Construcțiile

Informarea cetățenilor din mediul urban privind construcțiile

Cuprins

 1. Introducere

În cadrul proiectului „Creşterea transparenței, calității şi accesibilității serviciilor oferite cetățenilor de către sistemul judiciar, cu ajutorul tehnologiei”, se urmărește informarea cetățenilor din mediul urban privind domeniile de interes referitoare la justiție, creându-se astfel mijloacele necesare creșterii accesului la justiție al cetățenilor.

Domeniul privind construcțiile este unul dintre domeniile de interes al cetățenilor, iar in mediul urban, construirea de imobile este intr-o continuă ascensiune. De aceea, considerăm că este important să vă informăm cu privire la acest domeniu.

Domeniul de drept care reglementează juridic serviciileîn domeniul construcțiilor este dreptul civil și serviciile cu componente juridice, legate de justiție și anume Serviciul juridic din cadrul primăriilor, Serviciul de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul primăriilor, precum și Servicii ale autorității de stat în construcții și Comisia monumentelor istorice.

Cartea tehnică a construcției se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea, execuția, recepția, exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea în timp a construcției și se finalizează inainte de recepția finală. Aceasta se întocmește de către investitor pentru toate obiectele de construcții definitive, supuse regimului de autorizare a construcțiilor, indiferent de natura fondurilor din care sunt finanțate sau de natura proprietății asupra lor și se păstrează pentru fiecare obiect de construcții de către investitor sau, după caz, de către proprietar.

Conform legislației în vigoare, recepția finașă a construcțiilor este organizată de proprietar, acesta fiind și cel care stabilește data de începere a recepției finale, în maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garanție. Perioada de garanție este cea prevăzută de lege sau cea ofertată de către executant în cadrul procedurii de achiziție a execuției lucrărilor și menționată în contractul de execuție/lucrări, care nu poate fi mai mică decât cea prevăzută de lege.

Comisiile de recepţie pentru construcţii şi pentru instalaţiile aferente vor fi alcătuite din cel puţin 5 membri, din care obligatoriu un reprezentant al investitorului, un reprezentant al administraţiei publice locale pe teritoriul căreia se află construcţia, iar ceilalţi vor fi specialişti în domeniu, dintre care unul poate fi reprezentantul ISC (www.lege5.ro).

Reprezentanții executantului și ai proiectantului participă, în mod obligatoriu, în calitate de invitați, la recepția finală. Membrii comisiei sunt cei care dau sau nu acceptul privind lucrările executate.

 1. Legislație

Domeniul construcțiilor este reglementat de o serie de documente legislative. Astfel principalele acte legislative sunt:

 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificările si completările ulterioare Prin această lege cetățenii au asigurat dreptul de folosire echitabilă și responsabilitatea pentru o utilizare eficientă a teritoriului, condițiile de locuire adecvate, calitatea arhitecturii, protejarea identității arhitecturale, urbanistice și culturale a localităților urbane și rurale, condiții de muncă, de servicii și de transport ce răspund diversității nevoilor și resurselor populației.
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările si completările ulterioare Conform acestei legi, sunt reglementate condițiile privind eliberarea autorizației de contrucție sau de desfiiințare, aceste condiții referindu-se la faptul că această autorizație nu se poate elibera fără obșinerea prealabilă a certificatului de urbanism, iar executarea lucrărilor de construcții nefiind posibilă fără autorizația de construcție.
 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, republicata, cu modificarile si completările ulterioare Prevederile prezentei legi se aplică construcțiilor și instalațiilor aferente acestora în etapele de proiectare, de verificare tehnică a proiectelor, execuție și recepție a construcțiilor, precum și în etapele de exploatare, expertizare tehnică și intervenții la construcțiile existente și de postutilizare a acestora, indiferent de forma de proprietate, în scopul protejării vieții cetățenilor, a orașului și a mediului înconjurător. Pentru asigurarea unei calități ridicată în construcții, constructorii trebuie să asigure rezistență mecanică și stabilitate, siguranță la incendiu, protecție împotriva zgomotului, izolare termică, folosirea sustenabilă a resurselor natural, etc. de aceste aspecte ar trebui să țină cont și cetățenii care doresc să achiziționeze o locuință pentru asigurarea confortului și a siguranței.
 • Legea nr. 114/11.10.1996 privind locuința Prin intermediul acestei legi sunt reglementate aspectele sociale, economice, tehnice și juridice ale construcției și folosinței locuințelor cetățenilor.
 • Legea nr. 153/05.07.2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor Prin această lege, obligă toți deținătorii de locuințe sau ale construcții care prin nivelul de degradare a acestora pun în pericol sănătatea, viața, integritatea fizică și siguranța cetățenilor și/sau afectează calitatea mediului înconjurător și a spațiilor publice urbane, să ia măsuri de realizare a lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural-arhitecturală a construcțiilor.
 • Conform Legii nr. 50/1991 (republicată) privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, executarea unei lucrări de construcții este permisă dacă și numai dacă ați obținut autorizația de construcții. Autorizația de construire este actul final de autoritate al administrației publice locale pe baza căruia vă este permisă executarea lucrărilor de construcții corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea și postutilizarea construcțiilor.
 • Legea 10/1995 privind calitatea în construcții a suferit de-a lungul timpului o serie de modificări, în prezent, una din modificările prevăzute de această lege are in vedere obligarea investitorilor de a obține pe lângă autorizația de construire și „avizele cerute de lege inclusiv acordul sau autorizatia admistratorului drumului pentru realizarea branșamentelor la rețelele de utilități ale infrastructurii edilitare„ (https://mhlaw.ro/2020/01/14/ultimele-noutati-in-legislatia-constructiilor/).

Ca urmare a ultimelor modificări, construcția va putea fi predată proprietarului numai după punerea in funcțiune a branșamentelor autorizate si definitive la rețele de utilități publice ale infrastructurii edilitare, iar recepția de terminare a lucrărilor de construcție pentru lucrările autorizate se va face numai impreună cu recepția la terminarea lucrărilor de branșare la infrastructura tehnico-edilitară aferentă ansamblurilor de locuinte individuale si colective, construcțiilor de utilitate publică si căilor de acces.

