240.506.782 oug41.2016.sr@tl.politiaromana.ro

S.R. VÂLCEA Rm.Vâlcea, str. Raureni, nr. 146 0250.703.213 0250.703.223 oug41.2016.sr@vl.politiaromana.ro

S.R. VRANCEA Focşani, str.Cezar Bolliac, nr.12 0237.207.220 oug41.2016.sr@vn.politiaromana.ro

S.R. VASLUI Vaslui, str. Hagi Chiriac, nr.1 0235.303.017 0235.311.352 politia@vs.politiaromana.ro https://www.politiaromana.ro/ro/info-trafic/adrese-si-telefoane-ale-unitatilor-teritoriale-de-politie-rutiera-si-politie-transporturi De asemenea, atunci când dorim să depunem o plângere prin care să ne dovedim nevinovația cu privire la sancțiunea primită, instituția responsabilă pentru soluționarea acestor cereri este Judecătoria din localitatea în care aveți domiciliul, iar apelurile la sentințele date de către judecătorie pot fi depuse la Curtea de Apel. Datele de contact ale judecătoriilor sunt: Judecătorii ORAȘ ADRESĂ DATE DE CONTACT JUDECATORIA SECTORULUI 1 Bucuresti, Str. Danielopol Gheorghe nr. 2-4, sector 4, Telefon: 021.318.77.01 JUDECATORIA SECTORULUI 6 Str. Stirbei-Voda Numarul115, Telefon: 021.637.23.18 JUDECATORIA SECTORULUI 5 Bucuresti, Str. Splaiul Independentei nr. 5 sector 4 Telefon: 021.319.51.80 JUDECATORIA SECTORULUI 4 Bucuresti, , Str. Danielopol Gheorghe, nr. 2-4, sector 4 Telefon: 021.313.29.54 JUDECATORIA SECTORULUI 3 Str.Ilfov 6, sector 3, Bucuresti, Telefon: 021.313.29.90 JUDECATORIA SECTORULUI 2 Bucuresti, b-dul. Unirii, nr.37, sectorul 3, Telefon: 021.408.36.00 JUDECATORIA AIUD Str. Morii, Numarul 7A, Telefon: 0258.863153 JUDECATORIA ALBA IULIA Piata Iuliu Maniu nr. 24, Telefon: 0258.811327 JUDECATORIA SEBEȘ Str. Lucian Blaga, Numarul 47, Telefon: 0258.733146 JUDECATORIA CÂMPENI Str. Mestesugarilor, nr. 2, Telefon: 0258.771322

Județul Date de contact Judecătorie Judetul Arad JUDECATORIA ARAD: Bd G-ral Vasile Milea, Numarul 2-4, Telefon: 0257.253.630 JUDECATORIA CHISINEU-CRIS – STR. Infratirii, Numarul 87, Telefon: 0257.350692 JUDECATORIA INEU - Cal Republicii, Numarul 26, Telefon: 0257.511309 JUDECATORIA LIPOVA –str. Sava Brancovici, Numarul 27, Telefon: 0257.563131 JUDECATORIA GURA HONT - str. Crisan nr. 1, Gurahont, Telefon: 0257.316.560 Jud. Argeș JUDECATORIA PITESTI - B-dul Eroilor nr. 3-5, Telefon: 0248.224.018 JUDECATORIA CÂMPULUNG – str. Emilian Paveliu, nr.2, Campulung-Muscel, Telefon: 0248.512.016 JUDECATORIA CURTEA DE ARGES – str. Negru Voda, nr. 83, Campulung-Muscel, Telefon: 0248.722.370 JUDECATORIA COSTESTI – str. Victoriei, nr. 72, Costesti - Arges, Telefon: 0248.672.861 JUDECATORIA TOPOLOVENI - Calea Bucuresti, nr. 111, Topoloveni - Arges, Telefon: 0248.666.813 Jud. Bacău JUDECATORIA BACAU - Str. Oituz nr. 20, Telefon: 0234.512.629 JUDECATORIA BUHUSI – str. Doctor Davila, Numarul 1, Telefon: 0234.265744 JUDECATORIA MOINESTI – str. Vasile Alecsandri, Numarul 34, Telefon: 0234.365662 JUDECATORIA ONESTI – str. Tineretului, Numarul 1, Telefon: 0234.311224 JUDECATORIA PODU TURCULUI – str. Tudor Vladimirescu Numarul 196, Telefon: 0234.289630 Jud. Bihor JUDECATORIA ORADEA - str. Parcul Traian nr. 10, Telefon: 0359.432756 JUDECATORIA ALESD - Str. Unirii, Numarul 5, Telefon: 0259.341794 JUDECATORIA BEIUS - Str. Horia, Numarul 11, Telefon: 0259.321433 JUDECATORIA MARGHITA - Str. Tudor Vladimirescu, Numarul 2, Telefon: 0259.362527 JUDECATORIA SALONTA - Str. Oradiei, nr. 2, Telefon: 0259.372556 Jud. Bistrița-Năsăud JUDECATORIA BECLEAN - Str. Piata Libertatii, Nr.13, Telefon: 0263.343817 JUDECATORIA BISTRITA - Str. Alba Iulia, Nr.1, etaj 1, Bistrita, Telefon: 0263.212452 JUDECATORIA NASAUD - Str. Vasile Nascu, nr.49, Nasaud, Telefon: 0263.361058 Jud. Botoșani Judetul Botosani JUDECATORIA BOTOSANI - Bd. Mihai Eminescu nr. 60, Botosani, Telefon: 0231.511017 JUDECATORIA DARABANI - Str. 1 Decembrie, nr. 158-160, Darabani, Telefon: 0231.631269 JUDECATORIA DOROHOI - Str. Postei nr. 1, Dorohoi, Telefon: 0231.611555 JUDECATORIA SAVENI- Str. Dr. Ciuca nr. 1, Saveni, Telefon: 0231.540319 Jud. Brașov JUDECATORIA BRASOV - Bd. 15 noiembrie, nr 45, Brasov, Telefon: 0268.419615 JUDECATORIA FAGARAS - Str. Doamna Stanca nr. 27, Fagaras, Telefon: 0268.211159 JUDECATORIA RUPEA - Str. Republicii nr. 155, Rupea, Telefon: 0268.260260 JUDECATORIA ZARNESTI - Str. Mitropolit Ion Metianu nr. 7, Zarnesti, Telefon: 0268.51578

Jud. BRĂILA JUDECATORIA BRAILA - Cal Calarasilor, Numarul 47, Telefon: 0239.615120 JUDECATORIA FAUREI- Str. Pacii, Numarul 7 JUDECATORIA INSURATEI - Str. Lacu Rezii, Numarul 97, Telefon: 0239.660171 Jud. Buzău JUDECATORIA BUZAU- Bd. Nicolae Balcescu nr. 8, Buzau, Telefon: 0238.719440 JUDECATORIA PATARLAGELE - str.Principala, nr.509, Patarlagele, Telefon: 0238.550156 JUDECATORIA POGOANELE - Str.Unirii, nr.51, Pogoanele, Telefon: 0238.552513 JUDECATORIA RAMNICU-SARAT- str. Gheorghita Lupescu nr. 7, Rm-Sarat, Telefon: 0238.563992 Jud. Caraș-Severin JUDECATORIA RESITA- Horea, Numarul 2-4, Telefon: 0255.213135 JUDECATORIA BOZOVICI- Mihai Eminescu, Numarul 247, Telefon: 0255.242475 JUDECATORIA CARANSEBES- Str. Mihai Viteazu nr. 2, Caransebes, Telefon: 0255.511210 JUDECATORIA MOLDOVA NOUA- 1 Decembrie 1918, Numarul 21, Moldova Noua, Telefon: 0255.541329 JUDECATORIA ORAVITA - Piata Revolutiei nr. 2, Oravita, Telefon: 0255.571954 Jud. Călărași JUDECATORIA CALARASI- Str. Bucuresti nr. 106, Calarasi, Telefon: 0242.316.053 JUDECATORIA OLTENITA - Bd. Tineretului nr. 123, Oltenita, Telefon: 0242.511880 JUDECATORIA LEHLIU GARA - Str. Pompierilor nr. 3-4, Lehliu Gara, Telefon: 0242.640.823 Jud. Cluj JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA - Calea Dorobantilor, nr. 2, Cluj Napoca, Telefon: 0264.596111 JUDECATORIA DEJ- str. 16 Februarie, nr. 2-4, Dej, Telefon: 0264.212110 JUDECATORIA TURDA- Pta Republicii, Numarul 5, Telefon: 0264.311985 JUDECATORIA GHERLA - str. Bobalna nr. 55, Gherla, Telefon: 0264.243251 JUDECATORIA HUEDIN – str. Avram Iancu, Numarul 2, Huedin, Telefon: 0264.351788 Jud. Constanța JUDECATORIA CONSTANTA - Str. Traian, Numarul 53, Telefon: 0241.617760 JUDECATORIA MANGALIA – str. Mircea cel Batran, Numarul 4, Telefon: 0241.755567 JUDECATORIA MEDGIDIA – str. Independentei, Numarul 14, Telefon: 0241.810287 JUDECATORIA HARSOVA- Strada Sos. Constantei, nr. 6, Telefon: 0241.871500 Jud. Dâmbovița JUDECATORIA GAESTI, Str. 22 Decembrie 1989, nr. 91, Telefon: 0245.666.045 JUDECATORIA RACARI – str. Ana Ipatescu, Numarul 88, Telefon: 0245.658 744 JUDECATORIA TARGOVISTE – STR. Bulevardul Independentei, nr. 34, Telefon: 0245.615298 JUDECATORIA PUCIOASA - Bd-ul. Garii nr. 10, Telefon: 0245.762255 Jud. Dolj JUDECATORIA CRAIOVA, Str. A. I. Cuza nr. 30, Telefon: 0251.414060 JUDECATORIA BAILESTI – STR. Victoriei, Numarul 46, Telefon: 0251.311717 JUDECATORIA CALAFAT - Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 27, Telefon: 0251.231910 JUDECATORIA FILIASI - Racoteanu, Numarul 208, Telefon: 0251.441687 JUDECATORIA SEGARCEA - str. Unirii, nr. 60, Telefon: 0251.210327 Jud. Covasna JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE – str. Kriza Janos, Numarul 2, Telefon: 0267.315072 JUDECATORIA INTORSURA BUZAULUI - Str. Hanului, Numarul 4, Telefon: 0267.371598 JUDECATORIA TARGU SECUIESC- Str. Ady Endre nr. 5, Telefon: 0267.361259 Jud. Galați JUDECATORIA BUFTEA, Str. Brailei nr. 153, Galati, Telefon: 0236/460331 JUDECATORIA TARGU BUJOR, Str. Justitiei nr. 24, Telefon: 0236/340749 JUDECATORIA TECUCI, Str. Costache Racovita nr. 28 bis, Municipiul Tecuci, Telefon: 0236/820039 Jud. Giurgiu JUDECATORIA BOLINTIN VALE, Str. Republicii, Bolintin Vale, Telefon: 0246.270.867 JUDECATORIA GIURGIU, Str. Portului Nr. 13, Giurgiu, Telefon: 0246.212.725 Jud. Gorj JUDECATORIA TARGU JIU, Tudor Vladimirescu, Numarul 34, Telefon: 0253.212.666 JUDECATORIA MOTRU, Aleea Trandafirilor, Nr.3b, Telefon: 0253.410.542 JUDECATORIA NOVACI, Parangului Numarul 57, Telefon: 0253.466.498 JUDECATORIA TARGU CARBUNESTI, Str. Trandafirilor, Nr.46, Telefon: 0253.378.622 Jud. Harghita JUDECATORIA MIERCUREA CIUC, Gheorghe Doja, Numarul 6, Telefon: 0266.311275 JUDECATORIA GHEORGHENI, STR. Kossuth Lajos, Numarul 4, Telefon: 0266.364902 JUDECATORIA ODORHEIU SECUIESC, Str. Bethlen Gabor nr. 1 JUDECATORIA TOPLITA, Str. Nicolae Balcescu, nr. 48, Telefon: 0266.341230 Jud. Hunedoara JUDECATORIA BRAD, STR. Avram Iancu, Numarul 36, Telefon: 0254.612639 JUDECATORIA DEVA, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 35, Telefon: 0254/214332 JUDECATORIA HATEG, Str. Mihai Viteazul nr. 9, langa Politia orasului, Telefon: 0254.770922 JUDECATORIA HUNEDOARA, Victoriei, Numarul 2, Telefon: 0254.712438 JUDECATORIA ORASTIE, Str. Gheorghe Baritiu nr. 10, Telefon: 0254.247582 JUDECATORIA PETROSANI, Bd 1 Decembrie 1918, Numarul 77, Telefon: 0254.541535 Jud. Ilfov JUDECATORIA BUFTEA, Buftea, strada Stirbei Voda nr.24, judetul Ilfov JUDECATORIA CORNETU, comuna Cornetu, sos. Alexandriei nr. 140, judeT Ilfov, cod 077070 Jud. Iași JUDECATORIA IASI Sectia civila - Iasi, str.Grigore Ureche, nr.3, bl. Gheorghe Sontu, parter, Telefon 0232.211250 Sectia penala - Iasi, str. Sf. Lazar nr. 2; telefon: 0232.255914 JUDECATORIA HIRLAU, Gheorghe Doja, Numarul 1, Telefon: 0232.722344 JUDECATORIA PASCANI, Gradinitei, Numarul 8, Telefon: 0232.762171 JUDECATORIA RADUCANENI, comuna Raducaneni, Telefon: 0232.292315 Jud. Maramureș JUDECATORIA BAIA MARE, B-dul Republicii nr. 2A, Telefon: 0262.218235 JUDECATORIA DRAGOMIRESTI, Str. Principala nr. 1086, Telefon: 0262.337005 JUDECATORIA SIGHETU MARMATIEI, Str. Corneliu Coposu nr. 2, Telefon: 0262.311470 JUDECATORIA ȘOMCUȚA MARE, Somesului, Numarul 17, Telefon: 0262.280033 JUDECATORIA TIRGU LĂPUȘ, Str. Liviu Rebreanu nr. 77, Telefon: 0262.384146 JUDECATORIA VIȘEU DE SUS, Nicolae Labis, Numarul 1, Telefon: 0262.355744 Jud. Mehedinți JUDECATORIA BAIA DE ARAMA, str. Nicu Pereanu nr. 8, judetul Mehedinti, Telefon: 0252.381021 JUDECATORIA DROBETA TURNU SEVERIN, Bd Carol I, Numarul 14, Telefon: 0252.403199 JUDECATORIA ORSOVA, str. 1 Decembrie 1918, nr. 20, Telefon: 0252.361593 JUDECATORIA STREHAIA, str. Republcii, nr. 197, Telefon: 0252.370030 JUDECATORIA VANJU MARE, str. Viilor, Numarul 5, Telefon: 0252.350436 Jud. Mureș JUDECATORIA TÂRGU MUREȘ, Justitiei, Numarul 1, Telefon: 0265.260919 JUDECATORIA LUDUȘ, STR. Republicii, Numarul 51B, Telefon: 0265.411095 JUDECATORIA REGHIN, str. Petru Maior, Numarul 45, Telefon: 0265.512191 JUDECATORIA SIGHIȘOARA, STR. Justitiei, Numarul 3, Telefon: 0265.771851 JUDECATORIA TÂRNĂVENI, STR. Republicii, Numarul 44, Telefon: 0265.443714 Jud. Neamț JUDECATORIA PIATRA NEAMT, Str. Mihai Eminescu nr. 30, Telefon: 0233.214019 JUDECATORIA BICAZ, STR. Republicii, Numarul 21, Telefon: 0233.254199 JUDECATORIA ROMAN, Pta Roman Voda, Numarul 1, Telefon: 0233.743858 JUDECATORIA TÂRGU NEAMȚ, Bd Stefan cel Mare, Numarul 53, Telefon: 0233.790844 Jud. Olt JUDECATORIA BALȘ, Str. Nicolae Balcescu nr. 1, Telefon: 0249.450300 JUDECATORIA CARACAL, Str. Iancu Jianu nr. 37, Telefon: 0244.511030 JUDECATORIA CORABIA, Str. C. A. Rosetti nr. 53, Telefon: 0244.563991 JUDECATORIA SLATINA, Str. Lipscani nr. 43, Telefon: 0244.435526 Jud. Prahova JUDECATORIA