Menționăm faptul că în situația în care prin executarea lucrărilor de construcții adiacent/în vecinătatea imediată a unor construcții existente, pot fi cauzate acestora prejudicii privind rezistența la sănătate, mediu, etc. și numai dacă sunt necesare măsuri de intervenție pentru protejarea acestoraetse nevoie de acordul vecinilor, acord care este valabil doar în formă autentică și se poate solicita condiționat de asigurarea măsurilor pentru punerea în siguranță a construcției preexistente.

Neîndeplinirea unor condiții sau nerespectarea acestora, poate conduce de multe ori la litigii care au ca și obiect construcțiile.

Conform Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora din 1994, Comisia de recepție recomandă amânarea recepției când:

 • „se constată lipsa sau neterminarea unor lucrări ce afectează siguranța în exploatare a construcției din punct de vedere al exigențelor esențiale
 • construcția prezintă vicii a căror remediere este de durată și care, dacă nu ar fi făcute, ar diminua considerabil utilitatea lucrării
 • există în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor și este nevoie de încercări de orice fel pentru a le clarifica” (www.lege5.ro).

Comisia de recepție recomandă respingerea recepției dacă se constată vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigențe esențiale, caz în care se impun expertize, reproiectări, refaceri de lucrări etc. În situația în care. Executantul lipsește de la recepție, acest lucru nu constituie motiv pentru amânarea și/sau anularea actului de recepție. În cazul în care executantul nu se prezintă la recepție, investitorul poate solicita asistență pentru recepție unui expert tehnic neutru atestat, care să consemneze, separat de procesul-verbal, starea de fapt constatată.

Model cereri 1. Model cerere pentru emiterea certificatului de urbanism Pentru obținerea autorizației de construcție trebuie depusă mai întâi o cerere pentru eliberarea certificatului de urbanism. Această cerere se completează cu datele personale ale solicitantului, precizarea tipului de lucrări/desființare de lucrări, cu datele despre imobil/teren sau construcție, cu datele privind planul topografic, cu data și semnătura solicitantului. 2. Model acțiune privind anularea autorizației de construire Acest tip de cerere se completează în situația in care dorim deschiderea unui process la instanța de judecată. Această cerere se completează cu datele personale ale solicitantului, date privind construcția pentru care se dorește anularea autorizației de construcție, menționarea motivelor pentru care se solicit anularea și a probelor care mențin cererea, precum și cu data șii semnătura solicitantului. 3. Instituții responsabile Instituția responsabilă pentru emiterea autorizațiilor de construire/desființare și a certificatului de urbanism sunt Primăria și Consiliul Județean.

Autorizațiile de construire se emit de președinții consiliilor județene, de primarii municipiilor, orașelor și comunelor pentru executarea lucrărilor. Președinții consiliului județean, cu avizul primarului emit autorizații de construire in următoarele situații:

 • „ pentru lucrările care se desfășoară pe terenuri care depășesc limita unei unități administrativ-teritoriale
 • Pentru lucrările care se execute în intravilanul și extravilanul unităților administrativ-teritoriale ale căror primării nu au niciun angajat - funcționar public cu atribuții în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții, în structurile de specialitate organizate conform legii” (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1515).

Principalele atribuții ale Direcției generale de urbanism din cadrul primăriilor:

 • „preia cererile şi întocmeşte adeverinţe privind adresele administrative ale imobilelor;
 • eliberează actele emise petenţilor direct sau prin expediere prin poştă;
 • întocmeşte referate de specialitate şi proiecte de hotărâre referitoare la activităţile specifice serviciului;
 • soluţionează, în condiţiile legii, sesizările adresate serviciului de către cetăţeni;
 • întocmeşte note interne şi informări;
 • colaborează cu celelate compartimente de specialitate din cadrul primăriei;
 • desfăşoară activitatea de relaţii cu publicul;
 • verifică, analizează şi promovează documentaţiile depuse în vederea emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare;
 • organizează şi întocmeşte evidenţa şi circuitul documentelor serviciului;
 • efectuează deplasări pe teren la obiectivele supuse aprobării;
 • elaborează autorizaţii de construire, autorizaţii de desfiinţare, adeverinţe de confirmare a desfiinţării construcţiilor, certificate de atestare a edificării construcţiilor, răspunsuri la note interne, răspunsuri la instanţele de judecată, răspunsuri la adrese;
 • efectuează calculul şi inştiinţează beneficiarii în privinţa regularizării taxei de autorizare la expirarea acesteia;
 • acordă informaţii publicului;
 • preia documentaţiile de urbanism şi le prezintă Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism precum şi Comisiei operative spre analiză şi avizare;
 • urmăreşte completarea documentaţiilor avizate şi pregăteşte documentele pentru promovare în Consiliul local;
 • gestionează documentaţiile de urbanism aprobate” (https://primariaclujnapoca.ro/organigrama/directia-generala-de-urbanism/). În ceea ce privește soluționarea litigiilor al căror obiect il constituie construcțiile sunt responsabile Tribunalul și Curtea de apel.

Atribuțiile tribunalului

 • Judecă în primă instanță, toate cererile care nu sunt date prin lege în competența altor instanțe
 • Judecă ca instanțe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate de judecătorii în primă instanță
 • orice alte cereri date prin lege în competența lor.

Atribuțiile Curții de Apel

 • „ judecă apelurile declarate împotriva hotărîrilor pronunţate în primă instanţă de tribunale şi judecătoriile specializate;
 • Judecă în primă instanță, cererile în materie de contencios administrativ și fiscal, potrivit legii speciale;
 • judecă recursurile declarate împotriva hotărîrilor pronunţate de tribunale în apel, precum şi în alte cauze prevăzute de lege
 • judecă, în limitele competenţei sale, cauzele supuse căilor exraordinare de atac
 • generalizează practica judiciară
 • soluţionează conflictele de competenţă apărute între tribunale;
 • exercită alte atribuţii, conform legi” (http://www.justice.gov.md/).
 1. Listă de documente de care instituția este responsabilă

Principalele documente de care Primăria, prin intermediul primarului este responsabil sunt: Emiterea autorizației de construire pentru:

 • „lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care vor fi executate la: clădiri, construcții sau părți din construcții împreună cu instalațiile, componentele artistice, parte integrantă din acestea, împreună cu terenul aferent delimitat topografic, inclusiv la anexele acestora,
 • alte construcții, identificate în cadrul aceluiași imobil, clasate individual ca monument potrivit Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 • imobile teren și/sau construcții, identificate prin număr cadastral, amplasate în zone construite protejate stabilite potrivit legii,
 • clădiri cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentații de urbanism aprobate,
 • imobile teren și/sau construcții, identificate prin număr cadastral, cuprinse în parcelările incluse în Lista monumentelor istorice
 • lucrări de modernizare, reabilitare, extindere de rețele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafață, de transport și distribuție pentru: apă/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicații” (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1515).
 • Certificate de urbanism

Principalele litigii privind construcțiile sunt:

 • Litigii izvorâte din vicii ale construcţiei
 • Litigii privind răspunderea proprietarului
 • litigii privind proiecte de construcţii
 • Litigii privind întârzierea, întreruperea, ineficienţa construcţilor, proiectarea defectuoasă, prelungirea lucrărilor sau pierderea proiectului
 • Litigii privind diferite faze de construcţie, vânzare şi achiziţionare de proprietăţi
 • Refuzul eliberării certificatului de urbanism sau a autorizației de construcție/desființare
 • Anularea autorizației de construcție/desființare
 1. Listă de proceduri (de obținere a documentelor)

Autorizaţia de construire constituie actul final de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcţii corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor. Obţinerea autorizaţiei, avizelor şi acordurilor reprezintă obligativitatea investitorilor.

Pentru efectuarea lucrărilor de construcții este nevoie de autorizația de construire. Pentru obținerea autorizației de construire este nevoie de următoarele documente:

 • „Cererea pentru emiterea autorizației de construire
 • actul doveditor al titlului asupra imobilului, care să îi confere solicitantului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții (în copie legalizată);
 • certificatul de urbanism (în copie);
 • proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire
 • fișele tehnice pentru obținerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum și, după caz, documentațiile tehnice necesare emiterii avizelor și acordurilor care sunt în competența de obținere a emitentului (două exemplare);
 • avizele și acordurile obținute de solicitant, altele decât cele din competența de obținere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (în copie);
 • declarație pe propria răspundere privind inexistența unor litigii asupra imobilului;
 • documentul de plată a taxei de emitere a autorizației de construire (în copie);
 • documentele de plată a taxelor legale pentru avizele și acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor și acordurilor necesare, comunicate o dată cu certificatul de urbanism (în copie)” (https://lege5.ro/).

În situația in care autorizația de construire și a certificatului de urbanism sunt de competența președinților consiliilor județene este nevoie de pbținerea în prealabil a avizului favorabil al primarului unității administrativ-teritoriale în al cărei teritoriu este situat imobilul în cauză.

Cererea de emitere a avizului structurii de specialitate din cadrul consiliului județean se înaintează de primar, împreună cu proiectul de certificat de urbanism sau de autorizație de construire/desființare, după caz, redactată de persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului din cadrul primăriei, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării cererii solicitantului. Arhitectul-șef al județului, în calitate de șef al compartimentului (structurii) de specialitate, emite avizul structurii de specialitate și va aplica ștampila consiliului județean (individualizată pentru funcția de arhitect-șef) după cum urmează:

 • „pentru certificatele de urbanism, în termen de maximum 10 zile de la data primirii solicitării
 • pentru autorizațiile de construire/desființare, în termen de maximum 15 zile, împreună cu acordul unic” (https://lege5.ro/).

În ceea ce priveste taxa de eliberare a autorizației de construire, conform art. 6 din Legea 50/1991, taxa de autorizare se percepe de emitentul autorizației de construire și se calculează pe baza declarației solicitantului și în conformitate cu prevederile proiectului prezentat pentru autorizare, după caz, în funcție de suprafața desfășurată a construcțiilor proprietate a persoanelor fizice, inclusiv a celor cu destinația de locuință și anexe gospodărești, ori pe baza valorii lucrărilor de construcții și instalații aferente. Autorizația de desființare

Principalele documente care trebuie depuse atunci când se solicit desființarea unei lucrări sunt:

 • „cerere pentru emiterea autorizației de desființare
 • actul doveditor al titlului asupra imobilului, care să îi confere solicitantului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții (în copie legalizată);
 • certificatul de urbanism (în copie);
 • proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare
 • fișele tehnice pentru obținerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic,
 • avizele și acordurile obținute de solicitant, altele decât cele din competența de obținere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (în copie);
 • declarație pe propria răspundere privind inexistența unor litigii asupra imobilului;
 • certificat de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie);
 • documentul de plată a taxei de emitere a autorizației de desființare (în copie);
 • documentele de plată a taxelor legale pentru avizele și acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor și acordurilor necesare, comunicate o dată cu certificatul de urbanism (în copie) (https://lege5.ro/).

Certificatul de urbanism

Pentru eliberarea certificatului de urbanism, indiferent că sunteți persoană fizică sau juridică trebuie să depuneți o cerere prin care solicitați emiterea certificatului de urbanism și să depuneți următoarele documente:

 • „planul de situație, elaborat pe suport topografic - vizat de oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie
 • extrasul de Carte funciară (până la introducerea cadastrului general în unitatea administrativ-teritorială respectivă) pentru imobilele proprietate privată, numai în cazul solicitării certificatului de urbanism pentru înstrăinări;
 • documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (în copie)” (https://lege5.ro/). Trebuie reținut faptul că, pentru eliberarea certificatului de urbanism nu este nevoie de titlul de proprietate și că acesta nu înlocuiește autorizația de construire.