PLOIESTI, STR. Gheorghe Lazar, Numarul 6, Telefon: 0244.544781 JUDECATORIA CÂMPINA, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, Telefon: 0244.333045 JUDECATORIA MIZIL, str. Mihai Bravu, nr. 71, Telefon: 0244.251148 JUDECATORIA MORENI, 22 Decembrie 1989, Numarul 7, Telefon: 0245.665864 JUDECATORIA SINAIA, Aleea Dreptatii, nr. 1, Telefon: 0244.310951 JUDECATORIA VĂLENII DE MUNTE, Str. Tipografiei, nr. 1, Telefon: 0244.280946 Jud. Sălaj JUDECATORIA ȘIMLEUL SILVANIEI, Str. Iuliu Maniu nr. 1, Telefon: 0261.676696 JUDECATORIA ZALĂU, Str. Tudor Vladimirescu nr. 12, Telefon: 0244.612296 Jud. Satu-Mare JUDECATORIA CAREI, STR. 1 Decembrie 1918, Numarul 34, Telefon: 0261.861184 JUDECATORIA SATU-MARE, STR. Mihai Viteazul, Numarul 8, Telefon: 0261.713750 JUDECATORIA NEGREȘTI-OAȘ, Aleea Trandafirilor, Numarul 7, Telefon: 0261.855122 Jud. Sibiu JUDECATORIA AGNITA, Agnita, Str. Aurel Vlaicu nr. 8, Telefon: 0269.510875 JUDECATORIA MEDIAȘ, str. Unirii, Numarul 10, Telefon: 0269.845048 JUDECATORIA SĂLIȘTE, Pta Junior, Numarul 41, Telefon: 0269.553966 JUDECATORIA SIBIU, B-dul Victoriei nr. 11, Telefon: 0269.211207 JUDECATORIA AVRIG, Str. Gheorghe Lazar, nr. 2, Telefon: 0269.525226 Jud. Suceava JUDECATORIA SUCEAVA, STR. Stefan cel Mare, Numarul 62, Telefon: 0230.214948 JUDECATORIA FĂLTICENI, Str. Nicu Gane F.N, Telefon: 0230.544363 JUDECATORIA CÂMPULUNG MOLDOVENESC. Cal Bucovinei, Numarul 62, Telefon: 0230.314861 JUDECATORIA GURA HUMORULUI, Bd Bucovina, Numarul 21, Telefon: 0230.232422 JUDECATORIA RĂDĂUȚI, Pta Unirii, Numarul 64, Telefon: 0230.561828 JUDECATORIA VATRA DORNEI, STR. Mihai Eminescu, Numarul 15, Telefon: 0230.374341 Jud. Teleorman JUDECATORIA ALEXANDRIA, STR. Independentei, Numarul 22, Telefon: 0247.311975 JUDECATORIA ROșIORII DE VEDE, Str. Marasesti Nr.52, Telefon: 0247.466748 JUDECATORIA TURNU MĂGURELE, Str. 1 Decembrie nr. 6, Telefon: 0247.416045 JUDECATORIA VIDELE, STR.Republicii, Numarul 2, Telefon: 0247.453117 JUDECATORIA ZIMNICEA, Sediu: Str.Eroilor, nr.45, Telefon: 0247.368628 Jud. Timiș JUDECATORIA DETA, Deta, Str. Victoriei nr. 3 A, Telefon: 0256.390982 JUDECATORIA LUGOJ, Str. 20 Decembrie 1989 nr. 13, Telefon: 0256.352003 JUDECATORIA Sânnicolau Mare, Str. 16 Decembrie 1989 nr. 8, Telefon: 0256.370110 JUDECATORIA Timișoara, P-ta Tepes Voda nr. 2, Telefon: 0256.498054 JUDECATORIA Făget, str. 1 Decembrie 1918 nr. 3, Telefon: 0256.320962 Jud. Tulcea JUDECATORIA TULCEA, Str. Pacii nr. 83, Telefon: 0240.517845 JUDECATORIA BABADAG, Mihai Viteazu, Numarul 22, Telefon: 0240.561905 JUDECATORIA MĂCIN, STR. George Cosbuc, Numarul 2, Telefon: 0240.573128 Jud. Vâlcea JUDECATORIA RÂMNICU VÂLCEA, Str. Scoarul Revolutiei nr. 2, Telefon: 0250.731657 JUDECATORIA BREZOI, STR. Eroilor, Numarul 1, Telefon: 0250.778993 