Conform Legii nr.50/1991, certificatul de urbanism se semnează de către președintele consiliului județean sau de primar, după caz, de secretar și de arhitectul-șef sau de către persoană cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului din aparatul propriu al autorității administrației publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit atribuțiilor stabilite conform legii” (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1515).

Pentru obținerea certificatului de urbanism, solicitantul trebuie să achite taxa de eliberare, taxă care se calculează in functie de suprafața terenului sau a imobilului. Atunci când suntem în situația in ccare dorim să prelungim valabilitatea certificatului de urbanism, trebuie să știți faptul că, în această situație taxa se calculează la 30% din valoarea taxei inițiale a certificatului.

Extrasul de carte funciară Cu privire la extrasul de carte funciară menționăm faptul că acesta poate fi solicitat pentru informare sau pentru autentificare și sunt eliberate doar de către notarul public. Acesta reprezintă situația cadastral - juridică a imobilelor, la momentul intocmirii acestuia și cuprinde informații cu privire la suprafața imobilului și descrierea acestuia, la dreptul de proprietate și eventualele sarcini existente asupra imobilului. Pentru obținerea extrasului de carte funciară trebuie depusă o cerere si dovada achitării integrale a tarifului. Tariful pentru eliberarea extrasului de carte funciară pentru informare este de 20 de lei, iar pentru autentificare este de 40 de lei. La cerere, extrasele de carte funciară se pot elibera şi în regim de urgenţă. Furnizarea serviciilor în regim de urgenţă presupune, pe lângă plata tarifelor pentru furnizarea serviciilor la termen, şi plata unui tarif suplimentar, al cărui cuantum este de patru ori valoarea tarifului normal.

Obținerea avizului de mediu Avizul de mediu este obligatoriu pentru orice fel de lucrare si va trebui obtinut pentru fiecare certificat de urbanism. Acest aviz de obtine de la Agenția pentru Protecția Mediului a judetului pe raza căruia se realizează investiția in baza unei documentații intocmită de arhitectul cu drept de semnătură și conform procedurilor avizatorului, proceduri care diferă în funcție de tipul construcției și impactul pe care il va avea aceasta asupra mediului. Spre exemplu o spălătorie auto va deversa apa cu diverse substanțe si atunci trebuiesc prevăzute sistemele de colectare a acestor ape uzate, in timp ce un club poate provoca o poluare fonică si in acest caz sunt necesare măsuri de protecție impotriva zgomotului.

Anularea autorizației de construcție Atunci când dorim să atacăm în instanță anularea autorizației de construire este necesar ca mai întâi sã se urmeze procedura prealabilã prevãzutã de lege, și anume sã se solicite autoritãții publice emitente sau autoritãții ierarhice superioare, dacã aceasta existã, în termen de 30 de zile de la data comunicãrii autorizației, revocarea, în tot sau în parte a acesteia. Plângerea prealabilã se poate introduce, pentru motive temeinice, și peste termenul de 30 de zile, dar nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii actului, acest termen de 6 luni fiind un termen de prescripție. Rețineți faptul că aceastã procedurã prealabilã nu este necesarã atunci când acțiunea este introdusã de prefect. Dacă răspunsul primit în termen de 30 de zile la plângerea prealabilă este unul nesatisfăcător, aveți posibilitatea de a vă adresa cu o cerere de chemare în judecatã instanței de contencios administrativ solicitând anularea autorizației, precum și repararea pagubei materiale sau/și morale. Aceastã cerere de chemare în judecatã trebuie depusã în termen de 6 luni de la comunicarea rãspunsului la plângerea prealabilã adresatã autoritãþii publice competente sau de la expirarea termenului legal de 30 de zile de la data la care autoritatea publicã era obligatã sã rezolve plângerea prealabilã. Prin introducerea acțiunii în anulare, se poate cere suspendarea efectelor autorizației de construire, urmând ca în acest caz, instanța sã dispunã oprirea lucrãrilor pânã la soluționarea problemei.

 1. Exemple de spețe

Pentru o înțelegere mai corectă și eficiență a informațiile de mai sus și pentru a ne asigura că cetățenii vor asimila mai bine aceste informații au fost formulate câteva spețe. Pentru a sprijini acest lucru, mai jos sunt oferite exemple din practică privind litigiile al căror obiect il constituie construcțiile, precizăm faptul că aceste spețe au fost preluate si după cele regăsite pe site-ul www.rolii.ro.

Speța nr. 1 La data de 12.04.2020, reclamanții G.O și T.I. au depus o cerere de judecată împotriva pârâtei SC. Construct S.R.L prin care au solicitat:

 • să se dispună anularea autorizației de construire nr. 2193/13.12.2019, pentru executarea lucrărilor de construire constând în: construcții pentru agrement – construire sală festivități – baza de agrement Heaven, pentru suprafața construită de 1037,16 mp, conform deciziei civile nr. 1218.
 • cu cheltuieli de judecată; Reclamanții învederează că nu există acordul expres al Primăriei mun. Oradea, contractul de închiriere pe care pârâta îl deținea, era expirat. Se mai arată că pârâta a folosit suprafața întreagă de teren de 15.000 mp, deși în contract, s-a prevăzut închirierea doar a suprafeței de 3200 mp. Astfel, Tribunalul a hotărât
 • anularea autorizației de construcție deținută de pârâtă și obligarea acesteia la achitarea cheltuielilor de judecată.

Speța nr. 2 La data de 24.01.2020, reclamanta D.C au inaintat o cerere de chemare în judecată la Tribunalul Cluj Napocca impotriva pârâtului H.K prin care solicit anularea autorizației de construcție obținută de către pârât. În motivarea acțiunii reclamanta a arătat că Inspectoratul de Stat în Construcții l-a sesizat în legătură cu emiterea autorizației fără respectarea dispozițiilor legale incidente , cu o documentație incomplete, însă pârâtul a continuat lucrările. De asemenea reclamanta mai dovedește faptul că în zona lucrărilor desfăsșurate de către pârât clădirile sun tuna lângă alta fără a se respecta distanța legală intre construcții. Astfel, Tribunalul Cluj Napoca, a hotărât

 • anularea autorizației de construcție deținută de pârât, fără cheltuieli de judecată.
 1. Scenariu educational

În contextul creşterii informării cetățenilor cu privire la aspectele importante ale dreptului privind accesul la informațiile de interes public se impune elaborarea unui scenariu educațional pentru ca cetățenii să înțeleagă mai bine toate aceste aspecte. Educația juridică a cetățenilor trebuie văzută ca un proces continuu, astfel pornind de la legislația în vigoare a fost creat următorul scenariu: S. I. dorește să construiască o casa de vacanță, iar pentru a demara lucrările știe că trebuie să obțină autorizația de construire. Astfel S.I. se duce la primărie pentru a solicita emiterea unei autorizații de construcție. Ajunge la primărie și merge la ghișeul „Relații cu publicul”, il salută pe funcționarul public și îi spune că vrea să construiască o casa de vacanță și vrea o autorizație de construire. Functionarul public de la ghișeu îi răspunde că pentru acest lucru trebuie să se adreseze la biroul „Direcția generală de urbanism” și că acolo i se vor mai multe informații despre acest lucru și îi arată spune că „biroul este prima ușa pe dreapta”. S.I îi mulțumește și se duce către birou direcției generale de urbanism, iar acolo este preluat de un alt funcționar public care îl intreabă ce anume vrea să construiască. S.I îi răspunde că o casa de vacanță și că are nevoie de autorizația de construire. Funcționarul public îi spune că este în regulă doar că mai întâi dacă nu are certificatul de urbanism trebuie solicitat acesta după care se poate solicita si emiterea autorizației de construire. S.I. îi spune că nu a depus cerere nici pentru acesta, dar dacă se poate, poate complete cererea acum. Funcționarul îi dă un formular tipizat și îi spune că trebuie completat cu datele de identificare ale dânsului, să bifeze la secțiunea „lucrări de construire” și să specifice suprafața. Acesta completează cererea o semnează și i-o inmânează funcționarului public care îi răspunde că va obține certificatul de urbanism in termen de cel mult 30 de zile, iar după obșinerea acestuia poate să vină să depunsa dosarul pentru obținerea autorizației de construire. Inainte să plece, S.I. il intreabă pe functionarul public dacă îi poate spune de ce document ear mai avea nevoie pentru a le putea pregăti până obține și certificatul de urbanism, la care acesta deschide un sertar de la birou și îi întinde lui S.I o foaie și îi spune că acolo sunt trecute toate documentele necesare pentru obținerea autorizației de construire. Își dau mâna reciproc si pleacă. Ajuns acasă, S. I se uită peste foaia data de către funcționarul public pentru a vedea ce documente îi mai lipsesc pentru a putea depune cererea pentru emiterea autorizației de construire și vede că îi mai trebuie planul de construcție, extrasul de carte funciară, dovada achitării taxei, expertiza tehnică, deviz estimativ al lucrărilor, etc. În mare parte le are pe toate și îți spune că până la eliberarea certificatului de urbanism le va avea pe toate. După 20 de zile i-a fost emis și certificatul de urbanism și impreună cu celelalte documente, S.I merge din nou la primărie, la biroul Direcției generale de urbanism pentru a depune dosarul pentru eliberarea autorizației de construcție. Ajuns la primărie, S.I este întâmpinat de același funcționar public, îi cere dosarul, îi spune că toate documentațiile sunt in regulă și că mai lipseste dovada achitării taxei și cererea pentru emiterea autorizației de construcție ți îi intinde un formular tipizat lui S.I pentru a-l completa. S.I completează cererea cu datele de identificare ale acestuia, cu datele privind imobilul, precizează durata estimativă a lucrărilor, enumeră documentele tehnice, îl semnează și îl înmânează functionarului, la care acesta îi spune că trebuie să meargă la casierie pentru achita taxa și să revină la birou pentru a-i adduce chitanța pentru a o putea adăuga la dosar, după care este liber. S.I merge la casierie, plătește și se întoarce la biroul funcționarului pentru a-i da chitanța, acesta o pune la dosar și îi spune lui S.I că autorizația de construire îi va fi emisă în cel mult 30 de zile după care poate demara lucrările. S. I îi mulțumește, dau mâna și pleacă. Ceea ce trebuie să rețineți dumneavoastră în urma acestui scenariu este faptul că, documentațiile privind autorizarea construcțiilor este una foarte stufoasă și greoaie în acelați timp și că presupune îndeplinirea unui număr mai mare de proceduri al căror termen este unul destul de mare, dar care trebuie respectat și îndeplinite toate prevederile legale ale acestui domeniu.

Biblografie 1. Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, disponibilă online pe site-ul http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1515. 2. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările si completările ulterioare 3. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificările si completările ulterioare, disponibilă online pe http://legislatie.just.ro/. 4. https://www.mdrap.ro/constructii/legislatie-5191 5. https://legestart.ro/cum-se-obtine-extrasul-de-carte-funciara/ 6. https://mhlaw.ro/2020/01/14/ultimele-noutati-in-legislatia-constructiilor/ 7. http://www.justitia-romana.org/curtea-de-apel/ 8. http://www.dreptonline.ro/institutii/tribunale.php 9. https://e-juridic.manager.ro/ 10. www.rolii.ro 11. https://primariaclujnapoca.ro/organigrama/directia-generala-de-urbanism/

Anexă – model de cereri

a) Model CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM Nivel de clasificare ROMÂNIA (neclasificat, secret de serviciu - secret, după caz) _ Exemplar nr. _ (denumirea autorității emitente)

(denumirea solicitantului, investitor/beneficiar) Nr. ___ din __

Către, _ (conducătorul autorității emitente)

CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism Subsemnatul .......... (numele și prenumele conducătorului solicitantului), în calitate de reprezentant al .............. (denumirea solicitantului), cu sediul în județul ..........., municipiul/orașul/comuna ............., satul .............., sectorul ...... cod poștal .............., str. .............. nr. ...., telefon/fax ................... cod fiscal ..............,în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicit emiterea certificatului de urbanism în scopul ............................................... astfel: 1. Elaborarea D.T.A.C./D.T.A.D. cu caracter special, privind:…………………….. 1.1. Lucrări de construire ……. 1.2. Lucrări de desființaredupă cum urmează: a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinație sau de reparare a construcțiilor de orice fel, precum și a instalațiilor aferente acestora; b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum și orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la construcții reprezentând monumente istorice, stabilite potrivit legii; c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare și reabilitare privind căile de comunicație de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, rețelele și dotările tehnico-edilitare, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătățiri funciare, lucrările de instalații de infrastructură, lucrările pentru noi capacități de producere; d) lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și a prospecțiunilor geologice; e) împrejmuiri și alte lucrări de amenajare a terenurilor; f) lucrări, amenajări și construcții cu caracter provizoriu, necesare în vederea organizării executării lucrărilor; g) lucrări de construcții cu caracter provizoriu, chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, precum și anexele gospodărești ale exploatațiilor agricole situate în extravilan; h) cimitire noi și extinderi. 2. Proiectarea lucrărilor de construcții cu caracter special în faza de documentație tehnico-economică .................. ("Studiu de Fezabilitate" sau "Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții", după caz) pentru ......................... (obiectivul de investiții ............/lucrări de intervenții la ............., după caz) 3. Executarea operațiunilor cadastrale de comasare sau dezmembrare pentru imobilul) [] teren și/sau [] construcții, situat în județul ..........., municipiul/orașul/comuna ........., satul ..........., sectorul ......, cod poștal .........., str. ............ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sau identificat prin^4) ............................În sprijinul identificării imobilului anexez: Documente de identificare:planul topografic actualizat la zi (plan de încadrare în zonă), la scara 1:, eliberat de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară (O.C.P.I.) __,planul de amplasament și delimitare a imobilului/plan de situație, la scara 1:, eliberat de către ___,confirmare scrisă privind neînscrierea în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, nr. _ din _.sauÎncheierea de carte funciară, planul de amplasament și delimitare a imobilului și extras de carte funciară pentru informare, actualizate la zi, eliberate de către biroul de cadastru și publicitate imobiliară (O.C.P.I.) __,planul de amplasament și delimitare a imobilului/plan de situație, la scara 1:, eliberat de către) ___.și comunicare nr. _ din _ emisă de ................, privind situația juridică a imobilului și informații privind existența unor litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești în legătură cu acesta.Suprafața terenului și/sau construcției pentru care solicit certificatul de urbanism este de ......... mp. Data ........... Semnătura ........................... L.S. (funcția, gradul, numele în clar și semnătura conducătorului solicitantului)

b) Model Acțiune privind anularea autorizației de construire DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnata ..........., domiciliata in ..........., str. ..........., nr....., chem in judecata pe paratul ..........., cu domiciliul in ............................., str. ........................, nr. ....., pentru ca prin hotararea ce o veti pronunta sa dispuneti: Anularea autorizatiei de construire nr. ....., emisa de ......................... la data de ............ pentru nerespectarea conditiilor legale Suspendarea executarii constructiilor. Solicit cheltuieli de judecată. IN FAPT, Se vor indica motivele de fapt pe care se intemeiaza cererea si care-l determina pe reclamant sa ceara concursul justitiei, justificand si argumentand demersul justitiar. De exemplu: Pârâtul a obtinut autorizatia a carei anulare o solicit, la data de ............, sub nr. ..... in lipsa acordului vecinilor (in forma autentica) sau a asociatiei de proprietari, astfel cum prevede art. 33 b. 4) din Normele de Aplicare a Legii nr. 50/1991. Potrivit acestui articol, „acordul vecinilor (exprimat in forma autentica), .. se solicita in urmatoarele situatii: - in cazul constructiilor noi amplasate adiacent constructiilor existente sau in imediata lor vecinatate, numai daca lucrarile noi de construire impun luarea unor masuri de interventie pentru protejarea imobilelor existente (subzidiri, consolidari etc.) si daca prin proiect se mentine aceasta obligativitate; - in cazul amplasarii de constructii noi cu alte functiuni decat cele ale cladirilor invecinate si daca prin natura activitatilor adapostite de acestea se produce poluare de orice fel (noxe, zgomot, vibratii etc.); - pentru lucrari care au ca scop schimbarea destinatiei cladirilor colective de locuinte existente sau a unor parti din acestea, precum si a spatiilor cu alta destinatie din aceeasi cladire, daca prin natura activitatilor se produce poluare de orice fel (noxe, zgomot, vibratii etc.). Acest acord, desi a fost dat paratului de o parte din vecini, nu respecta conditia formei autentice, ceruta de lege. In consecinta, solicit admiterea actiunii, in sensul anularii autorizatiei de construire nr......, emisa de ......................... la data de .......... pentru nerespectarea conditiilor legale, precum si suspendarea executarii constructiilor. IN DREPT, prev. Legii nr. 50/1991 si Normele Metodologice de Aplicare a Legii 50/1991. Inteleg sa ma folosesc de proba cu acte precum si orice alte probe ar rezulta din dezbateri. Depun prezenta cerere in ... exemplare si in dovedire urmatoarele acte: DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI .................. (https://e-juridic.manager.ro/).