JUDECATORIA DRĂGĂȘANI, Str. Gib Mihaescu nr. 25, Telefon: 0250.810631 JUDECATORIA HOREZU, Str. 1 Decembrie nr. 8, Telefon: 0250.860879 JUDECATORIA BĂLCEȘTI, Str. 1 Decembrie nr. 1, Telefon: 0250.840379 Jud. Vaslui JUDECATORIA BÂRLAD, Str. Republicii nr. 277, Telefon: 0235.414621 JUDECATORIA HUȘI, Str. Al. Giugaru nr. 1, Telefon: 0235.480347 JUDECATORIA MURGENI, Str. Mihai Eminescu nr. 10, Telefon: 0235.426426 JUDECATORIA VASLUI, Str. Ing. Badea Romeo nr. 13, Telefon: 0235.311356 Jud. Vrancea JUDECATORIA FOCȘANI, str. Cuza Voda, nr. 8, Telefon: 0237.214000 JUDECATORIA ADJUD, Str. Copacesti, nr. 2-4, Telefon: 0237.642000 JUDECATORIA PANCIU, Str. Nicolae Titulescu,Nr. 53, Localitatea Panciu, Telefon: 0237.275325. (http://www.dreptonline.ro/institutii/judecatorii.php).

CURTEA DE APEL: Curtea de APEL date de contact CURTEA DE APEL ALBA IULIA Adresa: Alba Iulia, str. I.C. Brătianu, nr. 1 Tel.: 0258810289 ; 0258810293; CURTEA DE APEL BUCUREŞTI Adresa: Bucureşti, Spl. Independenţei, nr. 5, sectorul 4 Tel.: 0213195181 ; 0213195183 ; 0372125300; 0213195180 ; CURTEA DE APEL CRAIOVA Adresa: Craiova, str. C. Brancusi, nr. 5A Tel.: 0251418568; 0351403100; CURTEA DE APEL ORADEA Adresa: Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr. 12 Tel.: 0259426883; 0259426884; 035941002 ; 0359410033; Fax: 0259426881; CURTEA DE APEL SUCEAVA Adresa: Suceava, str. Ştefan cel Marem nr. 62 Tel.: 0230216321; CURTEA DE APEL BACĂU Adresa: Bacău, str. Cuza Vodă, nr. 1 Tel.: 0234513678 ; 0234514750 ; 0234513296 ; 0234514396; Fax: 0234514480; CURTEA DE APEL CLUJ NAPOCA Adresa: Cluj-Napoca, P-ţa Ştefan cel Mare, nr. 1 Tel.: 0264504301 ; 0264504302 ; 0264504303; 0264504300 ; Fax: 0264593866; CURTEA DE APEL GALAȚI Adresa: Galaţi, str. Brăilei, nr. 153 Tel.: 0236460027; CURTEA DE APEL PITEȘTI Tel.: 0248219375; 0248219374; CURTEA DE APEL TÂRGU MUREȘ Adresa: Târgu Mureş, str. Justiţiei, nr. 1 Tel.: 0265263694 ; 0265265908 ; 0265269363 ; 0265263813; Fax: 0265267920; CURTEA DE APEL BRAȘOV Adresa: Brasov, b-dul. Eroilor, nr. 5, et. II-III
Tel.: 0268414054 ; 0268477961; 0268414114 ; CURTEA DE APEL CONSTANȚA Adresa: Constanţa, strada Traian, nr. 35c Tel.: 0241606597; 0241606572; 0241616003; 0241606591 ; 0241551356 ; CURTEA DE APEL IAȘI Adresa: Iaşi, str. Anastasie Panu, nr. 25 Tel.: 0232217808; Fax: 0232255907; 0232260600 ; CURTEA DE APEL PLOIEȘTI Adresa: Ploieşti, str. Emil Zola, nr. 4 Tel.: 0244522445 ; 0244522446; CURTEA DE APEL TIMIȘOARA Adresa: Timişoara, Piaţa Ţepeş Vodă, nr. 2A Tel.: 0256498054; 0256494650 (http://www.justitia-romana.org/curtea-de-apel/Curtea-de-Apel-TIMISOARA)

Anexa 3 – Quizz Grilă amenzi Fiecare întrebare de mai jos poate avea: toate răspunsurile corecte, niciun răspuns corect sau unul sau mai multe răspunsuri corecte. Încercuiți varianta/variantele corecte de răspuns. 1. Amenda care însoţeşte pedeapsa închisorii: a) nu poate fi executată prin muncă neremunerată în folosul comunităţii; b) se poate aplica chiar dacă folosul material obţinut de infractor din comiterea faptei face obiectul confiscării c) speciale dispuse prin aceeaşi hotărâre; d) se prescrie întotdeauna în termen de 3 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. 2. Instituțiile responsabile sunt: a) Poliția locală b) Consiliul local c) Agenția Națională a finanțelor publice d) Ministerul Afacerilor de Interne (Poliția Rutieră, vamală, Jandarmeria). 3. Sunt sacțiuni contravenționale următoarele: a) avertismentul b) amenda contravențională c) închisoarea d) prestarea unei activități in folosul comunității 4. Amenda contravențională se poate achita in termen de: a) 48 de ore b) 15 zile c) 30 zile d) 90 de zile 5. Amenzile contravenționale sunt reglementate de: a) Ordonanța nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor b) Codul Penal c) Codul de procedură fiscală d) Codul Civil e) Codul Muncii 6. Procesul penal de contravenție poate fi anulat atunci când: a) Nu cuprinde descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei si locului în care a fost săvârșită fapta b) Nu este indicat actul normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția c) Nu este semnat de către agentul de poliție d) Nu este precizată suma de plată reprezentând amenda aplicată. 7. Amenda: a) Este o sancțiune contravențională b) Are caracter administrativ c) Este o pedeapsă complementară d) Este o amendă penală 8. Contestarea amenzii se poate face la: a) Curtea de Apel b) Tribunal c) Judecătorie d) Avocatul Poporului 9. Amenda contravențională este înscrisă în: a) Cazierul fiscal b) Cazierul judiciar c) Cazierul rutier 10. Termenul de prescripție a amenzii contravenționale este de: a) 6 luni b) 1 an c) 3 ani d) 5 ani 11. Limitele amenzilor stabilite prin hotărâri de consiliile locale ale orașelor și municipiilor sau ale consiliilor județene sunt: a) intre 250.000 lei și 25.000.000 lei. b) Intre 100.000-111.000.000 c) Între 50.000-150.000 d) Între 10.000 și 50.000 12. Procesul verbal de contravenție este: a) Un act administrativ b) Are caracter executoriu c) Are prezumție de legalitate d) Este un act autentic 13. Comunicarea procesului verbal de contravenție se face de către organul care a aplicat amenda în termen de: a) 15 zile b) 30 de zile c) Cel mult 60 de zile d) 90 de zile 14. Plata amenzilor se poate face la: a) Trezoreria Română b) direcția taxe și impozite din cadrul unităților administrative c) online d) la sediul poliției 15. Contestarea procesului verbal de contravenție se poate face în termen de: a) 5 zile b) 15 zile c) 30 de zile d) 45 de zile