Anexa – date de contact ale instituțiilor responsabile

Date de contact: Tribunalul: ORAȘ ADRESĂ TRIBUNAL DATE DE CONTACT TRIBUNALUL BUCUREȘTI Bulevardul Unirii nr.37, sectorul, 3 Telefon: 021.408.36.00 TRIBUNALUL ALBA P-ta Iuliu Maniu, Numarul 24, Alba Iulia Telefon: 0258.813510, 0258.811184 TRIBUNALUL ARGEȘ Str. Eroilor, Numarul 5, Pitești elefon: 0248.216599 TRIBUNALUL ARAD B-dul General V. Milea, Numarul 2-4, Arad, judetul Arad, Telefon: 0257.250114 TRIBUNALUL BACĂU Str. Cuza Voda nr. 1, Bacau, judetul Bacau, Telefon: 0234.207604 TRIBUNALUL BIHOR Parcul Traian, Numarul 10, Oradea, judetul Bihor, Telefon: 0259.414896 TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD Str. Alba Iulia, Nr.1, Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, Telefon: 0263.213528 TRIBUNALUL BOTOȘANI Str. Maxim Gorki, Nr.8, Botosani, judetul Botosani, Telefon: 0231.511739 TRIBUNALUL BRAȘOV B-dul 15 Noiembrie, NUmarul 45, Brasov, judetul Brasov, Telefon: 0268.419615 TRIBUNALUL BRĂILA Calea Calarasilor, Numarul 47, Braila, judetul Braila, Telefon: 0239.613975 TRIBUNALUL BUZĂU B-dul Nicolae Balcescu, Numarul 8-10, Buzau, Telefon: 0238.717.960 TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN Str. Horea, Numarul 2-4, Resita, judetul Caras-Severin, Telefon: 0255.213304

TRIBUNALUL CĂLĂRĂȘI Str. Bucuresti nr. 106, Calarasi, judetul Calarasi, Telefon: 0242.311947 TRIBUNALUL CLUJ Calea Dorobantilor, Numarul 2-4, Cluj-Napoca, judetul Cluj, Telefon: 0264.596110 TRIBUNALUL CONSTANȚA Strada Traian, nr. 23 in sediul Palatului de Justitie, Constanta, judetul Constanta, Telefon: 0241.551345 TRIBUNALUL COVASNA Str. Kriza Janos, Numarul 2, Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, Telefon: 0267.311606 TRIBUNALUL DÂMBOVIȚA Bulevardul Independentei, nr. 34, Targoviste, judetul Dambovita, Telefon: 0245.612344 TRIBUNALUL DOLJ Str. Brestei, Numarul 12, Craiova, judetul Dolj, Telefon: 0251.418612 TRIBUNALUL GALAȚI Str. Brailei, Numarul 153, Galati, judetul Galati, Telefon: 0236.460.331 TRIBUNALUL GIURGIU Str. Portului, Numarul 13, Giurgiu, judetul Giurgiu, Telefon: 0246.212725 TRIBUNALUL GORJ B-dul Tudor Vladimirescu, Numarul 34, Targu Jiu, judetul Gorj, Telefon: 0253.218661 TRIBUNALUL HARGHITA Str. Gheorghe Doja, Numarul 6, Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, Telefon: 0266.371616 TRIBUNALUL HUNEDOARA Str. 1 Decembrie, Numarul 35, Deva, judetul Hunedoara Telefon: 0254.211574 TRIBUNALUL IALOMIȚA Str. Cosminului, nr. 12, Slobozia, judetul Ialomita, Telefon: 0243.236.950 TRIBUNALUL IAȘI Str. Anastasie Panu, Numarul 25, Iasi, judetul Iasi, Telefon: 0232.260600 TRIBUNALUL ILFOV Str. Stirbei Voda nr. 18

TRIBUNALUL MARAMUREȘ B-dul Republicii, Numarul 2 A, Baia Mare, judetul Maramures, Telefon: 0262.218235 TRIBUNALUL OLT Slatina, Str. Manastirii, Nr. 2, judetul Olt, Telefon: 0249.414989 TRIBUNALUL NEAMȚ Str. Mihai Eminescu, Numarul 30, Piatra Neamt, judetul Neamt, Telefon: 0233.212717 TRIBUNALUL MUREȘ Str. Bolyai nr.30, Targu Mures, judetul Mures, Tel: 0265.260323 TRIBUNALUL MEHEDINȚI B-dul Carol I, Numarul 14, Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti, Telefon: 0252.403100 TRIBUNALUL PRAHOVA str. Gheorghe Lazar, Numarul 6, Ploiesti, judetul Prahova, Telefon: 0244.544781 TRIBUNALUL SUCEAVA Str. Stefan cel Mare, Numarul 62, Suceava, judetul Suceava, Telefon: 0230.214948 TRIBUNALUL SIBIU B-dul Victoriei, nr. 11, Sibiu, judetul Sibiu, Telefon: 0269.217104 TRIBUNALUL SĂLAJ Str. Tudor Vladimirescu nr. 12, Zalau, judetul Salaj, Telefon: 0260.611085 TRIBUNALUL SATU MARE Str. Mihai Viteazul nr.8, Satu Mare, judetul Satu Mare, Telefon: 0261.716375 TRIBUNALUL VASLUI Str. Stefan cel Mare nr. 54, Vaslui, judetul Vaslui, Telefon: 0235.311032 TRIBUNALUL TULCEA Str. Pacii, Numarul 83, Tulcea, judetul Tulcea, Telefon: 0240.512359 TRIBUNALUL TIMIȘ str. Piata Tepes Voda Numarul 2, Timisoara, judetul Timis, Telefon: 0256.430443 0256.498044 TRIBUNALUL TELEORMAN Str. Independentei, Numarul 22, Alexandria, judetul Teleorman, Telefon: 0247.311.323 tel. 0247.406016 TRIBUNALUL VÂLCEA Scuarul Revolutiei nr. 1, Ramnicu Valcea, judetul Valcea, Telefon: 0250.739120 TRIBUNALUL VRANCEA Str. Cuza Voda, Numarul 8, Focsani, judetul Vrancea, Telefon: 0237.216000, 0237.612665, (http://www.dreptonline.ro/institutii/tribunale.php).

CURTEA DE APEL: Curtea de APEL date de contact CURTEA DE APEL ALBA IULIA Adresa: Alba Iulia, str. I.C. Brătianu, nr. 1 Tel.: 0258810289 ; 0258810293; CURTEA DE APEL BUCUREŞTI Adresa: Bucureşti, Spl. Independenţei, nr. 5, sectorul 4 Tel.: 0213195181 ; 0213195183 ; 0372125300; 0213195180 ; CURTEA DE APEL CRAIOVA Adresa: Craiova, str. C. Brancusi, nr. 5A Tel.: 0251418568; 0351403100; CURTEA DE APEL ORADEA Adresa: Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr. 12 Tel.: 0259426883; 0259426884; 035941002 ; 0359410033; Fax: 0259426881; CURTEA DE APEL SUCEAVA Adresa: Suceava, str. Ştefan cel Marem nr. 62 Tel.: 0230216321; CURTEA DE APEL BACĂU Adresa: Bacău, str. Cuza Vodă, nr. 1 Tel.: 0234513678 ; 0234514750 ; 0234513296 ; 0234514396; Fax: 0234514480; CURTEA DE APEL CLUJ NAPOCA Adresa: Cluj-Napoca, P-ţa Ştefan cel Mare, nr. 1 Tel.: 0264504301 ; 0264504302 ; 0264504303; 0264504300 ; Fax: 0264593866; CURTEA DE APEL GALAȚI Adresa: Galaţi, str. Brăilei, nr. 153 Tel.: 0236460027; CURTEA DE APEL PITEȘTI Tel.: 0248219375; 0248219374; CURTEA DE APEL TÂRGU MUREȘ Adresa: Târgu Mureş, str. Justiţiei, nr. 1 Tel.: 0265263694 ; 0265265908 ; 0265269363 ; 0265263813; Fax: 0265267920; CURTEA DE APEL BRAȘOV Adresa: Brasov, b-dul. Eroilor, nr. 5, et. II-III
Tel.: 0268414054 ; 0268477961; 0268414114 ; CURTEA DE APEL CONSTANȚA Adresa: Constanţa, strada Traian, nr. 35c Tel.: 0241606597; 0241606572; 0241616003; 0241606591 ; 0241551356 ; CURTEA DE APEL IAȘI Adresa: Iaşi, str. Anastasie Panu, nr. 25 Tel.: 0232217808; Fax: 0232255907; 0232260600 ; CURTEA DE APEL PLOIEȘTI Adresa: Ploieşti, str. Emil Zola, nr. 4 Tel.: 0244522445 ; 0244522446; CURTEA DE APEL TIMIȘOARA Adresa: Timişoara, Piaţa Ţepeş Vodă, nr. 2A Tel.: 0256498054; 0256494650 (http://www.justitia-romana.org/curtea-de-apel/ ).

Anexa – Quizz

Fiecare întrebare de mai jos poate avea: toate răspunsurile corecte, niciun răspuns corect sau unul sau mai multe răspunsuri corecte. Încercuiți varianta/variantele corecte de răspuns. 1. Cartea tehnică se păstrează de către: a) Proprietar /investitor b) responsabilul tehnic cu execuţia pentru că el a întocmit-o c) administratorul asociaţiei de proprietari d) către preşedintele asociaţiei de proprietari 2. Cartea tehnică: a) este responsabilitatea dirigintelui de şantier b) cartea tehnică a construcţiei cuprinde documentaţia privind proiectarea, documentaţia privind execuţia, documentaţia privind recepţia şi documentaţia privind urmărirea comportării în exploatare şi intervenţii asupra construcţiei c) nu este răspunderea proiectantului; d) nu este obligatorie pentru construcţiile cu importanţă redusă 3. Recepţia construcţiei se va face de către: a) investitor şi dirigintele de şantier b) investitor c) investitor, dirigintele de şantier, proiectant d) investitor, diriginte de şantier, proiectant, executant 4. Recepţia finală are loc: a) când toate lucrările au fost efectuate b) la un an de la finalizarea lucrărilor c) la sfârşitul perioadei de garanţie d) dacă nu există obiecţii la finalizarea lucrărilor 5. Pentru obținerea certificatului de urbanism trebuie este nevoie de: a) planul de situație, elaborat pe suport topografic b) extrasul de Carte c) chitanța privind achitarea taxei de eliberare a certificatului de urbanism d) cerere 6. Extrasul de carte funciară: a) Este un act administrativ b) Cuprinde informații despre suprafața imobilelor, dreptul de proprietate c) Poate fi eliberat în regim de urgență d) Este un act de informare 7. Autorizația de construire: a) Este actul final de autoritate al administraţiei publice locale b) Permite executarea lucrărilor de construcţii referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor. c) Este act de informare d) Cuprinde avize și acorduri. 8. Termenul de emitere al autorizaţiilor de construire/desfiinţare este de: a) maximum 15 zile calendaristice b) 30 de zile c) 45 de zile d) 60 de zile 9. Autorizația de construire/desființare se emite de: a) Primărie b) Consiliul județean c) Inspectoratul de Stat in construcții d) Registrul Comerțului 10. Contestarea autorizației de construire se poate face în termen de: a) 15 zile b) 30 de zile c) 6 luni d) 12 luni 11. Obţinerea autorizaţiei, avizelor şi acordurilor reprezintă obligativitatea: a) Proiectanţilor b) proiectanţilor, verificatorilor de proiecte şi experţilor tehnici c) proiectanţilor şi investitorilor d) investitorilor 12. Recepţia se va amâna dacă: a) construcţia prezintă vicii a căror remediere este de durată şi care, dacă nu ar fi făcute, ar diminua considerabil utilitatea lucrării b) nu s-au prezentat toţi membrii comisiei c) dacă obiecţiile nu sunt de natură să afecteze utilizarea construcţiei conform destinaţiei sale d) recepţia nu se poate amâna, se va respinge 13. Sunt considerate litigii privind construcțiile: a) vicii ale construcţiei b) lipsa răspunderii proprietarului c) întârzierea, întreruperea, ineficienţa construcţilor, proiectarea defectuoasă, prelungirea lucrărilor sau pierderea proiectului d) Lipsa domentațiilor tehnice 14. Se poate face recepţia lucrărilor dacă executantul nu se prezintă? a) da, cu condiţia ca proiectantul, dirigintele de şantier şi beneficiarul să fie de accord b) da, în cazul în care beneficiarul este de accord c) da, dacă un expert tehnic neutru consemnează starea de fapt constatată d) nu se admite 15. Comisia de recepţia va fi formată din: a) 2 membri b) 5 membri c) 7 membrii d) 10 membrii